بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران- قسمت ۷- قسمت 2

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران- قسمت ۷- قسمت 2

۲-۱۱-خلاصه و جمع بندی

 

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم بودجه ی سالانه محسوب می شود. هرچند در کشور ما به واسطه‎ی وجود درآمدهای نفتی توجه عمده ای به درآمدهای مالیاتی نمی شود. در میان صاحب نظران اقتصادی جایگاه و اهمیت سیاست های مالیاتی در توزیع درآمد بین دهک های اقتصادی جامعه روشن و آشکار است. از طرفی مالیات پرداختی هزینه ی قابل توجهی به مودیان تحمیل می کند که باعث کاهش بازده سرمایه گذاران می گردد. لذا شرکت ها جهت تعدیل هزینه یاد شده اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می کنند. چون اجرای برنامه های پنهان کارانه ی مالیاتی به همراه ابهام و عدم قطعیت است که دستیابی به اهداف اصلی اجتناب مالیاتی را با تردید همراه می سازد. برای این که فضای خاکستری ایجاد شده ناشی از اجرای برنامه های مالیاتی به فرصتی برای سوء استفاده افراد برون سازمانی تبدیل نشود باید مکانیزم های اطلاع رسانی و ارائه ی اطلاعات شفاف و مفید به افراد برون سازمانی تقویت شوند.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل سوم
روش تحقیق
 

۳ – ۱ – مقدمه

 

به منظوردستیابی به اهداف پژوهش مبنی بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه، پس ازکسب اطلاع ازهمه جنبه های مختلف مساله مورد مطالعه در فصل اول وسوابق ادبیات موضوع در فصل دوم، دراین فصل روش تخقیق مورد استفاده، جامعه ونمونه موردنظربه همراه نحوه اندازه گیری متغیرهای وفرضیه ها و الگوهای تدوین شده، ارائه می شود.

 

۳ – ۲ – طرح مساله

 

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وگزارشگری مالی متهورانه شرکت می باشد.
اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت میشود، از گذشته بعنوا ن یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده است(تینا وانگ۲۰۱۰). چشم اندازکلی اجتناب مالیاتی براین نکته دلالت داردکه مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب ازپرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجادعدم شفافیت درگزارشگری مالی بدنبال سوءاستفاده های مالی هستندوبیشتراین کاررادرجهت منافع شخصی خودانجام می‎دهند. (دسای و دارماپالا ۲۰۰۹) گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت برعملکرد مدیران از سوی سهامداران می شود. حال آنکه باوجودعدم شفافیت درگزارشگری مالی، کنترل ونظارت سهامداران برمدیران کاهش خواهدیافت. همچنین مدیران فرصت طلب ازسایر روشها برای پرداخت مالیات کمتراستفاده میکنند که این امرسبب تحمل هزینه هایی برای مالکان شرکت خواهدشد. (هزینه های نمایندگی)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیرمی باشد:
آیاگزارشگری مالی متهورانه بااجتناب مالیاتی رابطه مستقیم دارد؟

 

۳ – ۳ – تدوین و استدلال فرضیه ها

 

برای جلوگیری از انجام بررسی های موشکافانه توسط مقامات مالیاتی، مدیران انگیزه پنهان کردن مقاصد و اهداف خود از انجام فعالیت های اجتناب مالیاتی را دارند و همچنین از طرفی با مبهم نشان دادن اطلاعات و معاملات، تا حد امکان اطلاعات مرتبط با مالیات عملکرد را افشاء نمی کنند. بنابراین با انجام اینگونه فعالیت ها این امر برای سرمایه گذاران خارجی مشکل خواهد بود که بتوانند درباره بی‎طرفانه بودن اطلاعات شرکت و یا جانبدارانه بودن آنها توسط مدیران شرکت، قضاوت کنند. اگر اجتناب مالیاتی را از دیدگاه هزینه های نمایندگی در نظر گرفته شود، که مبتنی بر رفتار فرصت طلبانه مدیران خواهد بود، بنابراین می توان گفت شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند زمینه بیشتری را برای مدیران فرصت طلب فراهم می سازند. بنابراین با نگریستن از منظر هزینه های نمایندگی در مقوله اجتناب مالیاتی، می توان فرضیه های تحقیق حاضر را چنین عنوان کرد:
۱– اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.
۲- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.
۳- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه رابطه مستقیم دارد.

 

۳ – ۴ – جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زیرا در این تحقیق قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده های مورد نیاز و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی و همچنین بانک های اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر است.
قلمرو زمانی تحقیق حاضر مربوط به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰می باشد که می بایست شرایط زیر را داشته باشند:
۱- پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲- شرکت های هلدینگ، بانک ها، بیمه و سرمایه گذاری و واسطه گری، عضو نمونه نباشند.
۳-. شرکتهای نمونه نباید وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه داشته باشند
۴-. شرکت هایی که در دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند
۵-. اطلاعات مورد نیاز شرکت های نمونه در دسترس باشد.
بدین ترتیب از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه برگزیده شدند.
جدول (۳-۱): جدول نمونه گیری تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل شرکت ها ۵۰۴
عدم داشتن شرط اول (۱۲۳)
عدم داشتن شرط دوم (۶۷)
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت