بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۵۸

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۵۸

هدف از هر پژوهشی و به طور خاص این پژوهش دستیابی به نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است. در این فصل با توجه به یافته های بدست آمده از فصل گذشته به نتیجه گیری و مقایسه این پژوهش با سایر پژوهش ها می پردازیم. سپس محدودیت های مرتبط با پژوهش و در نهایت پیشنهادهای پژوهش مطرح می شود.
۵- ۲ یافته های مربوط به سوال اول پژوهش
۵-۲-۱ میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس معلمان چقدر است؟
نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای حاصل از بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان نشان داد که معلمان به میزان کمتر از حد متوسط از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند. البته جهت روشن شدن و بررسی بیشتر، نتایج مربوط به نوع و میزان استفاده از خرده مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ارائه می گردد.
نتایج تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در فصل چهار حاکی از آن است که معلمان از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری بیشتر جهت استفاده از CD های آموزشی و کمتر از آن جهت ساخت چند رسانهای آموزشی استفاده می کنند.
معلمان از اینترنت و سرویسهای اینترنتی بیشتر جهت ارتباط با مراکز علمی و همکاران و کمتر جهت فرستادن مقاله به کنفرانسهای خارجی استفاده می کنند.
همچنین معلمان تلویزیون و ویدئو پروژکتور را بیشتر به منظور استفاده از ویدئو پروژکتور و به میزان کمتری جهت استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیونی بکار می برند.
با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل حاصل از مصاحبه و مشاهده نیز میتوان گفت: میزان استفاده از ICT در سطح پایینی قرار دارد. چرا که اکثر معلمان آشنا با کاربرد فناوری در تدریس و در کلاس نبودند و امکانات موجود نیز به آنان اجازه کار با فناوری را نمی داد.
نتایج تحقیق انجام شده توسط اسلامی (۱۳۸۳) و رمضان کیایی (۱۳۸۵) نشان داد که: استفادهکنندگان از اینترنت بیشتر برای دسترسی به اطلاعات علمی و پست الکترونیکی استفاده می کنند و دسترسی معلمان به اینترنت در سطح پایین یعنی ۲ درصد است. محقق زاده و عبداللهی (۱۳۸۰) در پژوهش خود دریافت که استفاده کنندگان، از کامپیوتر و اینترنت برای بهبود پژوهش و آموزش و شرکت در سمینار کمتر استفاده می کنند. رجبی (۱۳۷۹) در پژوهش خود دریافت که استفاده از کامپیوتر در آموزش ایران بسیار ابتدایی است که این نتایج با نتایج بدست آمده از این سوال همسو می باشند. نتایج تحقیقات جوکار و عفت نژاد (۱۳۸۳) نشان از استفاده بالا از رایانه و اینترنت دارد و شهباز و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهش خود میزان دسترسی به امکانات سخت افزاری را در مدرسه و منزل در حد مطلوبی بیان کرده اند. اندرسون (۲۰۰۲) در تحقیق خود میزان استفاده از اینترنت را در حد خوب و بالاتر بیان کرده است. که با نتایج این سوال ناهمسو می باشند.

5-3 یافته های مربوط به سوال دوم پژوهش

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

مدیر سایت