بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۲۶

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۲۶

۸)تجزیه و تحلیل داده ها:
پس از جمع آوری داده ها و انجام محاسبات در نرم افزار Excel، متغیرهای مورد استفاده در آزمون فرضیات محاسبه شد. سپس با بهره گرفتن از آزمون t-test و فرمول رگرسیون ساده به آزمون فرضیه ها در سطح خطای ۵% مبادرت گردید. برای آزمون فرضیه های گروه «الف» از آزمون t-test گروه های وابسته و رگرسیون ساده و برای آزمون فرضیه های گروه «ب» از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و STATISTICA استفاده شد.
تحلیل رگرسیون چندمتغیره: واژه رگرسیون به معنی بازگشت است و بدان معنی است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری برمی گردد. پارامترهایی که در رگرسیون آنها را برآورد می کنیم، بر اساس مشاهدات نمونه است. با تغییر نمونه، این پارامترها نیز تغییر می یابند.
فرضیات رگرسیون چندگانه: برای استفاده از رگرسیون وجود برخی از پیش فرضها ضروری است. این فرضیات به شرح زیر هستند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. نرمال بودن داده ها.

 

  1. همسانی واریانس.

 

  1. نداشتن نقاط پرت یا تأثیرگذار.

 

 1. مناسب بودن الگوی خطی.

 

معمولاً روش های شناسایی جهت برقراری یا عدم برقراری فرضیات فوق به صورت گرافیکی یا نموداری است. به طور مثال برای آزمون نرمال بودن داده ها از هیستوگرام یا نمودار احتمال نرمال استفاده می شود. در این تحقیق نیز جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرونف استفاده شده است.
به منظور پی بردن به معنادار بودن آماره های محاسبه شده در معادله رگرسیون از سه آزمون آماری اساسی زیر استفاده می شود.

 

 

  1. آزمون معنادار بودنR2 .

 

  1. آزمون معنادار بودن R2∆ .

 

 1. آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون.

 

نتایج حاصل از آمونهای فوق در فصل چهارم به طور کامل ارائه شده است.
خلاصه:
در این فصل ساختار و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی مبتنی بر روش های همبستگی و رگرسیونی است و بدین منظور از سه مدل رگرسیون چندگانه و یک مدل رگرسیون ساده استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق پرونده های حسابرسی موجود در آرشیو سازمان حسابرسی و همچنین لوحهای فشرده منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس جمع آوری شد. همچنین آزمونهای مختلف آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشریح گردید.

فصل چهارم

 

 

  • مقدمه

 

  • اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه

 

 • آزمون فرضیه ها

 

۴-۱)مقدمه:
در این فصل ابتدا اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های اولیه توضیح داده می شود. سپس نتایج آزمون فرضیات در جامعه آماری متشکل از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند، ارائه می گردد. بر اساس فرضیه های تحقیق که در دو بخش ارائه شده اند، نتایج آزمونها نیز در دو بخش ارائه می گردد. نتایج آزمون مقایسه ساعات واقعی و ساعات بودجه شده و بررسی انحرافات بودجه زمانی در بخش اول ارائه می شود و در بخش دوم نیز نتایج بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه های زمانی تشریح می شود.
۴-۲)اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه:
 

مدیر سایت