برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه بین …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای بررسی رابطه بین  …

برای این‌که نابرابری و شکاف در آگاهی‌ها کاهش پیدا کند لازم است که رسانه‌ها گسترش یابند اما این مسئله به تنهایی کافی نیست. رسانه‌ها به ویژه رسانه‌ای مانند تلویزیون،می توانند زمینه انتشار و تولید سریعتر و ارزانتر اطلاعات را فراهم کنند اما آن چیزی که این زمینه را عملیاتی و نابرابری را برطرف می‌کند در دسترس بودن رسانه‌ها نیست بلکه توانایی‌های اجتماعی-اقتصادی افراد است. وقتی می‌گوییم توانایی‌های اجتماعی-اقتصادی، به لحاظ اقتصادی ممکن است که این اتفاق بیفتد و گروه‌های زیادی از جامعه به این رسانه خاص دسترسی پیدا کنند اما چون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی مهم است وآنها را هم باید دخالت دهیم، بنابراین صرف وجود رسانه‌ها کافی نیست.
به ویژه این مسئله در جوامع در حال توسعه بیشتر نمود دارد. چرا که در این کشورها میان گسترش رسانه‌ها و افزایش رفاه عمومی فاصله وجود دارد. در حالی که در کشورهای توسعه یافته این فاصله بسیار کم است. نهادهای جدید یعنی نهادهایی که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به وجود آمد و توسعه یافت در کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه اما توسعه ای که در رسانه‌ها به وجود آمد دروضعیت اقتصادی افراد اتفاق نیفتاد. مثلا روزنامه وجود دارد اما بخش‌های زیادی از افراد جامعه یا سواد خواندن ندارند و یا فراغت کافی برای خواندن.
نظریه هایی مانند نظریه شکاف آگاهی را باید از جهت دیگری نیز نگاه کرد این‌که این نظریه‌ها را در کدام حوزه جغرافیایی مطرح می‌کنیم.
از جهت جغرافیایی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود دارند که با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در کشورهای توسعه یافته حداقل در توزیع اطلاعات خیلی کنترل صورت نمی گیرد و دولت در انتشار و توزیع اطلاعات به صورت مستقیم دخالت نمی کند، بنابراین شکاف‌هایی که اتفاق می‌افتد بیشتر مربوط به خود افراد می‌شود، یعنی این‌که چقدر به لحاظ اجتماعی-اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. اما در کشورهای در حال توسعه که از یک سو دولت کنترل بیشتری بر توزیع اطلاعات دارد و ازسوی دیگر شکاف طبقاتی محسوس تر و بزرگتر است شکاف آگاهی نیز بیشتر است. با توجه به این مسئله کاربرد نظریه شکاف آگاهی در کشورهای مختلف ممکن است که متفاوت باشد.
برخی رسانه‌ها چون کتاب، روزنامه و مجله با پایگاه‌های اجتماعی-اقتصادی بالاتر جامعه تطبیق دارند بنابراین موضوعات و آگاهی هایی که از طریق این نوع رسانه‌ها منتشر می‌شود ممکن است که به صورت غیر مستقیم در این‌که گروه‌های بالای اجتماعی راحت تر و بیشتر اطلاعات دریافت کنند نقش داشته باشد.
هرچند که هیچ رسانه‌ای به صورت برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته تفکرات و برنامه‌های خود را با پایگاه‌های بالای جامعه همسو نمی کند اما هر رسانه ای برای این‌که بتواند به لحاظ اقتصادی پایدار باشد باید توجه کند که چه گروه هایی را می‌تواند پوشش دهد و این گروه‌ها به چه میزان می‌توانند درآمد و منبع اقتصادی برای آن تامین کنند. بنابراین به موضوعاتی می‌پردازد و مسائل را به گونه ای مطرح می‌کند که نیاز مخاطب خود را تامین کند که این مسئله ممکن است به صورت غیر مستقیم به شکاف اگاهی منجر شود.
همانطور که عواملی بر میزان افزایش شکاف آگاهی تاثیرگذارند‌، عواملی نیز می‌توانند در کاهش آن اثر بگذارند. اتما و کلین از افرادی هستند که در این زمینه نظریه پردازی کرده اند. آنها معتقدند ویژگی‌های فردی می‌تواند به عنوان عاملی موثر در بسته شدن شکاف آگاهی نقش داشته باشد. آنها به واکنش‌های درونی افراد در مواجهه با شرایطی که منجر به دریافت آگاهی می‌شود، اشاره و تاکید می‌کنند نیازها، خواست ها، آرزوها و انگیزه‌ها و مانند آنها در پهن شدن یا بسته شدن شکاف آگاهی تاثیرگذار است.
جامعه شناسان، در بررسی جامعه شناسانه دین، یکی از کارکردهای دین یا فواید آن را همبستگی اجتماعی می‌دانند؛ رابرتسون اسمیت ادعا می‌کند دین دو کارکرد دارد: یکی تنظیم رفتار فردی برای خیر همگان و دیگری بر انگیختن احساس اشتراک و وحدت اجتماعی، از این رو مناسک دینی، بیان تکراری وحدت و کارکرد هایی است که اشتراک اجتماعی را تحکیم می‌بخشند.
دورکیم می‌گوید؛ مناسک دین برای کارکرد درست زندگی اخلاقی ما، به همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگه داشتن زندگی جسمانی ما ضرورت دارد، زیرا از طریق همین مناسک است که گروه خود را تائید و حفظ می‌کند.
برای تائید این کارکرد دین، شاید بتوان این آیه را شاهد آورد: انما المومنون اخوه. گرچه برادری نسبی میان اعضای خانواده هست، دایره آن محدود است؛ اما برادری بر محور دینداری و ایمان دینی، دارای دایره گسترده و ثبات آن افزون است، چون اساس آن بر ایمان به خدائی استوار است که همه انسان‌ها را از منشا واحد آفریده و بر اساس برنامه هماهنگ، برای رسیدن به هدفی واحد هدایت کرده است. جامعه شناسان برای دین، کارکرد‌های اجتماعی دیگری نیز برشمرده اند.
همچنین بعضی از جامعه شناسان در تحلیل دین می‌گویند: جوهر دین را باید در این واقعیت جستجو کرد که دین در واقع واکنشی در برابر تهدید به بی معنائی در زندگی بشری و کوششی برای نگریستن به جهان، به صورت یک واقعیت معنادار است.(آیت اله جوادی آملی،۱۳۸۳: ۳۷، انتظار بشر از دین )
نظریه استفاده و رضامندی مخاطبان
در رویکرد استفاده و و رضامندی فرض بر این است که افراد، کم و بیش به صورت فعال، دنبال محتوایی هستند که بیشترین احساس خشنودی را فراهم کند. درجه این خشنودی بستگی به نیازها و علایق دارد. افراد هر میزان بیشتر احساس کنند که محتوای واقعی، نیاز آنان را برآورده می‌کند، احساس این که آن محتوا را انتخاب کنند بیشتر است.
کاتز و بلامبر (۱۹۷۴) اذعان می‌کنند که ” ما نمی پرسیم رسانه‌ها با مردم چه می‌کنند بلکه می‌پرسیم مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند” این جابجائی گویای چالش فکری بسیاری از محققان ارتباط جمعی است که ضرورت وجود بینشی خاص در فرایند ارتباط جمعی است.
برای این موضوع الگوئی توسط آنها (ویندال، ۱۳۷۶) ارایه شده که برداشتی کارکردگرایانه است.در این الگو، عنصر فرستنده در فراگرد ارتباط جمعی عامل محدودی است و نوعا با عواملی آغاز می‌شود که بر انتخاب مخاطبان از محتوای رسانه‌ها تاثیر می‌گذارند.
در این نظریه سوال می‌شود که ما چگونه می‌توانیم از رسانه برای نیازهای فردی و اجتماعی خود استفاده کنیم. مخاطبان پویا فرض می‌شوند، پیام‌ها را بر اساس نیاز‌های خاصی که دارند انتخاب و برای تامین آن اقدام می‌کنند.(زارعیان، ۱۳۸۴)
در جهان رسانه ای شده امروز، با وجود هزاران اجتماع انسانی در نقاط مختلف دنیا، تنوع فرهنگی بدین معنا خواهد بود که تمامی افراد و گروه‌ها بتوانند از حقوق فرهنگی خود برمبنای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان بهره مند شوند.
همه فرهنگ‌ها امکان فعالیت مساوی همگام با سایرین را داشته باشند و هیچ گونه تبعیض و نابرابری تحت هیچ عنوانی وجود نداشته باشد. در این تنوع و کثرت، فرهنگ و مولفه‌های آن باید همچون ” تنوع زیستی ” به عنوان و گنجینه سرشار تجربه‌، خرد و رفتار تمام انسان‌ها مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد.
اصل کثرت گرائی به معنای دیگرپذیری و احترام به کثرت فرهنگ ها، هم در داخل کشور‌ها و روابط بین قومی و هم ذر مناسبات بین کشور‌ها حائز اهمیت بسیار است. در این راستا حق برخورداری از فرهنگ خاص خود‌، داشتن آموزش و پرورش به زبان و فرهنگ خود در حفظ و نگهداری گوشه ای از میراث بشری، حق ابراز ایمان و اجرای مراسم دینی خاص خود، حق استفاده از زبان خاص خود، حق شرکت در زندگی فرهنگی و … از جمله موارد قابل توجه می‌باشند.(سپهری،۱۳۸۵: ۶۷ فرهنگ و رسانه )
جمع بندی
این چارچوب نظری به ما کمک می‎کند تا پیش از ورود به بحث شبکه‌های اجتماعی که به لحاظ ماهیتی، ماهیتاً کاربردهایی بسیار فراتر از یک ارتباط ساده از طرق چت، ایمیل و وبلاگ فراهم می‎کنند، با کارکردهای جماعت‌ها و گروه‎های اینترنتی آشنا شویم. هرچند تحقیقات در حوزه‌ی ارتباطات با واسطه‌ی کامپیوتر به طور عمده بر مفهوم گمنامی متمرکز شده است ولی باید توجه داشت که پایه‌ی شکل‌گیری شبکه‎های اجتماعی مجازی در سیر تاریخی آن‌ها عمدتاً با هدف تداوم شبکه‎های اجتماعی واقعی و دوستی‎های واقعی بوده است؛ هرچند که در ادامه رشد این شبکه‎ها، ارتباط غریبه‎ها و بحث گمنامی نیز به شکلی جدی‎تر مطرح شد.
با این توصیف، شکل گیری و توسعه زندگی در اجتماعات شبکه‌ای اعم از برخط[۶۹] و کنارخط[۷۰] نسبت به گروه‌های سنتی تفاوت‌های آشکاری دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، توان اتصال با تعداد بزرگتری از گروه‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد، در حالی‌که میزان گرفتار شدن در هر یک از این گروه‌ها را کاهش می‌دهد.
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، کنترل هریک از گروه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد، و در عین حال تعهد هر یک از گروه‌ها را نیز نسبت به تأمین یک وضعیت خوب شخصی پایین می‌آورد.
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری ایجاب می‌کند که افراد به‌طور فعال شبکه‌های تکه تکه شده و پیوندهای تنک بافت را نگه‌دارند. در مقابل، در گروه‌ها، برای افراد راحت‌تر است که کنار بنشینند و بگذارند پویایی گروه و ساخت‌های فشرده‌ی متراکم بافت، کار را انجام دهند. به همین دلیل است که احتمال مقاومت شبکه‌های دوستی در مواقع سرریز شدن[۷۱] بسیار کمتر از شبکه‌های خویشی است.
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، نسبت تعامل‌ها را از تعامل‌های مبتنی بر ویژگی‌های انتسابی افراد در بدو تولد- نظیر سن، جنسیت، نژاد و قومیت- به سمت تعاملات مبتنی بر ویژگی‌های اکتسابی در طول زندگی- نظیر سبک‌های زندگی، هنجارهای مشترک و علایق داوطلبانه- سوق می‌دهد.
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، می‌تواند پیوندهای متقاطع بین‌گروهی[۷۲] را که گروه‌های اجتماعی را متصل و منسجم می‌سازد، بسط دهد. به جای اینکه چنین گروه‌هایی در جعبه‌های کوچک به‌شدت در هم تنیده، منزوی باشند.
زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، می‌تواند گزینه‌ها را افزایش دهد؛ در حالی که عضویت‌های گروهی قابل لمس را که احساس تعلق ایجاد می‌کنند، کاهش می‌دهد.
و بالاخره این‌که، زندگی در شبکه‌های اجتماعی کامپیوتری، هویت و فشارهای تعلق به گروه‌ها را کاهش می‌دهد، در حالی که فرصت، امکان، جهانی‌شدن و عدم قطعیت را از طریق مشارکت در شبکه‌های اجتماعی، افزایش می‌دهد (دوران؛ ۱۳۸۴: ۸-۲۷).
در نتیجه، توانایی شبکه‌های کامپیوتری در اتصال مردم به یکدیگر، رای همسایگی بلا واسطه و گروه سازمانی، می‌تواند مبنایی برای همبستگی مکانیکی پیوند‌های بین گروهی را که دورکیم آرزویش را داشت و هرگز ندید، فراهم آورد (Hampton & Wellman 1999).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ روش انجام پژوهش
در پژوهش فوق از روش پیمایش[۷۳] استفاده شده است. ویژگی بارز پیمایش عبارت اند از شیوه ی گردآوری داده‌ها و روش تحلیل آنها(دواس، ۱۳۸۲، ص ۱۳)
مشخصه ی پیمایش، مجموعه ساختمند و منظمی از داده هاست که دواس (۱۳۸۲) آن را ماتریس متغیر بر حسب داده‌های موردی می‌نامد.
تحقیق پیمایشی (survey) یا زمینه‌یابی از جمله مهم‌ترین روش‌های تحقیق در علوم‌اجتماعی و ارتباطات به شمار می‌روند که از کاربردهای فراوانی در حوزه مطالعات اجتماعی و ارتباطی برخوردار هستند.
پیمایش، روشی است برای بدست‌آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها، انگیزه‌ها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه این روش آماری است که از راه انجام تحقیق و پژوهش علمی میسر می‌شود. همچنین پیمایش را می‌توان روشی علمی در تحقیقات اجتماعی قلمداد کرد که شامل، روش‌های منظم و استاندارد برای جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد، خانواده‌ها یا مجموعه‌های بزرگ‌تری از گروه‌های مختلف جامعه است. در حقیقت پیمایش را می‌توان هم به ابزار استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها و هم به فرایند‌های بکار گرفته شده هنگام بهره‌گیری از آن ابزار تلقی کرد.
پیمایش یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره این موضوعات که: مردم چه می‌دانند؟ چه فکر می‌کنند؟ چه کاری انجام می‌دهند؟ و… انجام می‌پذیرد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت