تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت …

تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت  …

۴-۱-۹- قطر چوب بلال ……………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۱-۱۰- وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۱-۱۱- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۱-۱۲- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۱۳- عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۱-۱۴- شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۲- نتایج حاصل از تجزیه واریانس علفهای هرز ذرت …………………………………………………………..۷۴
۴-۲-۱- تعداد کل علف های هرز ……………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۲-۲- وزن خشک کل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۳- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۴- توصیه ها و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۵- منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………….۸۶
فهرست جداول
جدول۲-۱- مراحل رشد ذرت ………………………………………………………………………………………………………۷
جدول۳-۱- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه ………………………………………………………..۳۴
جدول ۳-۲- محتویات محلول اسیدهیومیک(سیسارون) …………………………………………………………..۳۵
جدول ۴-۱- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… ۵۹
جدول ۴-۲- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… ۷۳
جدول۴-۳- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر تعداد کل علف های هرز در شش
مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………………. ۸۴
جدول۴-۴- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر وزن خشک کل علف های هرز
در شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر تعداد کل علف های هرز در شش
مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد ……………………………………………………………………………………۸۵
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علف های هرز در
شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………..۸۵
فهرست اشکال
شکل ۳-۱- نقشه کاشت ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷
شکل ۴-۱- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تقسیط کود نیتروژن …………………………………….۴۳
شکل ۴-۲- اثر تقسیط نیتروژن بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد ……………………………۴۴
شکل ۴-۳- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کاربرد اسید هیومیک …………………………………..۴۵
شکل ۴-۴- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کنترل علف هرز …………………………………………..۴۶
شکل ۴-۵- اثر کنترل علف هرز بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد …………………………. ۴۷
شکل۴-۶- تاثیر کنترل علف هرز بر قطر ساقه …………………………………………………………………………..۴۹
شکل۴-۷- تاثیر کنترل علف هرز بر طول بلال ………………………………………………………………………..۵۰
شکل۴-۸- اثر کنترل علف هرز بر تعداد دانه در ردیف ……………………………………………………………..۵۲

مدیر سایت