بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت …

بررسی  وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت  …

گروه تحصیلی

فنی و مهندسی علوم تجربی علوم انسانی هنر

میزان استفاده از رسانهها در روز

کمتر از یک ساعت ۲-۱ ساعت ۴-۲ ساعت ۶-۴ ساعت بیشتر از ۶ ساعت

آزمون t دو نمونه مستقل:
این آزمون برای مقایسه معناداری میانگین بین دو گروه یا دو نمونه جدا از هم به کار می رود، بنحوی که متغیر مستقل عمدتا اسمی دو وجهی و متغیر وابسته فاصله ای یا نسبی باشد. متغیرهای (جنس و محل تولد).
تحلیل واریانس:
هر گاه بخواهیم میانگین های از دو گروه (۳، ۴ و ۵،…) را با هم مقایسه کنیم، می توانیم از آزمون تحلیل واریانس استفاده کنیم که معمولاً با نسبت F مورد مقایسه قرار می گیرد. در این آزمون ما سعی می کنیم که میانگین های گروه ها را با هم مقایسه نماییم. همچنین، آزمون تحلیل واریانس[۹۰] یک طرفه زمانی استفاده می شود که یک متغیر مستقل داشته باشیم که دارای سطوح مختلف باشد. و یک متغیر که مفروضه های آمار پارامتریک را داشته باشد. متغیرهای (سن، تحصیلات، سابقه خدمت، گروه های تحصیلی و میزان استفاده از رسانه ها در روز).
آزمون رگرسیون:
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.
چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:
– رابطه علت و معلولی.
– رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.
– ساختار طرح پژوهشی.
از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.
با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه سنجیده شده و هدف نیز بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، لذا می بایست از آزمون رگرسیون استفاده شده و یا به عبارت دیگر در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده می گردد. متغیرهای (جنس، محل تولد، سن، تحصیلات، سابقه خدمت، گروه های تحصیلی و میزان استفاده از رسانه ها در روز).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۱-۴- مقدمه
در این فصل در دو بخش مجزا به توصیف داده های تحقیق پرداخته می شود. در بخش اول سیمای جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق حاضر مورد توصیف قرار می‌گیرند.
۲-۴-۱- سیمای جامعه آماری
در این قسمت متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب جنس و سن مشخص می‌کنند، مورد بررسی و توصیف قرار داده می‌شوند. جدول۴- ۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب جنس نشان میدهد.
جدول شماره (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

متغیر فراوانی درصد
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت