پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد و

به طور هم زمان با آزمون اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت به آزمودنی ها داده شده است ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در این آزمون و پرسش نامه اضطراب عمومی ۶۱/۰= r به دست آمده... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بهزیستی روان شناختی

۱۳۸۷).تحقیقات نشان می دهد که سبک اسناد با بهزیستی روان شناختی رابطه دارد. رودریگز (۲۰۰۶)، طی تحقیقی نشان داد سبک اسناد و رضایت از زندگی، شادی و امید با هم رابطه دارند. کسانی که سبک... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مقدار شمان مورد نیاز برای انجام تکلیف است. اسپکتور و فراری (۲۰۰۰) معتقدند که اهمالکاری به گونه منفی با... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  کنترل پذیر می دانند و از این رو، حل نشدنی نمی بینند. دینرو دوک (۱۹۷۸)، سبک های اسنادی دانش آموزان را با... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی-پایان نامه آماده

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و … (میگرام و همکاران، ۲۰۰۲ نقل از امیدوار ۱۳۸۷)منفعل: تمایل ندارند اهمالکار باشند اما تکالیف را... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره یادگیری اجتماعی

دارند که ممکن است به دلیل توانایی فکرکردن ازروی امیدواری درباره آینده را از دست بدهند: اول اینکه آنها از زمان تولد هرگز، محبت، مراقبت وتوجهی که به آنها اجازه ایجاد تفکر امیدوارانه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه : تحلیل واریانس

مراجعه شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه پاسخ گویند و در نهایت تعداد ۷۵ خانواده دارای عضو معتاد و ۷۵ خانواده معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. پرسشنامه پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها،... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پیشرفت تحصیلی افتراقی ربط می دهد. وی در مورد وجود افتراق در نگرش و دیدگاه بین دو طبقه، تفسیری ارائه می... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه : ارزش های اخلاقی

دارد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲-۳-۲-پژوهش های داخلیمرادی، عظیمی و فضائلی (۱۳۹۲)، در پژوهشی به مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره و

عنوان یک عامل کنترل خود می نگرد که به کمک آن انسان می تواند از عزت نفس خود مراقبت نماید. اسنایدر تعریف ویژه ای از کنترل دارد و آن را سازه روانشناختی می داند که افراد برای ادراک و فهم... ادامه مطلب | Share it now!