فایل دانشگاهی – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۵

فایل دانشگاهی – 
بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۵

۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیقبررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
اهداف فرعی:
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
۱-۵ مدل تحقیق
الف) مدل هوش رقابتی : مدل هوش رقابتی تحقیق از مقاله ای با عنوان (( هوش رقابتی: ترسیم چندگانه برای استراتژی بازاریابی[۱۴] )) گرفته شده است که توسط پائول دیشمن[۱۵] (دانشگاه ماریوت آمریکا[۱۶]) و جاناتان گالوف[۱۷] (دانشگاه تالفر کانادا[۱۸]) در سال ۲۰۰۷ از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است :
(دیشمن، ۲۰۰۷)
وفاداری مشتری : وفاداری را در چهار سطح قرار می دهند.
وفاداری شناختی[۱۹]: بیانگر این اعتقاد است که نوعاً یک نام تجاری یا خدمت نسبت به دیگر نام های تجاری یا خدمات منافع بیشتری ایجاد می کند.
وفاداری اثرگذار[۲۰]: بیانگر احساسی مثبت و تعلق نسبت به یک نام تجاری یاخدمت است.
وفاداری ارادی (نیت)[۲۱] : بیانگر تعهد عمیق تر و تمایل به شناساندن یک نام تجاری یا خدمت به دیگران است.
وفاداری رفتار[۲۲]: بیانگر تبدیل نیات به رفتار است.
منبع: (هنینگ[۲۳]، ۲۰۰۲)
مدل عملیاتی و پیشنهادی پژوهش:
(منبع هوشمندی رقابتی: دیشمن، ۲۰۰۷)
(منبع وفاداری مشتری: هنینگ[۲۴]، ۲۰۰۲)
۱-۶ فرضیه های تحقیق
فرضیات پژوهش به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی می گردند که عبارتند از:
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی
برنامه ریزی و تمرکز بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جمع آوری اطلاعات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تجزیه و تحلیل بازار بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۷ متغیر های تغییر
الف) متغیر مستقل: هوشمندی رقابتی
ب)متغیر وابسته: وفاداری مشتریان
۱-۸ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد.
۱-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق شش ماهه دوم ۱۳۹۴ می باشد.
۱-۸-۳ قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان می باشد که در حوزه بازاریابی می باشد.
۱-۹ تعاریف و مفاهیم واژه ها
هوش رقابتی:
با توجه به اینکه هوش رقابتی مفهوم نسبتاً جدیدی است، بنابراین تعریف جهانی پذیرفته شده ای برای آن وجود ندارد، صاحب نظران مختلف تعاریف متعددی برای آن ارائه کرده اند؛ براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه[۲۵] ، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده ی سازمان، از وضعیت موجود نیز در مقابل تهدیدات رقابتی حمایت کند (درگی، ۱۳۹۰)
در تعریف دیشمن و کالف، هوش رقابتی زیربنایی است که پایه های مزیت رقابتی بر روی آن قرار می گیرند و هر چه قدر این زیربنا استحکام بیشتری داشته باشد، ظرفیت پایداری و مقاومت ستون ها بیشتر و در نتیجه، مزیت رقابتی از استحکام و پایداری بهتری برخوردار خواهد بود. (دیشمن و گالوف[۲۶]، ۲۰۰۸)
به عقیده جونز و ون دورن، هوش رقابتی، فرآیندی نظام یافته برای به دست آوردن اطلاعاتی از رقیبان و کنکاش در آن اطلاعات به منظور آسان سازی یادگیری سازمانی، بهبود، جداسازی و هدف گذاری آن ها در زمینه صنعت، بازار و مشتریان است. (جون و وان دورن[۲۷]، ۲۰۱۰)
در جمع بندی از تعارف هوش رقابتی را بدین گونه می توان تقریر کرد : هوشمندی رقابتی فرآیند نمایش و شفاف سازی محیط رقابتی است . هوشمندی رقابتی فرآیندی است برای گردآوری داده و اطلاعات محیط رقابتی و فعالیتهای رقبا و تبدیل آن به هوشمندی هدفمند ، به هنگام راهبردی که بتواند به تصمیم گیری غیر ساخت یافته و راهبردی مدیران یاری رساند . در این فرآیند برای جمع آوری اطلاعات از ابزارها و روشهای قانونی واخلاقی استفاده می شود ، پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام می شود هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمانها را قادر می سازد که تصمیمات خود را بر اساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع اتخاذ کنند تصمیم گیری راهبردی هوشمندانه ، افزایش رقابت پذیری شرکت را دارد. (رضائیان، ۱۳۸۹، ۴۳)
بر طبق نظر لئونارد فولد هوش رقابتی یعنی :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت