تاکسونومی عددی

تاکسونومی عددی

نظریه مهم یک ژن-یک پروتئین شده است.(بیدل وتاتوم،۱۹۹۱).
۱۰-۱-نقش قارچها درحذف آلودگی های زیست محیطی
انواع قارچها مختلف درکناربرخی از میکروارگانیزم ها، برای حذف آلودگی های زیست محیطی نام برده شده است. بعنوان نمونه قارچهای مولد پوسیدگی سفید چوب نظیرPhanerochaete chrysosporium (Basidiomycoya:Polyporales)، توانایی تجزیه هیدروکربن های چند حلقوی را دارند(Canet etal.1999).
همچنین ازقارچهای میکوریز برای حذف آلودگیهای برخی ازفرمهای رادیواکتیو اورانیم استفاده شده است .(Fomina etal.2008)
تاریخچه و روندطبقه بندی قارچها
سه ونیم میلیون سال پیش درافسانه ها چنین گویند که پرسوس پهلوان یونانی،ضمن عمل به یک الهام،تصادفا پدربزرگش،آکریسیوس را کشت. کسی که موفق شده بود درآرگوس سلطنت کند.زمانیکه پرسوس به پادشاهی رسید، قارچی(Mycenae)راکه کلاهک محافظ آن (Mykes)افتاده بود پیداکرد وآن را بعنوان نشانه ای ازیافتن یک شهر درنظرگرفت.همچنین روایت است که پرسوس درحال تشنگی، تصادفایک قارچ رابرداشته وآبی که ازآن می ریخت خوردولذت برد، سپس آن محل رامیسین نام نهاد. بنابراین یکی از بزرگترین تمدن هایی که تاکنون گسترش یافته،یعنی تمدن میسینان شاید برای یک قارچ افسانه ای نامگذاری شده است. مطالعه قارچ ازنظروجه تسمیه، از همان لغت یونانی،Mycology( Mykes قارچLogos+ شناخت)منشاء گرفته ودرحقیقت چگونگی آغاز قارچ شناسی نا معلوم است. قارچهای کلاهک دار (Mushrooms)که از بزرگترین قارچها هستند، توجه طبیعت شناسان راقبل ازاینکه میکروسکوپ ،یا هرعدسی ساده ای کشف شود،به خود معطوف ساخته بودند.با اختراع میکروسکوپ توسط Van Leeuwenhok درقرن هفدهم میلادی،مطالعه سیستماتیک قارچها آغاز شدو مردی که سزاوار احترام بوده و مؤسس علم قارچ شناسی نامیده می شودPier Antonio Micheli گیاه شناس ایتالیایی است که درسال۱۷۲۹ کتابNova plantarum Genera راکه حاصل تحقیقات اوبرروی قارچها است منتشر ساخت. کارل لینه دانشمند سوئدی حدود۲۵۰ سال پیش طبقه بندی سنتی(کلاسیک)رامبتنی بر درک شباهتها وتفاوت های شکل شناسی، فیزیولوژیکی،اونتوژنتیک وفسیل شناسی بود بنیان گذاشت.براین اساس گونه های موردمطالعه درسلسله مراتب طبقه بندی (Classification Hierachy)قرار می گرفتند.درسال۱۹۶۰ نظریه جدیدی درمورد سیستماتیک موجودات زنده ارائه شد که یکی ازآنها با نام تاکسونومی عددی معروف شده است.امروزه ممکن است این روش بیشتر بانام فنتیک نامیده می شود(Quicke1993).در تاکسونومی عددی ازابزارهای ریاضی برای کدگذاری عددی صفات ویژه استفاده می شود.تقریبا همزمان بامطرح شدن تاکسونومی عددی، نظریه جدیدی برای رده بندی وشناخت روابط تکاملی بین موجودات زنده ارائه شد
( Quick 1993). براساس این نظریه، طبقه بندی باید منعکس کنند.روابط تکاملی یک گروه ازآرایه ها باشدو به طوردقیق ترباید بررسی شودکه طی تکامل درموقعیت صفات ویژه چه اتفاقی افتاده است. همچنین براساس این نظریه طی فرآیندتکاملی صفت ویژه از یک مرحله اولیه یا اجدادی(بلوزئومورفیک) به مرحله پیشرفته اشتقاق یافته (آپومورفیک)تکامل می یابند. براساس این نظریه ساختار فیلوژنتیک موجودات زنده فقط می تواند براساس “صفات اشتقاق یافته مشترک”بدست آید.به عبارت دیگرآرایه هایی که درصفات ویژه اشتقاق یافته بیشتری مشترک اند، با هم در یک گروه طبقه بندی می شوند.ارتباط این آرایه ها دریک درخت تکاملی نشان داده می شود که به آن فیلوگرام یا کلوگرام می گویند. اکنون این نظریه با نام کلادستیک یا سیستماتیک تکاملی و یا فیلوژنتیک نامیده می شود(Hening,1965) ویتارکر(۱۹۶۹) سیستم پنج سلسله ای شامل پروکاریوت ها، پروتیستا، جانوران، قارچها و گیاهان ارائه کرد.روش ویتاکرگام مثبتی درجهت ایجاد سلسله های طبیعی تر نسبت به روشهای قبلی به ویژه درمورد قارچها بود وبه سیستم سه سلسله ای یعنی جانوران،گیاهان وپروتیستا پایان داد.این کار، شروع مهمی برای ایجادگروه های تک نیایی(Monophyletic groups)،(گروهی که حاوی یک جد یا نیا درتمامی نسل های آن باشد)وتوسعه یک رده بندی سلسله مراتبی(Hierarchical Classification) بود تا روابط این گروهها روشن شود. لازم به توضیح است که این تلاش،جدیدنبودودقیقا ریشه درقرن نوزدهم داشت (کوپلند۱۹۵۶،هیکل۱۸۹۴) طی دو دهه گذشته استفاده ازماکرومولکولهای مهم واساسی مثل پروتئین هاواسیدهای نوکلئیک به عنوان صفات ویژه درتجزیه وتحلیل های فیلوژنتیک،رده بندی وتشخیص قارچها به صورت گسترده ی مورداستفاده قرار گرفته اند که با عنوان تاکسونومی مولکولی ازآن نام برده می شود.باوجوداین دردهه های اخیرتحولات جالب توجهی درمطالعه سیستماتیک وفرآیندهای تکاملی موجودات زنده اتفاق افتاده است که به شرح زیر است
الف)امکان مطالعه فراساختارموجودات زنده ودسترسی به صفات جدید وباارزش فیلوژنتیک ازجمله اطلاعات حاصل از زیست شناسی سلولی،اطلاعات بیوشیمیایی نظیرساختاردیوارسلولی،نحوه سنتزبعضی ازاسیدهای آمینه وغیره
ب)توسعه وتکامل تکنیک های مولکولی به ویژه روشهای مبتنی برDNA
ج)توسعه وتکامل روشهای تجزیه وتحلیل فیلوژنتیکی به دنبال این تحولات چند خدشه اساسی به سیستم پنج سلسله ای ویتاکر واردآمده است:
۱)باکتری های خاصی شناخته شده اند که به نظرمی رسد از سایر پروکاریوت ها کاملا متفاوت اند و احتمالا بیانگرابتدایی ترین شکل حیات هستند. این گروه دریک سلسله جداگانه و با نام Archaea طبقه بندی شده اند. بنابراین به نظرمی رسد سلسله پروکاریوت های ویتاکر چند نیایی(پلی فیلتیک)باشد.
۲)دومین خدشه این است که سل
سله پرونیستا دربرگیرنده دامنه وسیعی ازموجودات زنده است.
۳)سلسله قارچها نیز در برگیرنده موجوداتی است که فیلوژنی متفاوت دارند و به عبارت دیگر سلسله قارچها نیز در سیستم ویتاکر یک سلسله چند نیایی است. از طرف دیگردو قاعده در سیستماتیک پذیرفته شده است.
۱- همه گروه ها باید نیایی منحصربه فردخودرا داشته باشند(تک نیایی باشند)
۲- در دو گروه که سطح تاکسونومیک یکسانی دارند، یک گروه نمی تواند بخشی از نتایج گروه دیگر باشد (پارافیلتیک نباشند) .
براساس یافته های علمی جدید، صرف نظراز ویروس، کلیه موجودات زنده که واجد ساختمان سلولی اند، در پنج تا هشت سلسله طبقه بندی می شوند که بشرح زیرمی باشد.

۱-۲- سلسلهProkaryotae
موجودات تک سلولی، فاقد هسته و دارای یک کروموزوم حلقوی آزاد هستند و شامل باکتریها، میکوپلاسماها، ریکتیاها، کلامیدیاها و جلبکهای سبز-آبی می باشند. شواهد مبتنی بر(rDNA) دی ان آی ریبوزومی نشان داده است که پروکاریوت ها در برگیرنده دوگروه فیلوژنتیک مجزا هستند وبه همین دلیل،برخی ازمحققین این سلسله رابه دوسلسله جداگانه به نامهایArchaea و Eubacteria تقسیم می کنند.
۲-۲-سلسله Animalia
موجودات پرسلولی،یوکاریوت و هتروتروف وتغذیه آنها ازطریق بلع موادغذایی است.سلول حیوانی فاقددیواره سخت سلولی وفقط یک غشای سیتوپلاسمی آن را احاطه می کند.ذخیره موادغذایی به صورت گیلکوژن است.
۳-۲- سلسله Plantae
موجودات پرسلولی وفتوسنتزکننده اند و از طریق جذب مواد غذایی خود را دریافت می کنند. معمولادارای بافت های سازمان یافته اند.سلول گیاهی علاوه برغشاء،دارای یک سخت سلولی است که بطورعمده ازسلولز است.
۴-۲- سلسله Protozoa
موجوداتی اغلب تک سلولی، پلاسمودیومی یا به صورت پرگنه وذره خوارند.هتروتروف ویوکاریوت بوده و بعضی ممکن است کلروپلاست داشته باشند. در صورت وجود کلروپلاست، فاقد نشاسته و فیکوبیلوزوم هستند. افراد پرسلولی، واجد حداقل تمایز یافتگی هستند. چهار شاخه از موجودات قارچ مانند که به طورسنتی جزء قارچها طبقه بندی می شدند نیزدراین سلسله قرارمی گیرندکه شامل Acrasiomycota، Myxomycota، Dictyosteliomycota و Plasmodiophoromycota هستند.
۵-۲- سلسله Chromista
موجوداتی یوکاریوت، اغلب تک سلولی و فتوتروف، رشته ای یا به صورت پرگنه هستند. دیواره سلولی فاقد کیتین و تباگلوکان(اغلب دارای سلولز) است. در صورت وجود کلروپلاست، فاقد نشاسته و نیکوبیلوزوم هستند. کلروفیل اگرباشداز نوع a و c است. میتوکندری معمولا با کریستای لوله ای است واجسام گلژی همیشه وجود دارند.اغلب زندگی آزاد دارندواز نظراندازه، میکروسکوپی اند. این سلسله شامل دامنه وسیعی از جلبک های قهوه ای و طلایی، دیاتومه ها، کریزوفیت ها، کریپتومونادها (اما نه کلروفیت ها و جلبک های قرمز که جزءگیاهان هستند)می باشد. علاوه برآن سه شاخه از موجودات قارچ مانند که بطورسنتی جزءقارچهاطبقه بندی می شدند نیز در سلسله قراردارندکه شامل: Hyphochytriomycota ، , Oomycot Labyrinthulomycota می باشند.به نظرمی رسد این سه شاخه کلروپلاست خود را به طور ثانوی از دست داده اند. برخی از دانشمندان سه شاخه فوق همراه با برخی دیگرازاعضایChromista نظیرجلبک های قهوه ای ودیاتومه ها رادریک سلسله جداگانه به نام Stramenopila قرارمی دهند.
۶-۲- سلسله Fungi
همانطورکه قبلا ذکرشد با ارائه سیستم ویتاکر برای طبقه بندی موجودات زنده(Whittaker,1969) قارچها بعنوان یک سلسله مستقل درکنارچهارسلسله دیگرطبقه بندی می شده اند. با توجه به پیشرفت هایی که در سال ها اخیردربررسی فراساختارسلول قارچی،خصوصیات بیوشیمیایی وبه ویژه زیست شناسی مولکولی حاصل شده است، حفظ کلیه قارچهاداخل یک سلسله، نظریه ضعیف وغیرقابل دفاع است. به طوری که معلوم شده است موجوداتی که از سالها قبل به عنوان قارچ توسط قارچ شناسان بررسی می شدند، در برگیرنده موجوداتی بافیلوژنی متفاوت اندوحداقل درسه سلسله متفاوت یعنیFungi، Protozoa ،Chromista (Strameno pila) قرار می گیرند.
براین اساس سلسله قارچها شامل شاخه هایS.1.Chytridiomycota (شاملBlastocladiomycota و Neocallimasticomycota) ،S.1.Zygomycota ،Glomeromycota ، Ascomycota، Microsporidia و Basidiomycota هستند. قارچها (شامل شاخه های فوق) یک گروه تک نیایی را تشکیل می دهند که به کمک شواهد متعدد شکل شناسی، بیوشیمیایی و مولکولی تایید می شود(Bow man etal.199z,Bartnicki-Garcia.1970,James etal.2000 ,Keeliny.2003).از طرفی دیگرشواهد نشان می دهد که Microsporida که همواره به عنوان پروتوزوآ شناخته می شدند یک قارچ واقعی است(Cavalier-smith 2001). برخی از شواهد مبتنی برتجربه و تحلیل های فیلوژنتیکی نشان میدهند که قارچها به سلسله حیوانات نزدیکترند جدول(۲-۱)خصوصیاتی که به وسیله آنها شش سلسله اصلی موجودات زنده از هم متمایز می شوند.

جدول(۳-۲) سلسله قارچها با پنج سلسله مهم دیگر مقایسه شده اند.
Prokaryotes
Protozoa
Plantae
Chromista
Animalia
Fungi
خصوصیت
وجودندارد
وجوددارد
وجوددارد
وجوددارد
وجوددارد
وجوددارد
هسته شخص
هتروتروف یا اتوتروف
هتروتروف (فاگوتروف) یا (فتوسنتزکننده)
اتوتروف (فتوسنتزکننده)
اتوتروف وهتروتروت (فتوسنتزکننده یاجذب کننده)
هتروتروف (فاگوتروف یا اسموتروف)
هتروتروف(جذب کننده یا اسموتروف)
نوع تغذیه
پپتیر وگلیکان
ممکن است باشد یانباشد ومتغیر
سلولز وسایر پلی ساکاریدها
اغلب سلولزی (کیتین وتباگلوکان غایب)
غایب (مواد سلولزی تولید نمی شود)
کتین وتباگلوکان
دیواره سلولی
ندارد
لوله ای
مسطح
لوله ای
مسط
ح (گاهی لوله ای)
مسطح
کریتای میتوکندری

غیرلوله ای
غایب
لوله ای
غایب
غایب
ماسیتگونیم تاژک

تصویر۶-۲روابط فیلوژنتیک بین سه انشعاب اصلی(شامل Archaea،Bacteria وEukaryota)موجودات زنده که دربرگیرنده سلسله های مختلف است(برگرفته ازKirk etal.2001)

مقدمه ای برشاخهAscomycota
قارچ های شاخهAscomycota یک تک نیایی از قارچ هاهستند که بیشترین تعداد گونه از قارچ ها یعنی تقریبا ۷۵% از قارچ های شناخته شده را در بر می گیرند و به صورت محاوره ای با نام آسکومیست (Ascomycetes) شناخته می شوند. در این شاخه حدود ۳۴۰۰ جنس و ۳۲۰۰۰ گونه شرح داده شده است (Webster and weber 2007). اغلب قارچ هایی که همزیست جلبکها یا سیانوباکتریها هستند و گلسنگ ها را بوجود می آورند. (حدود چهل درصد از گونه های شناخته شده در آسکومیکوتا) به این شاخه تعلق دارند. همچنین اغلب قارچهایی که فاقد تولید مثل جنسی دارند یا شناخته شده اند (قارچهای میتوسپوریک) به آسکومیکوتا وابسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های آسکومیکوتا که آنها را از سایر قارچها متمایز می سازد وجود اندام کیسه ای مانند به نام آسک (ascus) است، که محل انجام کاریوگومی، میوز و تشکیل اسپور جنسی این قارچ ها (آسکوسپور) است. و پس از هسته آمیزی و میوز با فرآیند تشکیل سلول آزاد می شوند. (Free-cell formation) از طرف داخل می شکافد، عموما هشت آسکوسپور در داخل آسک تشکیل می شود، اما بسته به گونه ها ممکن است تعداد آن از یک تا هزار تغییر کند، آسکومیست های میسیلیوم دار توسط میسیلیوم جزء به جزء شده با دیواره های معین ،دیواره عرضی دارای منافذ ساده و اجسام ورونین (Woroninbodies) بیشتر مشخص هستند. تعدادی از مخمرهای حقیقی (راستهSaccharomycetales) همه با داشتن منافذ ساده دیواره عرضی و اجسام ورونین گزارش شده اند اما این موضوع نامشخص است. اجسام متحدالمرکز (Concentric bodies) در آسکومیست های تشکیل دهنده گلسنگ حضور دارند.
این قارچ ها از نظر اشغال زیستگاه های مختلف و چرخه زندگی تنوع زیادی دارند. گاهی اوقات بعضی مکانها آن چنان برای گروهی از آسکومیست ها اختصاصی یافته است که به آن اسم خوانده می شوند. گروهی از آنها در آبهای شیرین و شور زندگی می کنند به آسکومیست

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *