برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی  …

متغیر روانشناختی: انگیزه وهدف ازاستفاده ازاینترنت
در این تحقیق متغیرها طبق تقسیم بندی اصلی دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته هستند:
متغیر مستقل:
استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و میزان استفاده دانشجویان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر گرایش دینی آنها تاثیر می‌گذارد.
متغیر وابسته:
– گرایش دینی دانشجویان دانشکده هنر‌های زیبا دانشگاه تهران
– میزان تحصیلات دانشجویان
۳-۸ اعتبار و پایایی
به منظور کسب اطمینان از روایی و پایایی سوالات پرسشنامه طراحی شده در اختیار استاد راهنما، استاد مشاور، و کارشناسان مسائل اجتماعی قرار گرفت ونظرات کارشناسانه آنها در پرسشنامه اعمال شد. بنابراین روایی سوالات تایید شد و درنتیجه مقیاس واجد روایی صوری بود.
در مورد پایایی تحقیق، پایایی کل پرسشنامه براساس میزان پایایی ارزیابی شد. برای این منظور از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید.
بر این اساس:
مقدار آلفای کرونباخ برای میزان استفاده.۷۴۳ درصد به‌دست آمد؛ بنابراین پایایی این شاخص در حد مطلوبی تایید می‌شود.
با توجه به این که پایایی شاخص‌های تعریف شده در این پرسشنامه در حد مطلوبی تایید گردید، بنابراین پایایی پرسشنامه نیز در حد مطلوبی تایید می‌گردد. بنابراین پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است.
برای اطمینان بیشتر پیش آزمون با ۵۰ پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع گردید که نتیجه به شکل زیر است:
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
یکی از مهمترین فصول امر تحقیق فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن راههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه و جامعه آماری فراهم آمدهاند‌، خلاصه‌، کدبندی‌، دسته بندی‌، … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها و آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری این امر را به عهده دارند .
در این فصل از فنون آمارهای استنباطی استفاده می شود.نرم افزار آماری spss نسخه ۱۶ برای انجام امور و فنون آماری مورد استفاده قرار گرفته است. رد یا تایید فرضیات بر اساس محاسبه آزمون ضریب همبستگی و سطح معنی داری مربوطه می باشد.
در متن ذیل تعدادی از تعاریف آماری مورد استفاده در این تحقیق آورده شده است:
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۲- ۱تحلیل پرسشنامه‌ها
در این بخش ابتدا به بررسی نتایج بر آمده از قسمت مشخصات فردی پرسشنامه‌ها با استفاده از جداول مربوطه پرداخته میشود.
جدول۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمیعی
زن ۱۳۵ ۶۲٫۵ ۶۲٫۵
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت