و … (میگرام و همکاران، ۲۰۰۲ نقل از امیدوار ۱۳۸۷)
منفعل: تمایل ندارند اهمالکار باشند اما تکالیف را غالباً به علت ناتوانی در تصمیم گیری انجام نمی دهند.
فعال: در تصمیم گیری توانا اند اما به عمد کارها را عقب می اندازند.
کمال گرا: به قدرت بالا و تحرک نیاز دارند زمان اهمیت دارد اما به آینده تاکید بیشتری دارند کارها باید ایده آل انجام شود قادر به تشخیص مقدار زمانی برای انجام تکلیف نیستند و زمان بیشتری را صرف می کنند.
تنبیه گرا: آنچه که قرار است اتفاق بیفتد خواهد شد و به قدرت شخصی اعتقاد ندارند و بد بین اند.
سیاست گرا: به ارتباط بیشتر با دیگران و قدرت شخصی بالا اعتقاد دارند.
مبارزه طلب: اصرار به انجام کارها دارند بر خلاف انتظار دیگران.
نگرانی: کار محوله را انجام نمی دهند در صورت انجام آن وضعیت بدتر است.
پرکار: با اجرای روش های متعدد سهمی در انجام کارها دارند.
بحران ساز: در پی یافتن مشکل برای عدم انجام کارها.
ویژگی اهمال کاران
اهمال کاران ویژگی های زیادی دارند اینک به برخی از ویژگی های آنها اشاره می شود.
اجتناب نوروتیکی: یکی از ویژگی های اهمالکاران این است که بیش از حد تحریک پذیرند که این ویژگی به اضطراب آنان منجر می شود.
فقدان هوشیاری و آگاهی: اهمالکاران به دلیل هوشیاری پایین از تحریک پایین برخوردارند که این ویژگی به تکانشوری آنان منجر می شود (فراری و همکاران، ۲۰۰۵ نقل از دیوانداری ۱۳۸۶)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خودکارآمدی پایین: یکی از ویژگی های اهمالکاران این است که خودکارآمدی (خود اثر بخشی) پایینی دارند بنابراین مشاوران و روانشناسان در هنگام مواجهه با چنین افرادی بایستی به سه باور اساسی زیر توجه کنند زیرا آنها قادر به تنظیم رفتار مطالعه ای برای خود نیستند در فرایند مطالعه ناتوان هستند قادر به ارائه خوب یا اکتساب نتایج مناسب نیستند لازم به ذکر است که هر سه دسته از این باورها تا اندازه ی زیادی از انتظارهای خودکارآمدی پایین آنها سرچشمه می گیرد پس یکی از اهداف عمده در کاهش چنین رفتارهایی افزایش تجربه های خودکارآمدی می باشد.
ضعف در مدیریت زمان: بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اهمالکاری را به عوامل متعددی از جمله ضعف در مدیریت زمان نسبت می دهند. در این خصوص روش (۲۰۰۳) معتقد است که اهمالکاری از هر نوعی که باشد یکی از مشکلات عمده مدیریت زمان می باشد کومار (۲۰۰۵)نیز اهمالکاری را به عنوان اتلافگر زمان و به تأخیر اندازنده تکالیف و وظایف یاد می کند پس بنابراین با استناد به تحقیقات انجام شده و مصاحبه با تعدادی افراد اهمالکار اتلاف وقت بیشتر برای کارهای غیر ضروری و صرف حداقل وقت برای کارهای مهم تر از ویژگی های آن به شمار می رود.
ضعف در خود تنظیمی: به نظر می رسد که افراد اهمالکار بر رفتار خود نظارت کافی نداشته و با خود تنظیمی در آنان ضعیف است و به همین جهت است که بایستی به آنها کمک کرد تا به تنظیم رفتار خود بپردازند.
در همین رابطه دروما و همکاران (۲۰۰۲) و استیل (۲۰۰۷) معتقدند که اهمالکاری حاصل نقص در خود تنظیمی است. لی و شاونبرگ (۲۰۰۳) نیز طی مطالعه ای نشان دادند که بین اهمالکاری و خود تنظیمی ارتباط وجود دارد (لی و شاونبرگ، ۲۰۰۳ نقل از سواری ۱۳۹۱)
دیدگاه های عمده اهمالکاری تحصیلی
دیدگاه های مرتبط با اهمالکاری تحصیلی متفاوتند بعضی از این دیدگاه ها معتقدند که ویژگی هایی مانند رفتار و شناخت و انگیزش عامل مهم بروز اهمالکاری اند و از طرف دیگر بر نوعی عادت یا اختلال اعتقاد دارند.
رفتارگرایان: مکتب رفتار گرایی را ابتدا جان بی واتسون (۲۰۰۲) به طور رسمی پایه گذاری کرد اعلام کرد رفتارگرایان همانند بقیه دیدگاه ها برای تبیین اهمالکاری تحصیلی شرطی سازی عامل و تدوری تقویت را پیشنهاد دادند.
و بر این نکته تاکید دارند که اهمالکاری حاصل ارتباط بین پیامدهای مثبت و رفتار است. (دیوانداری ،۱۳۸۶).
بنابراین طرفداران این دیدگاه اهمالکاری را بر حسب برخورداری یا عدم برخورداری افراد از پاداش و مشوق ها تبیین می کنند. (برایدری ۲۰۰۳)
به سخنی دیگر در این دیدگاه اهمالکاری به دلیل بی انگیزگی افراد نیست بلکه اهمالکاری از آن جهت صورت می گیرد که افراد اهمالکار علاقه مند به انجام فعالیت دیگری هستند. در همین زمینه پیچل و همکاران (۲۰۰۰) مدعی اند که اهمالکاران به فعالیت ها و تکالیف دیگری مشغول می شوند بنابراین برای کاهش اهمالکاری بایستی انگیزه افراد برای انجام تکلیف را افزایش داد در این دیدگاه رفتارگرایان هدف از درمان اهمالکاری را کاهش نسبت یا درصد زمان و افزایش نسبت یا درصد فعالیت در افراد مبتلا به اهمالکاری می دانند و برای کاهش آن از روش هایی مانند الگو سازی شرطی سازی و فنون برنامه ریزی استفاده می شود. تاکمن معتقد است که ایجاد انگیزه در افراد اهمالکار بسیار سخت است زیرا آنها تکالیف مدرسه و مطالعه برای امتحان را تا آخرین لحظه موکول می کنند در این زمینه رول (۲۰۰۱) نیز اعتقاد دارد که بعضی از دانشجویان عمداً تکالیف تحصیلی خود را به تأخیر می اندازند (رول، ۲۰۰۳ نقل از حاتمی ۱۳۹۱)
شناخت گرایان
در دیدگاه شناخت گرایان فرض بر این است که فرایندهای شناختی در ایجاد، نگهداری و تغییر رفتار نابهنجار مؤثرند مفاهیم مهمی که این رویکردهای شناختی با آن سروکار دارند عبارتند از ادراک های خود از رویدادها، تفسیرها و اسنادهای فرد از رقتار خود، الگوهای فکری به بیانات شخص و راهبردهای شناختی (سیف، ۱۳۸۹)
در این دیدگاه اساس اهمالکاری افکار و باورهای غلط تلقی می شود ویژگی بارز چنین باورهایی غیر منطقی بودن آنهاست (الیس و ناس ، ۲۰۰۱ نقل از سیف ۱۳۸۹)
الیس و ناس (۲۰۰۱) نیز ب باورهای غیر منطقی در مورد تکالیف فردی تاکید دارند و معتقدند که اهمالکاری به عنوان یک عادت مطرح است و نهایتاً این ویژگی به کاهش انتظار خودکارآمدی فرد منجر می شود.
بلانت (۲۰۰۰) معتقد است که اهمالکاری یک بعد شناختی دارد که بر اثر اختلاف بین مقاصد و رفتار واقعی بوجود می آید فراری و همکاران، (۲۰۰۵) اذعان دارند اهمالکاری تحصیلی فقط تحت تأثیر مدیریت زمان نیست بلکه مداخلات بالینی و درمانهای شناختی – رفتاری نیز تأثیر گذارند (بویس، ۲۰۰۵ نقل از سواری ۱۳۹۱)
طرفداران این نظریه برای کاهش اهمالکاری از رفتار درمانی منطقی- هیجانی و از مداخله هایی هم چون مدیریت تکلیف که بر تجربه ساختار محیط، آموزش رفتارهای سازگارانه، افزایش مسئولیت پذیری فردی و استفاده از نفوذ اجتماعی استفاده می کنند (سیف، ۱۳۸۹)
کیلیت (۲۰۰۲) مدعی شد که در این دیدگاه برای غلبه بر اهمالکاری بهتر است که الگوهای فکری که باعث نگهداری اهمالکاری می شوند را تغییر دهید احساس گناه و اضطراب را کاهش دهید به آنها کمک کنید تکالیف را تقسیم کرده تا احساس ناتوانی نکرده و بتوانند انها را مدیریت کنند (دیوانداری، ۱۳۸۶).
نظریه روانکاوی
فروید بنیانگذار مکتب روانکاوی است در این مکتب بر مطالعه عمقی افراد و برفرآیندهای ناهشیار و اثر متقابل انگیزه ها توجه دارد (پروین ۲۰۰۱، نقل از جوادی ۱۳۸۹)
روانکاوان بر این مطلب تاکید دارند که تجارب کودکی به عنوان عامل اساسی شخصیت بزرگسالان است آنها معتقدند که تعارض درونی زیر بنای بیشتر رفتارهاست. طرفداران فروید معتقدند اهمالکاری شیوه مبارزه با تاناتوس و سائق ناهشیار نسبت به مرگ است. (بلات و کونیلان ۲۰۰۱ نقل از جوادی و کدیور ۱۳۸۹)
بنابراین در این دیدگاه اهمالکاری به عنوان یک مشکل رفتاری است که هیجانات روانی و درونی زیر بناهای آن را تشکیل می دهد (ماتلین ، ۲۰۰۵ نقل از گلشنی، ۱۳۸۹).
از طرف آنها اعمال کودکان را با رفتارهای اعمالکاری بزرگسالان مرتبط می دانند ضمناً پژوهش ها نشان می دهد که اهمالکاری در بزرگسالان بوسیله تربیت مبتنی بر زور قابل پیش بینی است (لی ، ۲۰۰۱)
نظریه ارائه اطلاعات: در این نظریه زمینه اطلاعاتی در ارتباط با اهمالکاری مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد برای افزایش فهم خود در مورد عمل رفتار خود برخی از نتایج تحقیقات انجام شده ارائه می شود تا علاقه آن برانگیخته شود با این اقدامات انتظار می رود که احساس خودکارآمدی افراد اهمالکاری افزایش پیدا کند در این دیدگاه فرض بر این است که توضیح و روشن شدن چگونگی رفتار موجب کاهش ابهام و در نتیجه به عنوان ابزاری قوی برای افزایش خودکارآمدی یا احساس مهارت در انجام تکلیف است (اهاشمی ،۱۳۸۸).
با افزایش میزان درک و فهم افراد اهمالکاری از عمل رفتار خود می توان انتظار کاهش آنرا داشت.
دیدگاه اسلام: اسلام از اهمالکاری به عنوان یک عمل ناپسند و مذموم یاد می کند قرآن در توصیف این عمل ناپسند در خطاب به نمازگزاران می فرماید: وای بر نمازگزاران، همان نمازگزارانی که نماز خود را به دست فراموشی می سپرند.
الذین هم نحن صلاتهم ساهون
قرآن در سوره ماعون آیه ۵ از اهمالکاری و سهل انگاری به روشنی یاد کرده ؛ مکارم شیرازی (۱۳۷۳) در توضیح کلمه ساهون می نویسند: ساهون از ماده سهو در اصل به معنای خطایی که از روی غفلت سر زند خواه در فراهم کردن مقدماتش مصر باشد یا نباشد البته در صورت اول معذور نیست در صورت دوم هست (جلد ۲۷، ص ۳۵۹ – ۳۶۰)
لازم به ذکر است برای کلمه ساهون تفسیرهای زیادی شده از جمله به تاخیر انداختن نماز از وقت فضیلت و یا اشاره به منافقانی دارد که نه برای نماز ثوابی معتقد بودند و نه برای ترک آن عقابی (۱۳۷۳ ، جلد ۲۷ ، ص ۳۵۱ – ۳۶۰) مرحوم طباطبایی (۱۳۶۳) پیرامون آیه فوق می نویسد هیچ عملی نزد خدا محبوبتر از نماز نیست پس زنهار هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از نماز در اول وقت باز ندارد زیرا خداوند اقدامی را به همین جهت خدمت نموده کسانیکه از غلفت نسبت به امر نماز سهل انگاری می کنند. (تفسیر المیزان ، جلد ۲۰ ص ۸۴۷)
راهبردهای کاهش اهمالکاری تحصیلی
دمبو به نقل از نلمذ ، ۲۰۰۶ در ادامه بحث پیشنهاد می دهد که به منظور کاهش اهمالکاری تحصیلی از راهبردهای تقویت استفاده کنید سعی کنید که افراد با خودشان قرارداد ببندند که بعد از انجام تکالیف به خود پاداش دهند با خرد کردن و تقسیم آن به قطعات کوچکتر به آنها اجازه دهید که اهداف و خرده اهدافی که بدان کار انتخاب کردند را تمرین کنند.
به جای اینکه یک مقاله را کلاً کنار بگذارند با خودشان قرار بگذارند روزی یک یا دو صفحه تا زمانی که مقاله نوشته شود تکمیل کنند.
طرح ۵ دقیقه ای: با این طرح به آنها اجازه دهید که در کلاس ۵ دقیقه ای نوشتن را تمرین کنند پس از یک توقف کوتاه ۵ دقیقه شروع به نوشتن شود اگر به نقطه ای برسد که نیاز به توقف نداشته باشد به پیشرفت بزرگ دسترسی پیدا کرده اند.
منسینی (۲۰۰۳) علل اهمالکاری را سخت بودن تکلیف، واضح نبودن اهداف، ترس از تغییر، ترس از شکست، تمایل به شکست و تکالیف نا مشخص و بدون برنامه می داند. منسینی علل اهمالکاری را در نمودار زیر ترسیم نموده:

اهمالکاری
چرخه نا مشخص
تکالیف سخت
تکالیف غیره
ترس از تغییر
ترس از شکست
عادت به عجله
تمایل به مشغله
اهداف نا مشخص
اهمالکاری
چرخه نا مشخص
تکالیف سخت
تکالیف غیره
ترس از تغییر
ترس از شکست
عادت به عجله
تمایل به مشغله
اهداف نا مشخص

استیل (۲۰۰۷) با مطالعه تحقیقات انجام شده طی سالهای ۱۹۳۰ تا کنون به این نتیجه رسید که اهمیت و یا ارزش مجموع تکالیف برای فرد مرغوبیت و یا جذابیت مجموعه تکالیف برای فرد استعداد و آمادگی فرد برای ابتلا به اهمالکاری و زمان در دسترس برای انجام مجموعه تکالیف از جمله علل اهمالکاری می باشند از طرفی استیل (۲۰۰۷) چگونگی رخداد اهمالکاری را اینطور توصیف می کند که وقتی ارزش تکلیف بالا باشد فرد برای اهمالکاری آمادگی کمتری دارد و زمان در دسترس کمتر خطر ابتلا به اهمالکاری کمتر است. از طرف دیگر وقتی ارزش یک تکلیف پایین و جذابیت آن کم باشد. وقتی فرد برای اهمالکاری آمادگی بیشتر دارد و زمان در دسترس وی بیشتر باشد خطر ابتلا به اهمالکاری بالا است.
اهمالکاری
نگرانی در مورد شکست
تنفر از تکلیف
نا فرمانی
مسائل مدیریت زمان
افسردگی یا خلق مرتبط
تکانشوری
افسردگی یا خلق مرتبط
لذت از کار بواسطه فشار
علل محیطی
نگرانی در مورد شکست
تنفر از تکلیف
نا فرمانی
مسائل مدیریت زمان
افسردگی یا خلق مرتبط
تکانشوری
افسردگی یا خلق مرتبط
لذت از کار بواسطه فشار
علل محیطی
استیل (۲۰۰۷) در فرا تحلیل ماهیت اهمالکاری به این نتیجه رسید که روان رنجور خویی و نافرمانی و عوامل پیش بینی ضعیف اهمالکاری و تنفر از تکلیف به عقب انداختن تکلیف خود اثر بخشی تکاتشوری، خود کنترلی، حواس پرتی، سازمان دهی و انگیزش تحصیلی قویترین پیش بینی اهمالکاری به شمار می روند ویر زیر نشان داد که فاکتورهای زیر در اهمالکاری تکلیف تأثیر گذارند.

ادبیات و پیشینه تحقیق:
در این بخش به تحقیقاتی که پیرامون ارتباط مدیریت زمان با اهمالکاری و عملکرد تحصیلی انجام شده اند پرداخته می شود. از آنجائیکه تحقیقات زیادی پیرامون اهمالکاری انجام شده اما علاقه به پژوهش در زمینه اهمالکاری به دهه ۶۰ برمی گردد (گرلیک و همکاران، ۲۰۰۶ به نقل از سواری۱۳۹۰)
در این خصوص که چه عواملی در اهمالکاری تحصیلی دخالت دارند و چگونه می توان با آنها مقابله کرد از قدیم الایام موضوع مورد بحث پژوهشگران بوده است. در پاسخ به این سوال بعضی از پژوهشگران بر فاکتورهای موقعیتی و موقتی مانند بیزاری از تکالیف و نگرانی ارزیابی (مانند سولومون و راتبلوم ۱۹۹۹) و برخی از آنها بر مهارت های ضعیف مدیریت زمان (مانند راتبلام و همکاران ۲۰۰۱) تاکید دارند.
هاتل(۲۰۰۹) دریک بررسی نشان داد که آموزش مدیریت زمان به افزایش رفتارهای مدیریت زمان و کاهش نمرات اهمالکاری منجر شد برایدون (۲۰۰۶) ارزیابی اثرات برنامه آموزشی مدیریت زمان بر اثر بخشی کار را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق ۴ عضو هیأت علمی دانشگاه که گرفتار اهمالکاری، دخالت های کاری و ضعف برنامه ریزی بودند و در رعایت اولویت ها مشکل داشتند شرکت کرده بودند نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت زمان باعث افزایش زمان رعایت اولویت ها و نیز افزایش تولید و رضایت آنان گردید (برایدون، ۲۰۰۶، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹).
هال و هارش (۲۰۰۲) طی تحقیقی با عنوان ارزیابی اثرات آموزش و مدیریت زمان بر اثر بخشی کاری اعضای هیات علمی چهار دانشگاه نشان داند که پس از آموزش (بین زمان صرف شده برای فعالیت های ضروری و ارزیابی اثر بخشی کار همبستگی مثبت وجود دارد. چارلس (۱۹۸۹) طی مطالعه ای با عنوان بهبود رفتار آموزشی معلم (ارزیابی برنامه آموزشی مدیریت زمان) که روی ۹ معلم آموزش استثنایی انجام داد به این نتیجه رسید که مقدار زمان صرف شده برای آموزش دانش آموزان از ۴۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. این تحقیق پیشنهاد می دهد که آموزش معلمان در زمینه مدیریت زمان می تواند مقدار زمان آموزش تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد.
مرکز مشاوره شغلی و تربیتی دانشگاه ایالت فرس (۲۰۰۰) علل شایع اهمالکاری را فقدان آموزش، ترس های غلط، کمال گرایی، ترس از ارزیابی اجتناب از تجربه منفی، ترس و اضطراب، مدیریت ضعیف زمان، فقدان علاقه به موضوع، نداشتن هدف برای مطالعه مهارت های ضعیف مطالعه و خواندن، ترس از شروع مطالعه، خیالبافی، نگرانی درباره مشکلات شخصی، پا فشاری بر موعدهای مقرر، کناره گیری، ترس از شکست، ترس از موفقیت می داند.
راتبلام و همکاران (۲۰۰۸) در یک بررسی نشان دادند که اهمالکاری با مدیریت ضعیف زمان ارتباط دارد.
با استناد به تحقیقات انجام شده ضعف مدیریت زمان یکی از ویژگی های اهمالکاران است در این زمینه دوفیگلر معتقد است که اهمالکاری مشکلی است که بسیاری از نوجوان ها و بزرگسالان با آن مواجه اند دامنه آن از کم تحرکی تا فاجعه های بزرگ است و احتمالاً به مشکل مدیریت زمان بر می گردد.
بر آورد نا درست از زمان برای تکمیل تکلیف و یا وظایف از دیگر ویژگی های اهمالکاران است (اکتیک، ۲۰۰۱ ترجمه سوری ۱۳۸۶،).
اکتیک در این زمینه گفته که مشکل عمده اهمالکاران ناتوانی در برآورد دقیق و صحیح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *