بررسی ارتباط میان آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد- قسمت ۲۲

بررسی ارتباط میان آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد- قسمت ۲۲

درک فرنچ وهیثر ساورد، فرهنگ مدیریت ، ترجمه محمد صائبی ، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران ، چاپ اول(۱۳۷۱)
عبدالرضا رضایی نژاد، بازاریابی خدمات فروش نادیدنی ها ، مجله تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی ، شماره ۶۶ ،مهرماه ۷۵
احمد روستا، سمینار بازاریابی خدمات فروش نادیده ها، مجله تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۴۸، آذر۷۳
حسن اسماعیل پور، مبانی مدیریت بازاریابی ، نشر نگاه دانش، تهران ، چاپ اول(۱۳۸۴)
دیواندری علی,حقیقی محمد اله, یاری اشکان,باقری تینا. ۱۳۸۸٫ بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از
مزیت های کارکردی و غیرکارکردی ( مطالعه موردی: بانک ملت). چشم انداز مدیریت بازرگانی صص -۴۸٫ ۲۹
میکری داود. ۱۳۸۵ . بازار یابی خدمات بانکی. مجله بانک و اقتصاد – شماره ۷۵
وزارت بازرگانی. سازمان توسعه تجارت ایران. گزارش برند ۱۳۸۷ .
رضوانی حمیدرضا,طالب نژاد عاطفه. ۱۳۸۹٫ ارایه چارچوب مفهومی جانمایی استراتژی های قیمت گذاری در چرخه عمر محصول بر اساس نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی. بررسی های بازرگانی. صص .۲ -۱۱
یگ . این یلان شهرام . موسویان. جواد. ۱۳۸۹٫ ریتأث وفادار به ی برند ا بر رزش ژهیو برند بانک ید از دگاه مشتریان کارت الکترونیکی. مجله تیریمد صنعت ی دانشکده علوم انسان ی دانشگاه آزاد اسلام ی واحد سنندج سال پنجم شماره ۱۴
رشیدی، داریوش. (۱۳۸۷) بازاریابی خدمات بانکی. انتشارات کوهسار
جلالزاده،سیدرضا . اختیاری،مهناز۱۳۸۸؛ « ارزش نشان تجاری درصنعت بانکداری». اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی،تهران۲۲ -۲۱ .
دعایی،حبیب الله . فرزانه حسن زاده،ژاله۱۳۸۹؛ « مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (موردمطالعه مقایسه برندهای محلی ایران،کره و ژاپن)». بررسی های بازرگانی،شماره ۴۲،
سرمد،زهره؛بازرگان،عباس؛حجازی،الهه. .۱۳۸۵ روشهای پژوهش درعلوم رفتاری،چاپ هفتم،تهران: نشرآگاه
سیدجوادین،سیدرضا . شمس،راحیل، ۱۳۸۶؛ « عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه ی برندکفش ورزشی درمیان گروه سنی جوانان ». پژوهشنامه ی علوم انسانی واجتماعی مدیریت،سال هفتم شماره بیست وپنجم.
کاظمی راد،شیرین؛۱۳۸۸ « بررسی تاثیروفاداری مشتریان به برند برارزش ویژه برند ( جامعه موردمطالعه : مشتریان کارت الکترونیکی بانکهای خصوصی استان گیلان) » . پایان نامه کارشناسی ارشد.
نصیری پور،اشکان . گوهری،محمودرضا . نفیسی،ابوالفضل؛ ۱۳۸۹« رابطه برندسازی وشاخصهای عملکردی » . مجله مدیریت سلامت،شماره ۱۳،.
Aaker, Jennifer L. (1997),“Dimension of Brand Personality,” Journal of Marketing Research, 34 (August), 347–۵۶٫
Ahmet Usakli. “Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory”, Tourism Management, 2010, Vol. 32,pp.127 – ۱۱۴٫
Andreas Birnik . Anna-Karin Birnik . Jagdish Sheth . “The branding challenges of Asian manufacturing firms” , Business Horizons (2010) 53, 523—۵۳۲
Brakus , J . J . , Schmitt , B . H . and Zarantonello , L . ( 2009 ) Brand experience: What is it? How is it measured?Does it affect loyalty? Journal of Marketing 73 (May) :52 – ۶۸ .
Carroll, Barbara A. and Aaron Ahuvia (2006), “Some Antecedents and Outcomes of Brand Love,” Marketing Letters, 17 (2),79–۸۹٫
Delgado-Ballester, Elena, Jose L. Munuera-Alemán, and María J. Yagüe-Guillén (2003), Development and Validation of aBrand Trust Scale,” International Journal of Market Research, 45 (1), 35–۵۳٫
Didier Louis, Cindy Lombart, (2010) “Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment, and commitment to the brand)”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 19 Iss: 2, pp.114 – 130
Frow , P . and Payne , A . ( 2007 ) Towards the perfect customer experience . Journal of Brand Management 15 (2) : 89 – ۱۰۱٫
McAlexander, James H., John W. Schouten, and Harold F. Koenig (2002), “Building Brand Community,” Journal of Marketing,66 (January), 38–۵۴٫
Raj Devasagayam and Cheryl L. Buff . Timothy W. Aurand . Kimberly M. Judson ; “Building brand community membership within organizations: a viable internal branding alternative? ” , Journal of Product & Brand Management , 19/3 (2010) 210–۲۱۷
Pine , J . and Gilmore , J . H . ( 1998 ) Welcome to the experience economy . Harvard Business Review , 76 ( July/August): 97 – ۱۰۶ .
Prahalad , C . K . and Ramaswamy , V . ( 2004 ) Co-creation experiences: The next practice in value creation.
Richard l. Oliver (1999).satisfaction: a behavioral perspective on the consumer New York. McGraw-Hill
Thomson, Matthew, Deborah J. MacInnis, and C. Whan Park (2005), “The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers’Emotional Attachments to Brands,” Journal of Consumer Psychology, 15 (1), 77–۹۱٫
Farris, Paul W., Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, and David J. Reibstein (2010), Marketing
Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance, Wharton School Publishing, Upper Saddle River, New Jersey
Hoffman, Donna L. and Marek Fodor (2010), “Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing?” MIT Sloan Management Review, 52(1), 41-49
Martinz, and Jan Wieseke (2012), “Marketing Performance Measurement Systems: Does Comprehensiveness Really Improve Performance?,” Journal of Marketing, 76(3), 56–۷۷٫
Kostelijk, Erik. (2008),” Commentary Identity based marketing: a new balance
marketing paradigm”, European Journal of Marketing,Vol. 42, No. 9, pp.907-914

Abbasi Nejad, H., and Mehrnoush, Mina. 2006. Electronic banking, Samt Publications ,p 27.
Atilgan, E., Aksoy , S., and Akinci , S. 2007 .“ Determinants of the brand equity ” , Marketing Intelligence and Planning , Vol.23 No.3 , pp. 237-248 .
Boo, S., Busser, J., and Baloglu. 2009. “A model of customer-based brand equity and its
application to multiple destinations”, Journal of Tourism Management, pp. 219-231.
Buil , I., Chernatony , L.D., and Martinez , E. 2008 . “ A cross-national validation of the
consumer-based brand equity scale ” , Journal of Product & Brand Mnagement ,Vol.17 No.6
,pp.384-392.
Glynn, M.S., Motion, J., and Brodie, R.J.2007.“ Sources of brand benefits in manufacturerreseller
B2B relationships”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.22 No.6, pp. 400-409.
Lee, J.S., and Back, K.J. 2009. “Reexamination of attendee-based brand equity”, Tourism
Management, pp. 1-7.
Orth, U.R. & Green, M.T.2009. “ Consumer loyalty to family versus non-family business : The
role of store image ” , trust and satisfaction ,Journal of Retailling and Consumer Service , pp. 1-12 .
Rajh , E.2005 . “The Effects of Marketing Mix Elements on Brand Equity”, Economic Trends and
Economic Polict, No.102, pp. 30-59.
Rios, R., and Riquelm
e, H.E. 2008.“ Brand equity for online companies”, Journal of Intelligence
& Planning, Vol.26 No.7, pp.719-742.
Seyed Jvadyn, Seyed Reza., and Sqtchy, Maryam. 2006. Electronic banking and its evolution in
Iran, the tadbir magazine, Issue 170, pp. 53-38.
Taylor,S.A., Hunter,G.L., and Lindberg , D.L.2007.“ Understanding (customer – based) brand

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مدیر سایت