بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید

:
تاریخ رجال هر ملت به یک معنی، آینه تمام نمای هیات اجتماع آن ملت است و پیرو هر مکتب فکری تاریخ که باشیم، در تأثیر بزرگان و معاریف، از هر صنف و طبقه در اوضاع و احوال آن کشور نمیتوان تردید داشت. مطالعه تاریخ کشورمان این مطلب را باز مینماید که چه مردان بزرگ و استواری از این دیار برخاستند و در ایفای مسئولیت مدنی و ملی خود با ثبات عقیده و همت راسخ چه خدماتی برای اصلاح و ترقی و تعالی کشور نمودند و هرچه بیشتر در کارنامه رجال کشورمان مینگریم به این نتیجه نزدیکتر میشویم که همین رجال، سازندگان افتخارات تاریخی ما در پهنه گسترده تاریخ این مرز و بوم بوده است.
با توجه به اینکه ایلات و عشایر کشور ایران همواره از تأثیرگذاران اصلی بر صعود و سقوط سلسلهها بودند و در بسیاری از حکومتهای حاکم بر ایران، هسته اولیه و اساسیشان ایلات و قبایل بوده است. از این جهت بررسی شرح حال رجال ایل قشقایی، بعنوان ایلی تاثیرگذار بر تاریخ معاصر ایران، از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی در بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله از جمله فرزندان او ناصرخان، ملک منصور، محمدحسین و خسروخان و نوادگان او بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید، از جمله روابط آنان با سردار سپه (رضاخان) و دوران سلطنت او با توجه به سیاست رضاشاه مبنی اسکان و سرکوب ایلات و عشایر، دوران وکالت رجال قشقایی از ناحیه فارس در مجلس شورای ملی، وضعیت آنان در زمان سقوط رضاشاه، روابط آنان با محمدرضاشاه، دکتر محمد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت، کودتای ۲۸ مرداد و سقوط مصدق، دوران تبعید آنان به خاطر حمایت از دولت دکتر مصدق، واکنش آنان نسبت به انقلاب سفید و اصلاحات ارضی محمدرضاشاه، شده است.
۱ – ۲ سوال اصلی:
خاندان صولت الدوله قشقایی از کودتای سیاه تا انقلاب سفید چه نقشی در تاریخ ایران داشتهاند؟
سوالات فرعی:
۱- رابطه صولت الدوله با رضاشاه قبل و بعد از تاجگذاری به چه صورت بوده؟
۲- رابطه برادران قشقایی با محمدرضاشاه به چه صورت بوده؟
۳- نقش رجال قشقایی در جنبش ملی شدن صنعت نفت به چه صورت بوده است؟
۴- واکنش برادران قشقایی نسبت به کودتای ۲۸ مرداد به چه صورت بوده؟
۵- سرنوشت برادران قشقایی بعد از کودتای ۲۸ مرداد به چه صورت بوده؟
۶- واکنش رجال قشقایی به انقلاب سفید و اصلاحات ارضی به چه صورت بوده؟
فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی:
خاندان صولت الدوله نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در روند تحولات این دوره داشتهاند.
فرضیات فرعی:
۱- رابطه صولت الدوله با رضاشاه قبل از تاجگذاری رابطه حسنهای بوده اما بعد از تاجگذاری او به خاطر سیاست امکان عشایر و سرکوب ایلات، نسبت به او نگاه پیدا کرد.
۲- رابطه برادران قشقایی با محمدرضاشاه، رابطه چندان حسنهای نبوده.
۳- رجال قشقایی از طرفداران ملی شدن نفت بودند.
۴- برادران قشقایی در جریان کودتای ۲۸ مرداد از حامیان دولت مصدق بودند.
۵- برادران قشقایی پس از کودتای ۲۸ مرداد به خارج از کشور تبعید شدند و به فعالیتهای خود علیه رژیم پهلوی ادامه دادند.
۶- رجال قشقایی با توجه به خطر افتادن منافع خود با اصلاحات ارضی مخالف بودند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. ۳ ادبیات تحقیق:

 

درباره حیات سیاسی اجتماعی سران ایل قشقایی در هیچ کتابی به صورت مستقل توجه نشده است اما به صورت پراکنده و جزئی، در بسیاری از منابع این دوره میتوان مطالبی یافت از جمله شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران از باقر عاقلی که تنها به بیوگرافی مختصر سه تن از سران ایل (صولت الدوله قشقایی، محمد ناصر قشقایی و خسرو قشقایی) اشاره کرده یا کتاب سالهای بحران (خاطرات روزانه ناصرخان قشقایی) که قسمت آغازین کتاب، اشاره کوتاهی به زندگی نامه ناصرخان نموده همچنین نویسندگان دیگری از جمله محمد بهمن بیگی در عرف و عادت عشایر فارس، پییر ابرلینگ در کوچ نشینان قشقایی فارس، رکن زاده، آدمیت در فارس و جنگ بین الملل اول، سرپرستی سایکس در تاریخ ایران، جهانگیر قائم مقامی در نهضت آزادی خواهی مردم فارس و بسیاری از کتابهای دیگر در این حیطه در کنار پرداختن به مسائل دیگر مرتبط به ایل قشقایی، اشاره گذرا و مختصری به سران قشقایی داشتهاند.
۱ – ۴ اهداف و ضرورت تحقیق:
نبود پژوهش مستقلی درباره حیات سیاسی اجتماعی سران ایل قشقایی از ضرورتهای اساسی در انجام این تحقیق به شمار میرود.
این پژوهش بر آن است که به معرفی و شناسایی یکی از بزرگترین ایلات ایران یعنی ایل قشقایی بپردازد و همچنین به نقش بزرگان این ایل در دوره موردنظر و از جمله چگونگی رویارویی آنها با روی کار آمدن رژیم پهلوی، چگونگی برخورد آنها با رضاشاه و نقش آنان در مخالفت با رژیم سابق اقدامات آنان علیه آن رژیم در این راستا، همچنین نقش آنان در جبهه ملی و ملی شدن نفت و چگونگی رابطه آنان با مصدق و دولت او اشاره کند.
۱ – ۵ روش تحقیق:
این پژوهش از نوع تحقیق «توصیفی و تحلیلی» است و با روش تحقیق تاریخی صورت یعنی کتابخانهای صورت گرفته است و با مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی، خاطرات و نشریات گردآوری شده است.
۱ – ۶ معرقی و نقد منابع
شالوده پژوهش حاضر بر منابع زیر استوار شده است که ضمن معرفی و نقد مهمترین منابع مورد استفاده به ذکر ارزش تاریخی آن برای این موضوع پرداخته میشود:
۱- اسناد و مدارک. ۲- خاطرات و یاداشتها. ۳- نشریات داخلی. ۴- کتابهای تاریخی.
مهمترین اسناد و مدارک درباره این پژوهش در سازمان اسناد ملی ایران و مرکز اسناد ریاست جمهوری کتابخانه مجلس. مرکز اسناد انقلاب اسلامی و به گونه بسیار محدودی در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نگهداری میشود که در این پژوهش بیشتر از اسناد سازمان اسناد ملی و کتابخانه مجلس و مرکز اسناد ریاست جمهوری استفاده شده که در بخش ضمیمه پژوهش آورده میشود.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مدیر سایت