وجود دارد،سرمایه اجتماعیرادرابعادشناختی وساختاری مورد توجه قرارمی دهد.دربعدشناختی مولفه هایینظیر ارزش ها،تعهدات،مشارکت واعتمادموجوددرسیستم اجتماعی سازمان مورد توجه بوده ودربعدساختاری نیزساختارها وفرآیندهای مدیریتی نظیر پاسخگویی مدیران ورهبران درقبال عملکردشان،شفافیتدرتصمیم گیری وهمکاری های گروهیمورد توجه قرار می گیرد(کریشنا وشرادر،۱۹۹؛۷۶)
نمودار۴-۲:مدل کریشنا وشرادر۱۹۹۹

الگوی توسکی ۱۳۸۴:درمطالعه دیگری ازتوسکی،ابعادسرمایه اجتماعی به نوع دوستی ،صداقت ،وفای به عهد،قانون مداری،صلح دوستی،مشارکت واعتماد عمومی طبقه بندی گردیده است.

نمودار۵-۲:الگوی توسکی ۱۳۸۴

الگوی ناهاپیت و گوشال :ناهاپیت وگوشالدریک دسته بندی دیگری ازسرمایه اجتماعی ارائه نمودندکه این الگوبه سه بعدساختاری ،شناختی وارتباطی تقسیم می شود(سید نقوی،۶۶:۱۳۸۴)مدل فلورا:به اعتقاد فلورا سرمایه اجتماعی رامی توان حاصل پدیده های ذیل دریک سیستم اجتماعی دانست: (فلورا،۱۹۹۹) اعتمادمتقابل ؛ تعامل اجتماعی متقابل؛گروه های اجتماعی؛احساس وجود تصویری مشترک ازآینده وکارگروهی ؛هویت جمعی وگروهی (هویت اجتماعی) تاجفل،هویت اجتماعی راباهویت گروهی پیوند می دهد وعضویت گروهی رامتشکل ازسه عنصر می داند:عنصرشناختی (آگاهی ازاین که فردبه یک گروه تعلق دارد)؛عنصرارزشی(فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یامنفی عضویت گروهی) ؛ عنصر احساسی (احساسات نسبت به گروه وافراددیگری که رابطه ای خاص باآن گروه دارند).(تاجیک،۵۲:۱۳۸۴).

نمودار۶-۲:ابعادسرمایه اجتماعی
۲-۳-۵سطوح سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله ای که در سطوح مختلف از لحاظ سازمانی و چه از بعد اجتماعی قابل بررسی است. به نحوی که در هر سطح از سرمایه اجتماعی نقش این سرمایه در پویایی های فردی و اجتماعی قابل تامل است. سرمایه اجتماعی دارای سطح خرد (فردی) و کلان (سازمان و اجتماعی) است. در سطح کلان در مورد جایگاه کلی یک سازمان در زمین های اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و شبکه های ارتباطات بیرونی بحث می شود و در سطح خرد به سرمایه اجتماعی شناخت در رابطه با موضوعاتی همانند ارزش ها، نگرش ها، تعهدات مشارکت و اعتماد پرداخته می شود.
سطح ملی: سرمایه اجتماعی در این سطح اشاره به شبکه ها، تعاملات و هنجارهایی دارد که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهد. بر این اساس سرمایه اجتماعی فقط مموع نهادهایی که جامعه را تشکیل می دهند نیست. بلکه سبب انجام این نهادها نیز می گردد (سازمان بانک جهانی، ۲۰۰۱).
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه می شود و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد (علوی، ۱۳۸۰).
سطح سازمانی: در تحقیقات کوهن و پروساک ۱(۲۰۰۱) به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح سازمان اشاره شده است . کن رکسون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرآیند حل مشکلات توصیف می نماید. یک شخص به تنهایی نمی توانند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید. ولی منبعی است برای افرادی که در شبکه روابط اجتماعی کم وبیش بلند مدت قرا می گیرند . (بوردیو،کلمن،پاتنم وآدلر، ۱۹۹۹)
۲-۳-۶ابعاد سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی عبارت است از دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوه های تعاملات که گروهی از افراد در بر خورد با مسائل پیچیده اجتماعی، موقعیت های کنش جمعی با خود به سازمان می آورند . این مفهوم به پیوندها و ارتباط های میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. این مفهوم دارای دو بعد اصلی “شناختی و ساختاری است.بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد به روابط متقابل و اعتماد عمومی اشاره داشته و اعتماد نیز به دو نوع “نهادی” و “اجتماعی” تقسیم می شود (لاک لی ، ۲۰۰۵، ص ۱۲۳)بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی که در سازمان یافت می شود در نظر دارد. یعتی میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان بر قرار می کنند (بولینیو و همکاران ، ۲۰۰۲، ص ۵۰۶)

ناها پیت و گوشال با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند:
۱- بعد شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کنند مظاهر، تعبیره ها،
تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از : کدها و حکایت های مشترک.
۲- بعد ساختاری: عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهم ترین جنبه های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای بین افراد، پیکر بندی شبکه ای و سازمان مناسب.
و هویت (Rhodes,Lok,Itung,8LFang,s,2008-245-258)
ابعاد، مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی
جدول زیر مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی را در چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نشان می دهد.(کاوسی،۱۳۸۵)
جدول ۴-۲-ابعاد ومولفه هاوشاخص های سرمایه اجتماعی
ابعاد مولفه ها شاخص ها
اجتماعی اعتماد اعتماد به اکثر مردم، به همکاران، به دقت و صحت کار دیگران و …..
روابط متقابل دوستی با همکاران، باور کمک به دیگران، شرکت در مراسم اجتماعی …
مشارکت تصمیم گیری در محل زندگی، شرکت در پروژ های محلی و….
آگاهی عمومی تولید اطلاعات، میزان سعی در کشف واقعی بودن اطلاعات و …..
اخلاقیات میزان باور به صداقت، باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه و…
مسئولیت اجتماعی باور به جمع به جای فرد ، مسئول بودن در برابر دیگران و ….
فرهنگی مقررات رفتاری احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف، رعایت قوانین و …
نرم ها و هنجارها صرفه جویی، غرور، احترام به دیگران، نوآوری، مدرک تحصیلی و ….
ارزش ها تحصیلات، وجود روحیه تعاون، باور به کرامت انسانی و ….
دین و ایدئولوژی باور به دین، اعتقادات مذهبی، پایبندی و تعهد به دین و ….
نمادها تا چه اندازه نمادها را می شناسید، سمبل ها چیستند ، و ….
جو و فضا ترس عمومی، فرد گرایی، دموکراسی، پاسخگویی و ….
سیاسی امنیت امنیت محله، سابقه حمله در محیط، باور به امنیت اجتماعی و ….
قانون مداری رعایت قانون، باور قانون، رعایت عدالت و ….
رسانه ها نقش رسانه ها، سانسور در رسانه ها، باور مردم به رسانه ها و …
اقتصادی ارزش روز شرکت قیمت ها، دارایی ها، بورس بازی، بازار رقابت و …..
میزان هزینه ها میزان هزینه، بودجه، تخصیص منابع و ….
منبع ( کاووسی ۱۳۸۵)
۲-۳-۷سرمایه اجتماعی وامنیت
انسان موجودی اجتماعی است .اگر اجتماع بشری نباشد،نمی تواند درتنهایی محض زندگی کندوبه تنهای از عهده امر برآید؛یعنی،بدون توانایی کارجمعی،سازماندهی ارتباطات اجتماعی وایجاد نهادها،بشربه رفاه وسعادت نخواهد رسید.ازسوی دیگر ،پیش شرط اساسی زیست اجتماعی بشر،وجود امنیت است.امنیت یکی از مهم ترین عوامل موثر درمحیط های شهری است. نیاز به امنیت درفضای شهری ،موجب شکل گیری مجموعه نظریه های مستندی چون نظریه:فضاهای قابل دفاع وپیشگیری ازجرم ازراه طراحی محیطی۱و….،شده است.(پورجعفر ودیگران،۱۳۸۹).
موضوع امنیت بعه عنوان یکی از نیازهای بنیادین بشر ویکی ازپشتوانه های سرمایه اجتماعی،همواره مورد توجه بوده است.بررسی ها نشان میدهد،اولین بارجین جاکوبز۲درکتاب مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(۱۹۶۰م)موضوع سرمایه اجتماعی وارد حوزه مطالعات شهری کرد.دراین کتاب ارتباط سرمایه اجتماعی ونظافت شهری ومقاله،باجرم وجنایت بحث وبررسی شده است.(Wikipedia2008)
این درحالی است که عدهای نتیجه سرمایه اجتماعی راافزایش کنترل های اجتماعی ونوعی هنجارسازی اجتماعی دانسته اند.جین جاکوبز درکتاب مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی سرمایه اجتماعی راشبکه های اجتماعی فشرده ای می داندکه درمحدوده های قدیمی شهری درارتباط بانظافت،ازبین بردن جرم وجنایت خیابانی وتصمیم هایی درمورد بهبود کیفیت زندگی؛درمقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس ونیروی انتظامی ،مسولیت بیشتری از خود نشان می دهند. مثال عینی این تعریف رادردنیای امروزمی توان درتشکل های غیردولتی حمایت ازمحیط زیست یافت.این شبکه اجتماعی گاهی نیروهای قدرتمندی رابه صورت NGOهابه وجود می آوردکه حتی درحمایت ازمحیط زیست موجب توقف طرح های عمرانی دولت نیز می شوند.(پورجعفرودیگران،۷۰:۱۳۸۹).یکی از ویژگی های عمده کلان شهرهای کنونی،کاهش نگران کننده پیوندهای اجتماعی واخلاقی شهروندان است.کاهش همبستگی های شهری وشهروندی ممکن است درنهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها وبیماری های رفتاری وحتی درسطحی بالاتر ،شکل گیری جرائم شهری واختلال درنظام روابط جمعی وکارکرد های آن کمک کند.افزایش آمارجرائم شهری ،فزونی میزان ناهنجاری های رفتاری وروانی ،تشدیدخرده فرهنگ های گروه ای اجتماعی ناهمگن،تغییرکارکردروابط خانوادگی ،کاهش احساس مسولیت مشترک اجتماعی ،رواج فرهنگ فردگرایانه منفی وموارد متعدد دیگر،موضوع خطرکاهش همبستگی های اجتماعی واخلاقی رابه یک نقطه تهدید کننده برای سلامتی وتوسعه پایدار درکلان شهرها تبدیل نمده است.بررسی نشان می دهدتاخر فرهنگی دربعدروابط اجتماعی ازمنظر های مختلف ،تبعات ونتایج تخریبی فراوانی راتاکنون برای مجموعه های انسانی به همراه داشته است.گذشته از عواملی که ممکن است موجب تولید جرایم شهری درکلان شهرها راباعث شود،مطالعات نشان می دهند که کاهش همبستگی های اجتماعی ،فقدان انسجام ونظم پایدار درتعاملات انسانی ،متغیرهای عمده دروقوع انحرافات وبزه های کوچک وبزرگ شهری می باشند(موسوی :۱۳۸۱،۱۱۴-۱۱۳)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۴امنیت عمومی
۲-۴-۱تعریف امنیت
امنیت واژه عربی از ریشه «امن» است و تعاریف گوناگونی که تقریبا معانی یکسانی را می رساند از آن به دست آمده است. در فرهنگ فارسی عمید، امنیت به: « در امان بودن ایمنی، بی ترسی، آرامش و آلودگی» معنا شده است (عمید، ۱۳۶۰: ۲۵)
در دانشنامه سیلسی امنیت در لغت، فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است. (آشوری، ۱۳۶۶: ۳۸)
همچنین به صورت نسبتا جامع در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت چنین تعریف شده است.
۱- تضمین ایمنی، قراردادهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولت ها
۲- مصوئیت از تصرف اجباری و دور ماندن از خاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع (آقابخش، ۱۳۷۶: ۳۸۴). در فرهنگ انگلیس آکفورد، امنیت به معنای: «در حفظ بودن، فراغت از خطر یا اضطراب و تشویق» آمده است.
در فرهنگ معین، امنیت به «ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی» معنا شده است. (معین، ۱۳۶۰: ۱۵۷)در لغت نامه دهخدا به «امنیت» به معنای بی خوفی و امن بودن، بی بیمی، ایمنی، ایمن شدن و در امان بودن آمده است (دهخدا، ۲۸۹۴)
امنیت یعنی رهایی نسبی از جنگ (بوزان،‌: ص ۲۶)لارونی مارتین (Lurene Mavtin) در خصوص تعریف امنیت می گویدکه: “امنیت عبارت از تضمین رفاه آتی می باشد” این تعریف گر چه بر مبنای نگرشی وسیعتری از امنیت صورت گرفته اما اینکه امنیت بخودی خود بتواند، باعث تضمین رفاه گردد جای سوال است اما در این امر شکی وجود ندارد که امنیت از لازمه های رفاه می باشد جان ئی ،‌مورز (Johne.Morrz) می گوید که امنیت عبارت از رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش می باشد.
“دومینیک داوید” می گوید امنیت عبارت از”ایجاد فضایی که در آن فرد یا جمعی خودشان را در وضعیت آشیب پذیر احساس نمی کنند و تهدید متوجه آنها نیست و فقط ابزار رفع تهدید در اختیار آنها قرار می گیرد. چنین فضای امنی را می توان به کمک سیاست های رفاعی و دفاع نظامی ایجاد و یا تقویت کرد (دومینیک، ۱۳۸۵: ص ۱)
داریوش آشوری تعریفی که از امنیت ارائه کرده به قرار ذیل می باشد:امنیت در لغت عبارت از حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویایی با هرتهدید و حمله می باشد که در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی”، “امنیت اجتماعی”، “امنیت ملی”و “امنیت بین المللی” به کار برده می شود.
– امنیت فردی: حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند.
– امنیت اجتماعی: نیز حالت فراغت همگانی از تهدید است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا خاک به سر برد.
– امنیت بین المللی: نیز حالتی است که که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دست بازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد (آشوری،‌داریوش، ۱۳۷۶ ص ۳۸) بنابر این مفهوم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد:
اول:از تاکید انحصاری بر امنیت داخلی به تاکید بیشتر به امنیت مردم,دوم:از امنیت نظامی به امنیت در توسعه انسانی(مدنی,۴۸:۱۳۷۳)از این رو باید به اجزای امنیت و بخشهای اصلی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده,روشن تر نمایان گردد.
الف-اجزاء امنیت
۱-رهایی از ترس ۲-رهایی از نیاز,دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند. در سال ۱۹۴۵ میلادی سازمان ملل گزارش محرمانه ای در اختیار دولتها قرار دارد که نتایج کنفرانس (اجتماع) سانفرانسیسکو بودو توسط سازمان ملل برگزار شد. گزارش مذکور بطور خاص بر این نکته تاکید کرده بود که:در جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود. اول جبهه ی امنیت که پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است.دوم جبهه ی اقتصاد و جامعه که معنا آن رهایی از نیاز است.
فقط برای پیروزی در ین دو جبهه ,دوام صلح را در دنیا بیمه میکند…هیچ یک از شروط نوشته شده از منشور,شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از جنگ نمی سازد مگر اینکه مردان و زنان در خانه و محل کار خود امنیت داشته باشند.(مدنی۱۳۷۳,ص۴۸)تهدید های جدید و گسترده ای امنیت انسانی را به خطر می اندازد که از این رو ضمانت اجرا و واکنش های مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را می طلبد.
ب-بخشهای امنیت
امنیت بر حسب تنوع و تعداد خطرها و تهدیدها,بخشهای گوناگونی دارد که اهم آنها :امنیت اقتصادی,امنیت قضایی,امنیت غذایی,امنیت بهداشتی,امنیت در محیط زیست,امنیت فردی,امنیت اجتماعی,امنیت ارتباطات و امنیتسیاست می باشد.امنیت فردی برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.(معمار زاده۱:۱۳۷۴)زیرا با تهدید هایی رو برو است که حیات فردی را به خطر می اندازد مانند:تهدید از جانب افراد و باندها(گروه ها), جنایت(تهدید های خیابانی), تهدید مستقیم علیه کودکان
۲-۴-۲مفهوم امنیت و تحول آن
امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فرار از خطرهای مختلف این مفهوم همیشه در نظر سیاست مداران بوده است نخستین نظریه پردازان صلح و امنیت به ترتیب «هابز» , «ه ک»و«منتسکیو» هستند که در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فریضه ی دولت ملی و اصل قرار داد اجتماعی مطرح کرده اند.«هابز» معتقد است:«صلح و امنیت برای رهایی مردم از ترس دایمی از مرگ،ابتلائات فیزیکی و جسمی است…..»(پازارگاد,بی تا:۶۶۸).
«جان لاک» درباره صلح و امنیت نقطه مقابل نظر «هابز» را مطرح میکند و مینویسد:«مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ما است و وظیفه ی موسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگهداری کنند»(پازارگاد ,بی تا,ص۶۶۸)
منتسکیو درباره ی صلح و امنیت عقیده دارد:«چون امنیت نتیجه صلح و اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ,ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است»(پازارگاد,بی تا,ص۶۹۳).
آنچه مهم است اینکه مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه جامعه بشری تحول یافته است؛به گونه ای که امنیت دیگر معادل تهدید های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *