تجزیه واریانس

تجزیه واریانس

از رطوبت موجود در خاک در اثر تبخیر شدید از آن خارج می شود وقوع بارندگی های مناسب می تواند رطوبت خارج شده از خاک را جایگزین نماید و این امر باعث حفظ رطوبت خاک برای مدت زمان بیشتر در شرایط مزرعه می شود زیرا کاشت لوبیا در استان گیلان به صورت دیم است و در سال هایی که کمبود بارندگی در فصل پائیز اتفاق افتد،از طریق کم کردن رطوبت قابل استفاده خاک می تواند باعث کاهش عملکرد بوته های لوبیا شود.اثر مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز معنی دار بود و با افزایش مقدار مصرف آهن به ۴ در هزار تعداد غلاف سبز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که تفاوت آماری معنی داری با تعداد غلاف سبز در سایر مقادیر مصرف داشت(شکل ۴-۲). افزایش مصرف آهن به ۶ در هزار باعث شد تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا کاهش یابد از آنجایی که پس از محلول پاشی این مقادیر مصرف علائم زردی و مسمومیت در بسیاری از بوته ها مشاهده شد،در نتیجه می توان گفت احتمالا وارد شدن خسارت به سیستم فتوسنتزی بوته های لوبیا باعث بر هم خوردن توزیع مواد فتوسنتزی بین قسمتهای رویشی و زایشی شده واین امر ریزش گلها و کاهش تشکیل غلافها را به دنبال داشته است.همچنین اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف در بوته های لوبیا سبز معنی دار نشد.

۴-۳-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبز لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبز در لوبیا (جدول ۴-۱) نشان داد بین استفاده از مالچ و عدم استفاده از مالچ بر تعداد دانه سبز قابل برداشت در واحد سطح تفاوت آماری معنی داری مشاهده نمی شود.از آنجایی که تعداد دانه تشکیل شده در بوته های لوبیا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و لقاح تخمک ها می باشد،بنابر این وقوع بارندگی مناسب در پائیز در تعداد دانه تشکیل شده در غلاف های لوبیا موثر می باشد زیرا در زمان تشکیل گل ها و لقاح آنها مقدار دمای هوا برای انجام لقاح تقریبا مناسب بودوعلاوه بر آن مقدار رطوبت خاک نیز در وضعیت مناسبی قرار داشت.اثر مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبز تشکیل شده در غلافهای لوبیا معنی دار بود که این امر عمدتا ناشی از اثر آهن بر خصوصیات رشدی لوبیا به ویژه تثبیت نیتروژن می باشد علاوه بر این افزایش تعداد غلاف با توجه به مقدار محلول پاشی شده زمینه را برای افزایش تعداد دانه سبز قابل برداشت در واحد سطح فراهم نمود. اثر متقابل مالچ× مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبز برداشت شده در واحد سطح معنی دار نشد که این امر نشان دهنده اثر مستقل هر یک از عوامل مورد بررسی به تعداد دانه سبز برداشت شده می باشد . نتایج بدست آمده با یافته های(۱۹۷۳، ishag :1992،ikeda ) ، (۱۹۷۷،westerman and Crothers )،مطابقت دارد.

۴-۴- اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا ( جدول ۴-۱) نشان داد اثر مالچ بر عملکرد غلاف سبز لوبیا معنی دار نشد، به عبارت دیگر استفاده از مالچ و عدم استفاده از آن تاثیر چندانی در افزایش عملکرد غلاف سبز لوبیا نداشت،زیرا در کاشت پائیزه بارندگی کافی در منطقه رخ داد و علاوه بر آن شرایط دمایی هوا نیز مساعد بود اما اثر مقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا معنی دار شد،بدین صورت که با افزایش مقدار مصرف آهن تا ۴ در هزار مقدار عملکرد لوبیا نیز افزایش یافت اما با افزایش مقدار مصرف تا ۶ در هزار مقدار عملکرد لوبیا کاهش یافت علاوه بر این علائم زردی و سوختگی برگ نیز در بونه ها مشاهده شد.به نظر می رسد مقدار مصرف ۲و۴ در هزار آهن به دلیل اثر بر تثبیت نیتروژن باعث بالا رفتن شاخص سطح برک،و به تبع آن تولید بیشتر ماده خشک در واحد سطح شده باشد،از این رو در مقادیر ۲و۴ در هزار آهن در زمانی که بوته های لوبیا به حداکثر رشد خود رسیده بودندفضای خالی بین ردیف های کاشت وجود نداشت ،علاوه بر این افزایش تعداد غلاف در هر بوته نیز زمینه را برای بالا رفتن عملکرد غلاف فراهم فراهم نموده است.اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز معنی دار نشد.به نظر می رسد وقتی دوره رشد کوتاه می شود زمان کافی برای طولانی شدن فرایند هایی نظیر تثبیت نیتروژن وجود ندارد بنابر این بهتر است بوته ها سریعتر ودر شرایط مساعد برای تثبیت نیتروژن قرار گیرند تا حداکثر استفاده از شرایط محیطی انجام شود با توجه به بارندگی های مساعد در منطقه این امر برای بوته های لوبیا فراهم شود.

نمودار۴-۳- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد دانه سبز لوبیا در واحد سطح

نمودار ۴-۴- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا

۴-۵- اثرمالچ ومقدار مصرف آهن برتعداددانه سبزدر غلاف لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبز در غلاف لوبیا در جدول ۴-۱ نشان داده شده است،همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مالچ، مقدار مصرف آهن و نیز اثر متقابل مالچ × مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه سبزدر غلاف معنی دار نشد. از آنجایی که کاشت لوبیا در اواخر شهریور انجام شدوبا توجه به کوتاه بودن دوره رشد لوبیا و خصوصا کوتاه شدن طول روز زمان برای انجام فتوسنتز و تولید ماده خشک کاهش یافت و این امر باعث شد تعداد دانه در هر غلاف لوبیا کاهش یابد،علاوه براین افزایش رقابت بین غلاف ها در بوته هایی که حجم کمی دارند می تواند زمینه را برای کاهش تعداد دانه های تشکیل فراهم نماید.

۴-۶-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا در جدول ۴-۳نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود مالچ اثر معنی داری بر عملکرد بیولوژیکی لوبیا نداشت. به عبارت دیگر با وجود افزایش تولید ماده خشک و بالا رفتن عملکرد بیولوژیک بوته های لوبیا در شرایط استفاده از مالچ اختلاف آن با عملکرد بیولوژیک به دست آمده از شرایط بدون مالچ از لحاظ آماری معنی دار نشد.به نظر می رسداز آنجایی که استفاده از مالچ باعث کاهش دمای خاک می شود،بنابر این استفاده از مالچ از طریق کاهش دمای خاک احتمالا باعث کاهش رشد ریشه و در نتیجه کاهش جذب عناصر توسط ریشه ها شده باشد که این امر در نهایت عدم معنی دار شدن عملکرد بیولوژیک شده است.اثر مقدار مصرف آهن برعملکرد بیولوژیک لوبیا همانند سایر صفات بود،به عبارت دیگر با افزایش مقدار مصرف آهن تا ۴در هزار عملکرد بیولوژیک افزایش قابل توجهی یافت،اما تفاوت عملکرد بیولوژیک در این مقدار مصرف با عملکرد بیولوژیک به دست آمده از مقدار مصرف ۲ درهزار از لحاظ آماری معنی دار نشد،واین امر نشان دهنده آن است که در شرایط کشت پائیزه با مصرف آهن می توان عملکرد بیولوژیک بیشتری تولید نمود زیرا کم بودن حجم بوته های لوبیا این امکان را فراهم می سازد تا از مقدار کمتری استفاده نمائیم.علاوه بر این دیم بودن کاشت لوبیا وکوتاه بودن فصل رشد در پائیز باعث می شود حجم بوته های لوبیا چندان افزایش پیدا نکند واین امرجذب عناصر معدنی از خاک و روند تولید ماده خشک در هر بوته را کاهش میدهد.

جدول۴-۱-تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا

ارتفاع بوته
تعداد غلاف سبز

edame