No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، سطح معنادار، انحراف معیار، اوقات فراغت

اجتماعی و ارتباطی و انواع رفتارهای پرخطر متغیر فراوانی ضریب پیرسون(r) سطح معناداری رانندگی خطرناک ۶۰۰ ۰۹۳/۰- ۰۲۳/۰ رفتار خشونت آمیز ۶۰۰ ۲۶۰/۰- ۰۰۰/۰ تمایل و اقدام به... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره مهارتهای اجتماعی، سطح معنادار، انحراف معیار، مهارت های اجتماعی

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مجرد برابر با ۸۰/۱۴۰ و... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی، مهارت اجتماعی، مهارت های اجتماعی

والدین، ۹/۹۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه میزان نظارت والدین بر فرزندان بیشتر می شود، رفتارهای... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، خودپنداره، توزیع فراوانی

براساس استفاده از کاندوم و میزان رفتارهای پرخطر رفتارهای پرخطر استفاده از کاندوم کل زیاد متوسط کم درصد فراوانی درصد کل درصد افقی فراوانی درصد کل درصد افقی فراوانی درصد کل درصد... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی

کردهاند، ۵۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۳۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که الکل مصرف نمی کرده اند، ۶/۹۴ درصد دارای... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی، اوقات فراغت، طبقه اجتماعی

قومیت فارس، ۷/۸۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد غیرفارس، ۱/۷۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، فضای مجازی، توزیع فراوانی

بار، ۱ درصد، بعضی اوقات و ۷/۰ درصد بیشتر اوقات الکل و مواد مخدر مصرف می کرده اند. در بین افرادی که هرگز تجربه مصرف الکل و مواد مخدر نداشته اند، ۸/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودکشی، توزیع فراوانی

ارتباطی متوسط و ۵/۳۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای همنشینی متوسط با دوستان بزهکار، ۹/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۵ درصد... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، توزیع فراوانی

افرادی که از کاندوم استفاده می کرده اند، ۲/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، توزیع فراوانی، مصرف مواد

مصرف میکرده اند و ۳/۹۷ درصد نیز شیشه مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که شیشه مصرف می کرده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۲ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی... ادامه مطلب | Share it now!