تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت 23

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت 23

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش توصیفی است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت انجام پژوهش استفاده می شود.روش تحقیق توصیفی صرفاٌ روشی گام به گام نیست بلكه فرایندی است ‏كه مستلزم خلاقیت، قدرت تخیل، مهارت، مصالحه و یافتن راه ‌حل ‌های مناسبی برای مشكلات پیش‌بینی شده است.
در این پژوهش، به منظور بدست آوردن جامعه آماری، به بررسی شرکت تدوینکو پرداخته خواهد شد. با توجه به آنکه این دو شرکت از موسسات و شرکت های حسابرسی و مالیی خصوصی با تاریخ تاسیس نه چندان طولانی و محدوده فعالیت های مشخص می باشند، تعداد شعب و خدمات آن محدود بوده است. متغیر های آزمودنی این پژوهش که شامل متغیر های مستقل می شده عبارت بودند از: هزینه های ثابت و غیر ثابت، بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، شاخص درآمد ها به هزینه ها (درصد)، جمع کل درآمدها، درآمد ها ناشی از فعالیت های حسابداری، درآمد ها ناشی از عقود حسابرسی، نرخ موثرمعاملات، نرخ موثر معاملات فعالیت های حسابداری، سهم عقود مبادله ای از کل درآمدها (درصد)، سهم فعالیت های حسابداری از کل درآمد ها (درصد)، درآمد حاصل از معاملات حسابرسی و درآمد حاصل از فعالیت های حسابداری.
حسابداری
بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش:
بررسی فرضیه اول:
حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو و پایداری هزینه استفاده شده که مقدار آن 0.001 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است. بررسی جدول آنرا در رابطه با ارزیابی متغیر ها نشان می دهد که، تحلیل واریانس بین متغیر حذف اقلام فاقد ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو به عنوان متغیر وابسته می باشد. با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی کمتر از 0.05 می باشد لذا رابطه معناداری بین متغیرهای کنترلی و بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده و بازده داراییها وجود دارد و همچنین بیشتر بودن احتمال آماره F برای کل مدل نیز حاکی از این است که کل مدل نیز در سطح خطای 0.05 معنا دار می باشد و در نتیجه فرضیه Hکه رابطه معناداری بین بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده وجود دارد تایید می شود.
و فرض Hرد می شود.
آزمون فرضیه دوم
بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد
جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون، كه یک روش پارامتریک است استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو (0.003) می باشد که این عدد در سطح خطای 5% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار
می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد. مقدارآماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی (5/1) تا (5/2) قرارگیرد فرض آماری H0 (یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر (2.366) است كه در بازه مورد نظر قرارنگرفته است و بیانگر تائید H0 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد كه خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد. با توجه احتمال آماره F برای کل مدل حاکی از این است که کل مدل در سطح خطای 0.05 معنا دار می باشد و در نتیجه فرضیه Hکه رابطه معناداری بین بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها و ارتقاء سطح کلی عملکرد موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو وجود دارد، تایید می شود.
آزمون فرضیه سوم:
کاهش هزینه های غیرثابت بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
برای این فرضیه، فرض های زیر قابل بیان هستند:
از ضریب همبستـــگی پیرسون، كه یک روش پارامتریک است استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد کاهش هزینه های غیرثابت و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو (0.290-)
می باشد که این عدد در سطح خطای 5% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد.یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. با توجه به جدول وسطح معنی دار (sig=0) مربوط به آماره فیشر (2.808F=) كه از سطح خطای 5% كمتر است؛ در نتیجه معنی داری مدل رگرسیونی برازش شده، تائید گردیده و در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل كلی نیز با توجه به سطح معنی داری تصمیم گیری شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

از آنجایی که سطح معنی داریt برای متغیر های اهرم مالی و اندازه شرکت بیشتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر (فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد كه هیچ رابطه معنی داری بین دو متغیر اهرم مالی و اندازه شرکت و متغیر وابسته بازده داراییها وجود ندارد.
آزمون فرضیه چهارم:
تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد. در این فرضیه نشان دادیم که تمامی زیر متغیر های مربوط به تاثیر تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی نظیر کاهش هزینه های غیرثابت، اقلامی هزینه فاقد ارزش، اهرم مالی، اندازه شرکت و ریسک غیرسیستماتیک توانسته اند به دلیل وجود رابطه همبسته در سطح آزمون T و نیز سطح ضریب همبستگی نرمال و سطح آماره F بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری بر جای بگذارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این پژوهش سطح آزمون دوبین واتسون مقدار 2.84 بوده که نسبت به ضریب R2 و ضریب تعدیل شده مقدار متعادلی را نشان داده است.
پیشنهادات:
هوشمند سازی سازمانی
هوشمند سازی سازمان جدیدترین راهکار مدیران برجسته سازمان های نوین جهت حضور برتر در بازار رقابت می باشد. افزایش سرعت و فشار رقابت با حضور فناوریها و تئوریهای نوین در عرصه مدیریت سازمانها را به سوی هوشمندی در عرصه رقابت و خدمت رسانی سوق داده است. بررسی و پیش بینی رفتار مصرف کننده و یا خدمات گیرندگان خدمتی است که سازمان های هوشمند می توانند بر اساس آن تصمیمات بهتر اخذ کرده و منابع را بهتر تخصیص دهند. حاشیه سود پایین در بازار رقابت، سازمانها را بر آن می دارد تا هزینه ها را به شدت کنترل و در کسب بهینه درآمد به میزان زیادی حساس باشند. سامانه های هوشمند و یکپارچه این قابلیت را به مدیران و سازمانها خواهد داد تا با کاستن و حذف هزینه های غیر ضروری،  و افزایش درآمد ها از طریق حذف کارهای تکراری و بهینه کردن فرایندها در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بنگاه اقتصادی خود گام بردارند.
از جمله مزایای مترتب بر طرحهای هوشمند سازی سازمانها که باعث شده است بیشتر سازمان های موفق و مدیران با تفکرات استراتژیک در سطح کلان به دنبال آن باشند موارد ذیل می باشد.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت كه ضمن آن فعالیت های ارزش زا و فعالیت های فاقد ارزش در سازمان شناخته می شود و برپایه اطلاعات حاصله نسبت به حذف فعالیت های فاقد ارزش زایی و یا تجدید مهندسی در جهت بهبود فعالیت ها و فرایندها اقدام می شود.
هزینه یابی بر مبنای هدف
هزینه یابی هدف كه ضمن آن فرض بر این است كه قیمت فروش محصولات ما توسط بازار تعیین می شود. سود مورد انتظار سرمایه گذار نیز قطعی و از پیش _تعیین شده است.بنابراین سازمان باید بكوشد قیمت تمام شده محصول از تفاضل قیمت فروش و سود مورد انتظار تجاوز نكند. در این بررسی كوشش می شود با مهندسی ارزش، هزینه ها را به گونه ای كاهش داد كه كیفیت نیز پابرجا بماند.
هزینه یابی بهبود مستمر
هزینه یابی بهبود مستمر[64] كه ضمن آن هر ساله كاهش بهای تمام شده تولید هدف گذاری می شود و از مجموعه نیروهای سازمان خواسته می شود ابتكارات و پیشنهادات خود را برای تحقق این هدف عرضه كنند و در جهت آن بكوشند البته از منافع حاصله برخوردار شوند.تحلیل هزینه و منافع كه به آن پرداخته شد و نهایتاً تراز سنجی[65] كه به مفهوم مقایسه دایمی بنگاه با رقبا و تلاش در جهت پیشرو بودن و تبدیل شدن به بهترین الگو در صنعت است.
یکپارچه سازی پایگاه های اطلاعاتی سازمان
در دنیای امروز با توجه به عرضه نظریه جنگل تئوریهای مدیریت ما با مدلی فراتر از آن به نام جنگل داده های نرم افزاری روبرو هستیم. وجود پایگاه های متعدد اطلاعاتی در سازمانها قدرت اعتماد به نتایج را از مدیران گرفته و تصمیم گیری را برای آنها به امری دشوار، زمان گیر و با ریسک بالا تبدیل ساخته است.
تخصیص بهینه منابع
مدیران سازمان در صورت اطلاع از نحوه رفتار مصرف کننده یا مشتری در ارتباط با دریافت خدمات و یا خرید محصولات عرضه شده می توانند برنامه ریزی جامع و کاملی را جهت تخصیص بهینه منابع و ارائه بهتر خدمات و محصولات انجام دهند. علاوه بر اینکه استفاده از راهکارهای یکپارچه و هوشمند سازمانی توان تصمیم گیری مدیران را در تخصیص منابع افزایش خواهد داد.
افزایش توان تصمیم گیری مدیران ارشد در مسایل استراتژیک
مدیران ارشد سازمانها افرادی هستند با زمان کم جهت اتخاذ تصمیمات بزرگ. افرادی که در بیشتر مواقع در این مواقع متکی به تجربه و قابلیت های ادارکی بالای خود می باشند. حال اگر سیستمهای یکپارچه، روزآمد و آنلاین اطلاعاتی بتواند به کمک آنها بیاید کیفیت و سرعت این تصمیمات افزایش خواهد یافت.
کاهش چشم گیر هزینه های سازمانی مربوط به موازی کاری  و دوباره کاری ها
در سازمان های هوشمند، فرایندهای کاری پس از تهیه و تدوین توسط مدیریت ارشد تایید شده و در نتیجه نظام های سخت افزاری و نرم افزاری موجود فرایندی یکپارچه و منسجم را پیاده سازی و اجرا خواهند نمود. لذا در این مدل هیچ کاری تو
سط دو نفر،دو سازمان و یا در دو فرایند موازی انجام نخواهد شد و در نتیجه هزینه های ایجاد شده در اثر این نوع از فعالیت در سازمان حذف خواهد شد. (مثال: صدور کارتهای متعدد در مورد خدمات متفاوت در سازمان که با هوشمند سازی سازمان تمامی خدمات توسط یک کارت واحد انجام خواهد شد و در مواردی بانک عامل هزینه صدور آن را تقبل می نماید)
پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 1. به منظور در نظر گرفتن اثرات اندازه سازمان و فرصت های رشد بر عملکرد شرکت لگاریتم دارایی ها

به عنوان شاخصی برای اندازه) و نسبت ارزش بازار حقوق مالکان به ارزش دفتری دارایی ها (به عنوان شاخصی برای فرصت رشد) نیز می تواند بعنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شود(.

 1. به منظور کنترل اثرات بخش اقتصادی صنعت بر عملکرد مالی میانه عملکرد سایرشرکت ها در صنعت

مشابه را می توان وارد مدل نمود.

 1. بررسی تاثیر استراتژی تمایز بر عملکرد مالی شرکتها و مقایسه با استراتژی مدیریت هزینه جهت تعیین و مقایسه اثرات کوتاه و بلند مدت
 2. بررسی تحلیلی ارتباط بین استراتژی های انتخابی شرکت و تغییرات قیمت بازاری سهام شرکتها بعنوان
 3. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

معیار ارزیابی عملکرد.

 1. استراتژی مدیریت هزینه بر سرمایه گذاری خود مالکین چه تاثیری خواهد گذاشت
 2. موضوع این تحقیق برای سالهای آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به شرایط شرکت چگونه

خواهد بود.
منابع فارسی:

 1. آذر، ع و منصور مومنی،1377″آمار و کاربرد آن در مدیریت“، جلد دوم، انتشارات سمت
 2. الوانی، م،1374، “مدیریت تولید“، انتشارات آستان قدس رضوی
 3. بخشیانی، ع، و رضا راعی، 1387، “ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار“، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 4. خالقی مقدم، ح ، 1377،”دقت پیش بینی سود شرکت ها“، رساله دکترا دانشگاه تهران
 5. خالقی مقدم، ح و فاروق کرمی، 1388 ، “ پیش بینی سود با بهره گرفتن از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و چسبندگی هزینه “،فصلنامه ی مطالعات حسابداری شماره 23 .
 6. رودپشتی،ف، و هاشم نیکو مرام و شادی شاهوردیان،1385،”مدیریت مالی راهبردی“، انتشارات کسا کاوش
 7. سید حسینی، م، 1380،” برنامه ریزی نگهداری و سیستم کنترل موجودی ، فرایند و مدل های پیش بینی” ، انتشارات نشر هوای تازه
 8. شباهنگ،ر،1387،”تئوری حسابداری“، جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان

مدیر سایت