برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه بین استفاده از …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه بین استفاده از  …

پژوهش‌های پیمایشی می‌‌توانند در سه سطح انجام‌پذیرند که شامل توصیف، تبیین و کشف هستند.
پژوهش حاضر نیز در دو بخش مطالعاتی و عملیاتی صورت‌ گرفته‌است که بخش اول آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و در بخش دوم نیز از روش پیمایشی بهره جسته‌است.
سطوح مورد استفاده در این پژوهش، تلفیقی از سطوح توصیفی و تبیینی است. ابتدا برای جمع‌آوری مطالب و مباحث مربوط به شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی از طریق روش اسنادی به بررسی منابع مربوطه پرداخته شده‌است و مطالب مربوط با هدف به کارگیری مناسب در امر تحقیق مورد توصیف، تبیین و تفسیر قرار گرفته‌اند. سپس در مرحله دوم از روش پیمایش استفاده شده‌است و از طریق ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات در مورد جامعه مورد مطالعه اقدام نموده، سپس با استفاده از آمار استنباطی برای بررسی نوع رابطه و شدت ارتباط متغیرها با یکدیگر به آزمون فرضیات مطرح شده در طول تحقیق پرداخته شده است.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق ،دانشجویان دانشکده هنر‌های زیبا دانشگاه تهران می‌باشد.بنابرآمارارائه شده توسط اداره آموزش این دانشکده تعداد دانشجویان این دانشکده ۲۰۰۵ نفرمی باشد وپرسشنامه‌ها درمیان دانشجویان رشته‌های مختلف و در سه سطح تحصیلی لیسانس‌، فوق لیسانس و دکترا توزیع شده است.
۳-۳ روش نمونه گیری
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی منظم[۷۴] استفاده شده است. ارل ببی(۱۳۸۴) در مورد این روش و تفاوت آن با روش روش تصادفی ساده می‌نویسد:
برای نمونه گیری تصادفی ساده معمولا به فهرستی از عنصرها نیاز است وقتی که چنین فهرستی در دسترس باشد محققان معمولا به جای نمونه گیری تصادفی ساده از نمونه گیری منظم(systhematic sampling) استفاده می‌کننددر نمونه گیری منظم هر عنصر kام در کل فهرست به طور منظم انتخاب می‌شود تا در نمونه گنجانده شود برای اطمینان از اینکه هنگام استفاده از این روش دچار سوگیری نشوید باید عنصر نخست را به صورت تصادفی انتخاب کنید. (ص۴۴۵)
دلاور( ۱۳۷۷ ) با یک مثال ،این روش را این گونه شرح می دهد:
از این روش زمانی استفاده می شود که تمامی اعضای جامعه تعریف شده قبلا به صورت تصادفی فهرست شده باشند.فرض می کنیم ۱۰۰ نفر دانشجو را از جامعه ای ۱۰۰۰ نفری که قبلا انتخاب شده اند می خواهیم انتخاب کنیم برای این کار تعداد اعضای جامعه را بر نمونه تقسیم می کنیم .که عدد ۱۰ بدست می آید سپس به صورت تصادفی شماره ای که کوچکتر از عدد بدست امده باشد )در اینجا عدد ۱۰) را انتخاب می کنیم مثلا شماره۸٫ بنابراین شماره ی ۸ به عنوان نقطه ی شروع انتخاب نمونه می باشد. سپس با اضافه کردن فاصله ده تایی به شماره‌های بعدی سایر نمونه‌ها به ترتیب افرادی که در فهرست جامعه آماری هستند (شماره های ۸،۱۸،۲۸و….) را انتخاب می کنیم که کل نمونه‌ها انتخاب می‌شوند.
۳-۴ حجم نمونه
در این تحقیق، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. جامعه آماری این تحقیق همان طور که قبلا اشاره شد ۲۰۰۵نفر است طبق فرمول نتیجه بدست آمده بیش از ۳۰۰نفراست که برای اطمینان بیشتر وکاهش خطای نمونه گیری حجم نمونه ۳۲۰ نفر در نظر گرفته شد.:
درفرمول کوکران:
n= نشان دهنده حجم نمونه
N=حجم جمعیت آماری
=Tدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
=Q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان)
d= درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ۵/۰ (یعنی نیمی از جمعیت حایز صفتی معین باشند .نیمی دیگر فاقد آن)p=0/5, 1 – p = 0/5
و پذیرش خطای نمونه گیری (d=0/05)
بدین ترتیب با قرار دادن حجم جمعیت آماری در فرمول بالا و انجام یک محاسبه ساده تعیین حجم نمونه امکان پذیر خواهد بود.:
در این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران (انواع مختلفی از فرمول‌ها برای تعیین اندازه نمونه وجود دارد) استفاده می‌شود. دلیل استفاده از این فرمول این است که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ است و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه استفاده می‌شود (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه استفاده می‌شود). از فرمول زیر اندازه نمونه محاسبه می‌گردد:
 
در فرمول فوق:
اندازه نمونهn1=
نسبتی از جمعیت حایز صفت معین (به عنوان مثال مدیران و کارشناسان آشنا به این سیستم)p=
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (به عنوان مثال مدیران و کارشناسان ناآشنا به این سیستم)۱-p=
:dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (این مقدار میزان خطا را در اندازه‌گیری پارامتر مورد نظر نشان می‌دهد)
z: چندک توزیع نرمال با ضریب اطمینان قابل قبول
در اینجا با درنظر گرفتن p=0.5 و d=0.052 و z=1.96 اندازه نمونه نهایی تقریبا برابر با ۳۶۰ بدست می‌آید.
۳-۵ شیوه گردآوری داده ها
تکنیک گردآوری در این تحقیق پرسشنامه است. «پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه سوالات یکسانی پرسیده می‌شود به این دلیل پرسشنامه شیوه بس کارآمدی برای تشکیل ماتریس متغیر بر حسب مورد برای نمونه‌های بزرگ است».
۳- ۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
اطلاعات که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده به تفکیک برای هر سوال استخراج‌، طبقه بندی و در صورت لزوم مقوله بندی و پس از کدگذاری و ورود اطلاعات به رایانه به وسیله نرم افزارspss پردازش می‌شود.
۳-۷تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
واحد تحلیل: متغیرفردی: دانشجویان یکی از پردیس‌های چهارگانه دانشکده هنر‌های زیبا دانشگاه تهران می‌باشد.
متغیراقتصادی: شاغل یا غیر شاغل بودن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت