بررسی اختلالات شخصیّتی در افراد عادی

نوجوانی دوره بحرانی است و در این دوره نوجوان تحت‌تأثیر فرآیندهای زیادی، رفتارها و عکس‌العمل‌های خود را تغییر می‌دهد. در این بخش در نظر داریم که به بررسی اختلالات شخصیتی در نوجوانان بپردازیم برای سهولت کار ابتدا هر یک از جنبه‌های شخصیتی را به تنهایی مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به‌طو اجمالی به بررسی می‌پردازیم.

 

 

هیجان‌پذیری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۳۳/۸ ۲ ۷
۷/۹۱ ۲۲ ۱۶/۴ ۱ ۶
۵/۸۷ ۲۱ ۲۵ ۶ ۵
۵/۶۲ ۱۵ ۸۳/۲۰ ۵ ۴
۷/۴۱ ۱۰ ۵/۱۲ ۳ ۳
۱۷/۲۶ ۷ ۸۳/۲۰ ۵ ۲
۳/۸ ۲ ۱۶/۴ ۱ ۱
۱۷/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۰

 

درجدول فوق نمرات بین ۰ تا ۷ پراکنده می‌باشد ۲۵ درصد افراد نمره ۵ گرفتند که در این موارد نمی‌تواند نرمال باشد زیرا براساس متغیر افرادی که نمراتی بالاتر از ۶ گرفته‌اند احتمال دارد که هیجان‌پذیر باشند و بنابراین ۷/۹۱ درصد افراد نمره ۶ یا پائین‌تر از ۶ گرفتند یعنی تنها در ۳/۸ درصد افراد احتمال وجود دارد که هیجان‌پذیر باشند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که بین هیجان‌پذیری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نمودار فوق نشان می‌دهد که نمرات افراد بیشتر در بین نمره ۲ تا ۵ پراکندگی دارند.

وسواس

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۳۳/۸ ۲ ۸
۷/۹۱ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۷
۵/۸۷ ۲۱ ۳۳/۸ ۲ ۶
۱۷/۷۹ ۱۹ ۳۳/۸ ۲ ۵
۸/۷۰ ۱۷ ۱۶/۴ ۱ ۴
۷/۶۶ ۱۶ ۶۶/۱۶ ۴ ۳
۵۰ ۱۲ ۵/۱۲ ۳ ۲
۵/۳۷ ۹ ۲۵ ۶ ۱
۵/۱۲ ۳ ۵/۱۲ ۳ ۰

در جدول فوق نمرات بین صفر تا هشت پراکنده هستند و بیشترین تراکمی نمرات را روی نمره ۱ می‌بینیم که ۲۵ درصد افراد این نمره را گرفتند  و افرادی را نمی‌توانیم بگوییم احتمال وسواس دارند که نمره بالاتر از ۷ گرفته باشند. ۷/۹۱ درصد افراد نمره ۷ و پایین‌تر از آن گرفته‌اند یعنی تنها در ۳/۸ درصد افراد این احتمال وجود دارد که دچار وسواس باشند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت بین وسواس در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نمودار فوق نشان می‌دهد که تراکم نمرات افراد بین ۱ تا ۳ می‌باشد.

گوشه‌گیری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۹
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۸
۶/۹۱ ۲۲ ۱۶/۴ ۱ ۷
۵/۸۷ ۲۱ ۲۵ ۶ ۶
۵/۶۲ ۱۵ ۶۶/۱۶ ۴ ۵
۸۳/۴۵ ۱۱ ۸۳/۲۰ ۵ ۴
۲۵ ۶ ۵/۱۲ ۳ ۳
۵/۱۲ ۳ ۳۳/۸ ۲ ۲
۱۶/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۱

نمرات افراد در جدول فوق بین ۱ تا۹ می‌باشد، افرادی را می‌توانیم بگوییم احتمال گوشه‌گیری دارند که نمره آنها بالاتر از ۶ باشد و ۵/۸۷ درصد افراد نمره ۶ و پائین‌تر دارند. یعنی تنها در ۵/۱۲ درصد افراد احتمال وجود دارد که گوشه‌گیر باشند و نیز تراکم فراوانی نمرات در نمره۶ می‌باشد که ۲۵ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تائید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین گوشه‌گیری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق تراکم نمرات بین ۳ تا ۶ می‌باشد.

افکار پارانویا

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۵
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۴
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۳
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۲
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۱
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۰
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۹
۷/۹۱ ۲۲ ۱۶/۴ ۱ ۸
۵/۸۷ ۲۱ ۱۶/۴ ۱ ۷
۳/۸۳ ۲۰ ۰ ۰ ۶
۳/۸۳ ۲۰ ۵/۱۲ ۳ ۵
۸/۷۰ ۱۷ ۶۶/۴۱ ۱۰ ۴
۸/۴۵ ۷ ۵/۱۲ ۳ ۳
۷/۱۶ ۴ ۶۶/۱۶ ۴ ۲
۰ ۰ ۰ ۰ ۱

نمرات در این جدول بین ۱ تا ۱۵ پراکنده هستند و افرادی که نمره بالاتر از ۱۰ در این بخش از آزمون گرفتند افرادی هستند که می‌توانیم بگوییم احتمال دارد دارای افکار پارانویا باشند. ۸/۹۵ درصد افراد نمره۱۰ و پایین‌تر از ۱۰ گرفته‌اند یعنی تنها ۲/۴ درصد افراد دارای افکار پارانویا هستند و نیز بیشترین تراکم نمرات روی نمره ۴ است که ۶۶/۴۱ درصد افراد این نمره را آورده‌اند.

در سطح آلفای( ۰۵/۰) فرضیه ما تأئید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین پارانویا در افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق تراکم نمرات افراد بین ۲ تا ۵ می‌باشد.

افسردگی

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۰
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۹
۶/۹۱ ۲۲ ۸۳/۲۰ ۵ ۸
۸/۷۰ ۱۷ ۳۳/۸ ۲ ۷
۵/۶۲ ۱۵ ۸۳/۲۰ ۵ ۶
۶/۴۱ ۱۰ ۳۳/۸ ۲ ۵
۳/۳۳ ۸ ۶۶/۱۶ ۴ ۴
۶/۱۶ ۴ ۱۶/۴ ۱ ۳
۵/۱۲ ۳ ۱۶/۴ ۱ ۲
۳۳/۸ ۲ ۳۳/۸ ۲ ۱

درجدول فوق نمرات بین ۱ تا ۱۰ پراکنده است افرادی که در این آزمون نمره‌ای بالاتر از ۷ می‌گیرند به افسردگی گرایش دارند ۸/۷۰ درصد افراد نمره ۷ و پائین‌تر گرفته و تنها ۲/۲۹ درصد افراد نمره بالاتر از ۷ گرفته‌اند و بیشترین تراکم نمرات بر روی ۶ و ۸ می‌باشد که ۸۳/۲۰ درصد افراد این نمرات را گرفته‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تأئید شده و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین افسردگی در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق تراکم نمرات بین نمره ۴ تا ۸ می‌باشد.

پرخاشگری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۰
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۹
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۸
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۷
۸/۹۵ ۲۳ ۳۳/۸ ۲ ۶
۵/۸۷ ۲۱ ۳۳/۸ ۲ ۵
۷۵ ۱۸ ۸۳/۲۰ ۵ ۴
۳۳/۵۸ ۱۴ ۲۵ ۶ ۳
۳/۳۳ ۸ ۶۶/۱۶ ۴ ۲
۶/۱۶ ۴ ۵/۱۲ ۳ ۱
۱۶/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۰

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۱۰ می‌باشد افرادی که در این بخش از آزمون نمره بالاتر از ۶ می‌گیرند ممکن افراد پرخاشگر باشند ۸/۹۵ درصد افراد نمره ۶ و پائین‌تر گرفتند یعنی تنها ۲/۴درصد افراد ممکن است پرخاشگر باشند و تراکم نمرات روی نمره ۳ می‌باشد که ۲۵درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای(۰۵/۰) فرضیه ما تأئیید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین پرخاشگری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در این نمودار پراکندگی نمرات بین نمره ۲تا ۹ می‌باشد.

بیقراری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۵
۸/۹۵ ۲۳ ۵/۱۲ ۳ ۴
۳/۸۳ ۲۰ ۵/۳۷ ۹ ۳
۸/۴۵ ۱۱ ۸۳/۲۰ ۵ ۲
۲۵ ۶ ۸۳/۲۰ ۵ ۱
۱۶/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۰

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۵ است افرادی که در این بخش از آزمون نمره بالاتر از ۴ می‌گیرند افرادی بیقرار هستند ۸/۹۵ درصد افراد در این بخش آزمون نمره ۴ و پائین‌تر گرفته‌اند یعنی تنها ۲/۴ درصد افراد بیقراری دارند. بیشترین تراکم بر روی نمره ۳ می‌باشد که ۵/۳۷ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین بیقراری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۴ می‌باشد.

 

 

رفتار ضداجتماعی

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۶
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۵
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۴
۷/۹۱ ۲۲ ۵/۱۲ ۳ ۳
۷۵ ۱۸ ۵/۱۲ ۳ ۲
۷/۶۶ ۱۶ ۳۳/۳ ۸ ۱
۳/۳۳ ۸ ۳۳/۳ ۸ ۰

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۶ است نمره بالاتر از ۴ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به رفتار ضداجتماعی گرایش دارند ۸/۹۵درصد افراد نمره۴ و پایین‌تر از ۴ گرفته‌اند. یعنی ۲/۴ درصد افراد ممکن است گرایش به رفتارهای ضداجتماعی داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۱ و ۰ می‌باشد که ۳/۳۲ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت بین رفتار ضداجتماعی در میان افرادعادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۳ است.

همان‌گونه که نمرات افراد در آزمودنی مشخص می‌کند اکثریت نوجوانانی که در این آزمون شرکت نموده‌اند شخصیت نرمال و بهنجار داشته‌اند و تنها در ۳/۸ درصد افراد احتمال وجود دارد که هیجان‌پذیر باشند و نیز باتوجه به ویژگی‌های دوران جوانی این میزان هیجان‌پذیری در بعضی از نوجوانان جای نگرانی ندارد و با پشت سر گذاشتن این بحران از هیجانات نیز کاسته می‌شود نمرات آزمودنی‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۳/۸ درصد آزمودنی‌ها احتمال وسواس وجود دارد و نیز تنها در ۵/۱۲ درصد افراد احتمال وجود دارد که گوشه‌گیر باشند و همچنین ۱۴/۴ درصد این آزمودنی‌ها دارای افکار پارانویایی هستند و ۲/۲۹ درصد افراد دچار افسردگی هستند و ۲/۴ درصد این آزمودنی‌ها پرخاشگر و بیقرار هستند و همچنین در میان این آزمودنی‌ها ۲/۴ درصد آنها تمایل به رفتار ضداجتماعی دارند به‌طور کلی می‌توانیم برطبق جواب‌ها و نمرات این آزمودنی‌ها بیان کنیم که نوجوانانی که بعنوان گروه گواه برگزیده شده‌اند و تحت‌عنوان افراد عادی هستند اکثریت قریب به اتفاق دارای شخصیت سالم و پرنشاط هستند و از میان آزمودنی‌ها افرادی که احتمال اختلالات برایشان داده شده نیز جای نگرانی برای آنها نیست زیرا براساس نظریه استانلی هال « دوران نوجوانی دوران فشار و طوفان است» با سعی و تلاش و نیز توجه بیشتر والدین و مسئولین مشکلات نوجوانان و این اختلالات به طور کامل درمان می‌پذیرد.

( بررسی اختلالات شخصیت در افراد فراری)

در این فصل نیز مانند فصل قبل ابتدا به بررسی یک به یک جنبه‌ای شخصیتی بر روی افراد فراری می‌پردازیم و سپس به‌طور اجمالی اختلالات شخصیتی در افراد فراری را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

 

هیجان‌پذیری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۱
۸/۹۵ ۲۳ ۳۳/۸ ۲ ۱۰
۵/۸۷ ۲۱ ۰ ۰ ۹
۵/۸۷ ۲۱ ۱۶/۴ ۱ ۸
۳/۸۳ ۲۰ ۵/۱۲ ۳ ۷
۸/۷۰ ۱۷ ۱۶/۴ ۱ ۶
۷/۶۶ ۱۶ ۶۶/۱۶ ۴ ۵
۵۰ ۱۲ ۸۳/۲۰ ۵ ۴
۱۶/۲۹ ۷ ۱۶/۴ ۱ ۳
۲۵ ۶ ۶۶/۱۶ ۴ ۲
۳/۸ ۲ ۰ ۰ ۱
۳/۸ ۲ ۳۳/۸ ۲ ۰

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۱۱ است نمره بالاتر از ۶ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به رفتار هیجان‌پذیری گرایش دارند ۸/۷۰ درصد افراد نمره ۶ و پایین‌تر از ۶ گرفته‌اند یعنی ۲/۲۹ درصد افراد ممکن است گرایش به هیجان‌پذیری داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۴ می‌باشد که ۸۳/۲۰ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود پس می‌توان نتیجه گرفت که بین هیجان‌پذیری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۲ تا ۷ می‌باشد.

وسواس

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۹
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۸
۷/۹۱ ۲۳ ۶۶/۱۶ ۴ ۷
۷۵ ۱۸ ۰ ۰ ۶
۷۵ ۱۸ ۱۶/۴ ۱ ۵
۸/۷۰ ۷ ۳۳/۸ ۲ ۴
۵/۶۲ ۱۵ ۲۵ ۶ ۳
۵/۳۷ ۹ ۶۶/۱۶ ۴ ۲
۸/۲۰ ۵ ۶۶/۱۶ ۴ ۱
۱۷/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۰

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۹ است نمره بالاتر از ۷ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به وسواس گرایش دارند ۷/۹۱ درصد افراد نمره۷ و پایین‌تر از ۷ گرفته‌اند یعنی ۳/۸ درصد افراد ممکن است گرایش به وسواس داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۳ می‌باشد که ۲۵درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت بین وسواس در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۱ تا ۷ می‌باشد.

گوشه‌گیری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۵
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۴
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۳
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۱۲
۶/۹۱ ۲۲ ۱۶/۴ ۱ ۱۱
۵/۸۷ ۲۱ ۱۶/۴ ۱ ۱۰
۳/۸۳ ۲۰ ۶۶/۱۶ ۴ ۹
۷/۶۶ ۱۶ ۵/۱۲ ۳ ۸
۱۷/۵۴ ۱۳ ۵/۱۲ ۳ ۷
۶/۴۱ ۱۰ ۸۳/۲۰ ۵ ۶
۸/۲۰ ۵ ۰ ۰ ۵
۸/۲۰ ۵ ۱۶/۴ ۱ ۴
۷/۱۶ ۴ ۳۳/۸ ۲ ۳
۳/۸ ۲ ۱۶/۴ ۱ ۲
۱۷/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۱

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۱۵ است و نمره بالاتر از ۶ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به گوشه‌گیری گرایش دارند ۶/۴۱ درصد افراد نمره ۶ و پایین‌تر از ۶ گرفته‌اند یعنی ۴/۵۸ درصد افراد ممکن است گرایش به گوشه‌گیری داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۶ می‌باشد که ۸۳/۲۰ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تائید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین گوشه‌گیری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۶ تا ۹ می‌باشد.

 

 

افکار پارانویا

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۱۶/۴ ۱ ۱۵
۸/۹۵ ۲۳ ۰ ۰ ۱۴
۸/۹۵ ۲۳ ۱۶/۴ ۱ ۱۳
۷/۹۱ ۲۲ ۳۳/۸ ۲ ۱۲
۳/۸۳ ۲۰ ۰ ۰ ۱۱
۳/۸۳ ۲۰ ۵/۱۲ ۳ ۱۰
۸/۷۰ ۱۷ ۵/۱۲ ۳ ۹
۳/۵۸ ۱۴ ۱۶/۴ ۱ ۸
۱۷/۵۴ ۱۳ ۳۳/۸ ۲ ۷
۸/۴۵ ۱۱ ۶۶/۱۶ ۴ ۶
۲۵ ۶ ۱۶/۴ ۱ ۵
۸/۲۰ ۵ ۶۶/۱۶ ۴ ۴
۱۷/۴ ۱ ۰ ۰ ۳
۱۷/۴ ۱ ۰ ۰ ۲
۱۷/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۱

 

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۱۵ است نمره بالاتر در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به افکار پارانویا گرایش دارند ۳/۸۳ درصد افراد نمره ۱۰ و پایین‌تر از ۱۰ گرفته‌اند یعنی ۷/۱۶ درصد افراد ممکن است گرایش به افکار پارانویا داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۴ و ۶ می‌باشند که ۶۶/۶ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تائید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین پارانویا در افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۴ تا ۱۰ می‌باشد.

افسردگی

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۵/۱۲ ۳ ۱۲
۵/۸۷ ۲۱ ۵/۱۲ ۳ ۱۱
۷۵ ۱۸ ۶۶/۱۶ ۴ ۱۰
۳/۵۸ ۱۴ ۵/۱۲ ۳ ۹
۸/۴۵ ۱۱ ۳۳/۸ ۲ ۸
۵/۳۷ ۹ ۱۶/۴ ۱ ۷
۳/۳۳ ۸ ۵/۱۲ ۳ ۶
۸/۲۰ ۵ ۱۶/۴ ۱ ۵
۶/۱۶ ۴ ۵/۱۲ ۳ ۴
۱۶/۴ ۱ ۰ ۰ ۳
۱۶/۴ ۱ ۰ ۰ ۲
۱۶/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۱

 

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۱۲ است نمره بالاتر از ۷ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به افسردگی گرایش دارند ۵/۳۷ درصد افراد نمره ۷ و پایین‌تر از ۷ گرفته‌اند یعنی ۵/۶۲ درصد افراد ممکن است گرایش به افسردگی داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۱۰ می‌باشد که ۶۶/۱۶ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تائید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین افسردگی در میان افرادی عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۴ تا ۱۲ می‌باشد.

پرخاشگری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۳۳/۸ ۲ ۹
۶۶/۹۱ ۲۲ ۱۶/۴ ۱ ۸
۵/۸۷ ۲۱ ۵/۱۲ ۳ ۷
۷۵ ۱۸ ۱۶/۴ ۱ ۶
۸۳/۷۰ ۱۷ ۲۵ ۶ ۵
۸۳/۴۵ ۱۱ ۵/۱۲ ۳ ۴
۳/۳۳ ۸ ۵/۱۲ ۳ ۳
۸۳/۲۰ ۵ ۶۶/۱۶ ۴ ۲
۱۶/۴ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۶/۴ ۱ ۱۶/۴ ۱ ۰

 

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۹ است و نمره بالاتر از ۶ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به پرخاشگری گرایش دارند ۷۵ درصد افراد نمره ۶ و پایین‌تر از ۶ گرفته‌اند یعنی ۲۵ درصد افراد ممکن است گرایش به پرخاشگری داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۵ می‌باشد که ۲۵ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما تائید می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین پرخاشگری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین نمره ۲ تا ۹ می‌باشد.

بیقراری

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۶۶/۱۶ ۴ ۶
۳/۸۳ ۲۰ ۳۳/۸ ۲ ۵
۷۵ ۱۸ ۶۶/۱۶ ۴ ۴
۳/۵۸ ۱۴ ۶۶/۱۶ ۴ ۳
۶/۴۱ ۱۰ ۸۳/۲۰ ۵ ۲
۸/۲۰ ۵ ۸۳/۲۰ ۵ ۱

 

در جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۶ است نمره بالاتر از ۴ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به بیقراری گرایش دارند ۷۵ درصد افراد نمره۴ و پایین‌تر از ۴ گرفته‌اند یعنی ۲۵ درصد افراد ممکن است گرایش به بیقراری داشته باشند تراکم نمرات بر روی ۱ و ۲ می‌باشد که ۸۳/۲۰ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین بیقراری در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پرکندگی نمرات بین نمره ۱ تا ۶ است.

رفتار ضداجتماعی

pcf cf pf f نمرات
۱۰۰ ۲۴ ۰ ۰ ۵
۵/۷۸ ۲۱ ۵/۱۲ ۳ ۴
۱۶/۷۹ ۱۹ ۳۳/۸ ۲ ۳
۷۵ ۱۸ ۱۶/۴ ۱ ۲
۸/۷۰ ۱۷ ۸۳/۲۰ ۵ ۱
۵۰ ۱۲ ۳۳/۸ ۲ ۰

 

در  جدول فوق پراکندگی نمرات بین ۰ تا ۵ است نمره بالاتر از ۴ در این بخش نشان‌دهنده افرادی می‌باشد که به رفتار ضداجتماعی گرایش دارند. ۵/۷۸ درصد افراد نمره ۴ و پائین‌تر از ۴ گرفته‌اند یعنی ۵/۲۱ درصد افراد ممکن است گرایش به رفتارهای ضداجتماعی داشته باشد تراکم نمرات بر روی ۱ می‌باشد که ۸۳/۲۰ درصد افراد این نمره را دریافت نموده‌اند.

در سطح آلفای (۰۵/۰) فرضیه ما رد می‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت بین رفتار ضداجتماعی در میان افراد عادی و افراد فراری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

در نمودار فوق پراکندگی نمرات بین ۱ تا ۵ می‌باشد.

همان‌گونه که نمرات افراد آزمودنی مشخص می‌نماید افراد فراری بعنوان گروه آزمایش در این آزمون شناخته می‌شود ۲/۲۹ درصد افراد دارای حالات هیجان‌پذیر هستند و ۷/۱۶ درصد این افراد دارای افکار پارانویایی هستند و ۵/۶۲ درصد این افراد افسرده می‌باشند و ۲۵ درصد این ازمودنی‌ها تمایل به رفتارهای ضداجتماعی دارند و در این مجموع می‌توان گفت که افسردگی در میان افراد فراری بسیار بیشتر از حد معمول می‌باشد یعنی ۵/۶۲ درصد افراد فراری افسرده می‌باشند که این حالت که با احساس ناامیدی، گناه، ترس، و بی‌ارزشی همراه است در صورت عدم درمان افسردگی در این افراد انتظار نمی‌توان داشت که بتوانند بعنوان شخص بهنجار در جامعه و در کنار خانواده به زندگی ادامه دهند. امیدواریم که با درمان این‌گونه اختلالات شخصیتی به برطرف نمودن این مشکل کمک فراوانی نماییم.

Categories:برگزیده
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *