تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  …

منبع:محاسبات تحقیق

مقادیر منفی در ستون Min به این دلیل است که، در محاسبه سرمایه فکری به روش پالیک در مرحله چهارم نیاز است که هزینه کارکنان به عنوان سرمایه انسانی از ارزش افزوده شرکت (محاسبه شده در مرحله یک) کسر شود؛ در مواردی که هزینه حقوق بیشتر است از ارزش افزوده این مقدار منفی می شود و تاثیر آن تا پایان مرحله پنج و بدست آمدن سرمایه فکری اعمال می شود.

شایان توجه است نمودار های مربوط به توسعه انسانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ طبق گزارش سازمان ملل متحد به شرح نمودار زیر می باشد:

نمودار۴-۱: شاخص توسعه انسانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ طبق گزارش سازمان ملل متحد در مورد ایران
در نمودار بالا، همچنان که مشاهده می شود، شاخص توسعه انسانی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در بالاترین سطح در ده ساله اخیر بوده است. رتبه ایران در بین ۱۷۷ کشور جهان، طبق گزارشات سازمان ملل متحد در این سال ها، به ترتیب ۱۰۱، ۹۹ و ۹۶ جزء کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط بوده است.

همچنین شاخص های تشکیل دهنده شامل آموزش، امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در نمودارهای ذیل نمایش داده شده اند:

نمودار۴-۲: شاخص آموزش از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ طبق گزارش سازمان ملل متحد
با توجه با نمودار۴-۱ که شخص توسعه انسانی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در بالاترین سطح طی ده سال گذشته بوده، لکن در خصوص شاخص دسترسی به آموزش در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، ما شاهد بیشترین مقادیر هستیم.
نمودار۴-۳: شاخص امید به زندگی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ طبق گزارش سازمان ملل متحد
نمودار ۴-۳ نیز همانند نمودار شاخص دسترسی به آموزش، مبین این مطلب است که، امید به زندگی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ دارای بالاترین مرتبه در ده ساله اخیر بودهاست.
نمودار۴-۴: شاخص تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ طبق گزارش سازمان ملل متحد
امّا نمودار ۴-۴ که در مورد شاخص تولید ناخالص داخلی است: گویای این مطلب است که ایران در اوایل دهه ۸۰ دارای مقادیر نسبتا متوسطی است؛ این مهم در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به بالاترین مقدار رسیده. در این دو سال رتبه ایرن طبق گزارش سازماان نلل متحد ۹۴، و جزء کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط بوده است.
۴-۳ آزمون فرضیات

۴-۳-۱ فرضیه اول

بین سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس ایران و شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه‌های این آزمون به صورت زیر است:
 
که در آن  ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی است. برای آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود که نتایج آن در جدول ۴-۴ آمده است.
نگاره ۴-۴ : نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی

ضریب همبستگی پیرسون میزان معناداری نتیجه آزمون
۲۵۵/۰- ۲۳۷/۰ رابطه مستقیم وجود ندارد

با توجه به نتایج مذکور در جدول ۴-۴ به دلیل آن که میزان معناداری بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است فرضیه صفر رد نمی‌شود. این یعنی نمی‌توان گفت بین شاخص سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس ایران رابطه معنادار وجود دارد.

۴-۳-۲ فرضیه دوم

بین شاخص سرمایه فکری و امید به زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های این آزمون به صورت زیر است:
 
که در آن  ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه فکری و شاخص امید به زندگی است. برای آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود که نتایج آن در جدول ۴-۵ آمده است.
نگاره ۴-۵ : نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سرمایه فکری و شاخص امید به زندگی

ضریب همبستگی پیرسون میزان معناداری
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت