ارزيابي و سنجش عملكرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

ارزيابي و سنجش عملكرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

ارزيابي و سنجش عملكرد

ارزیابی عملکرد فرآیندي استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادي که در سازمان ها کار می‎کنند و با توسعه قابلیت هاي فردي و گروهی، موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نماید.ارزیابی عملکرد فرآیندي به منظور سنجش و اندازه گیري  عملکرد دردستگاه هاي دولتی در قالب عباراتی نظیر کارآیی، اثربخشی، توانمندسازي است که این مساله قابلیت پاسخگویی را در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت براي تحقق اهداف و وظایف سازمانی و قالب برنامه هاي اجرایی برعهده دارد.باید گفت که بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروي عظیم هم افزایی  ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت هاي تعالی سازمانی شود  (نایب زاده; 1393).از سوی دیگر درواقع، اگر نتوان آنچه را كه درباره ي آن صحبت مي شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بيان نمود به نظر ميرسد چيزي درباره ي آن دانسته نشده است.چون در اين حالت دانش كسب شده تنها يك نوع دانش ناچيز و سطحي است.ممكن است مقدمه اي بر دانش باشد اما به مرحله ي علم ورود ننموده است.رویکردهای سنجش عملکرد دورویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (Allen et al; 2008).مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند.از طرف دیگر، مقیاسهای ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.این مقیاسها اجازه میدهند دامنه ی وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرارگیرند.بنابراین قابلیت تعمیم یافته ها برمبنای مقیاسهای ذهنی بیشتر است.همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ی پیدا کرده است.اینکه چه رویکردی باید در سنجش عملکرد مدنظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع نگرش مدیران بستگی دارد (رهنورد;۱۳۸۷).ادوارد دمينگ[1] بر اين امر تاكيد دارد كه كليه ي فرآيند هاي كسب و كار مي بايست بخشي از سيستم ارزيابي همراه با چرخه ي باز خور باشند.ژاك فيتزانز[2] بر اين باور است كه ارزيابي هر فرآيند كاري، امري ضروري است.ارزيابي مي بايست هم در مورد فرآيندهاي متداول انجام پذيرد و هم در مورد عملكرد هاي فردي، اگر صحبت از يك پروژه ي الگو سازي شود و يا تنها فرآيند هاي مديريت روزانه در حال انجام باشد، بدون اعداد، ﻭﺍﻗﻌﺄ اين آگاهي وجود ندارد كه چه كاري بايد انجام شود.بدون سيستم اندازه گيري، مديران تنها نقش سرپرست را دارند.در ديدگاه سنتي مهمترين هدف ارزيابي، قضاوت و ارزيابي عملكرد مورد نظر مي باشد.در حالي كه در ديدگاه مدرن، فلسفه ي ارزيابي بر رشد و توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابي شونده متمركز شده است (عفتي دارياني; ۱۳۸۶).
[1]W. Edward Deming
[2]Jac Fitz Enz
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان
 
 

92