بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران

هیأت مدیره و مدیریت سود برابر۰۹۲/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵? رابطه بین دو متغیررا نشان می دهد.
ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد ۰۰۹/۰را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و قدرت توضیح دهندگی خوبی از این رگرسیون ارائه نمی کند.
مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۷-۴)برابر ۵۲۹/۱می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد به سخن دیگر،فرض H0 پذیرفته و H1 رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

۲-۳-۴. آزمون فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:
H0 : بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود ندارد.
: H1بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف(KS)
برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها به وسیله آزمون KS مورد بررسی قرار می گیرد.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند : H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند:H1

نگاره شماره (۸-۴) آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مدیریت سود(DA)
ساختار مالکیت
تعداد داده ها
???
???
میانگین
??????E??
?????
انحراف معیار
???????E??
??????
قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
????
????
بیشترین انحراف مثبت
????
????
بیشترین انحراف منفی
?????
?????
مقدار آماره Z
?????
?????
سطح معنی داری
????
????

نحوه داوری: با توجه به نگاره ۸-۴ چون سطح معنی داری (Sig) محاسبه شده درهردو متغیر مدیریت سود وساختار مالکیت از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد ، فرض H0 رد وفرض H1پذیرفته می شود ، یعنی داده ها ازتوزیع نرمال پیروی نمی کنند. برای نرمال کردن این دو متغیر از تبدیل ریاضی (لگاریتم توان دو)استفاده می شود. آزمون زیرفرض نرمال بودن متغیرهای تبدیل شده را بررسی می کند.

نگاره شماره (۹-۴) آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مدیریت سود(DA)
ساختار مالکیت
تعداد داده ها
???
???
میانگین
???????
?????
انحراف معیار
???????
??????
قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
????
????
بیشترین انحراف مثبت
????
????
بیشترین انحراف منفی
?????
?????
مقدار آماره Z
?????
?????
سطح معنی داری
????
????

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *