No category

پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، عوامل خطر، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان

این نکته اشاره کرد دیگر رویکردهای پیشگیری نیز باید مورد توجه قرار گرفته و بکارگیری آنها می تواند میزان رفتارهای پرخطر و بزهکارانه را کاهش دهد. راهبردهای پیشگیری پس از گذشت ۵۰ سال از... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، عوامل خطر، پیشگیری وضعی، ارتکاب جرم

شناختی این پژوهش، نتایج به دست آمده تا اندازهی زیادی عوامل خطر مرتبط با محیط اجتماعی را تأیید می کند، برای نمونه افراد دارای مسکن شخصی و متعلق به طبقهی بالا از رفتارهای پرخطر کمتری... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره عوامل خطر، پژوهشگران، رفتارهای پرخطر، گروه همسالان

کننده در مقابل رفتارهای پرخطر باشند. ذکر دو نکته در اینجا ضروری است. اول اینکه، به اقتضای رفتار که می تواند عمدتاً با سن متغیر باشد، مهم است که عوامل سطح فردی را درون چارچوب رشد و... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، عوامل خطر، مهارتهای اجتماعی، تفاوت های جنسیتی

عوامل تأثیرگذار بر رفتار جوانان به شمار میرود و زمینه ی ارتکاب رفتارهای بزهکارانه را به وجود می آورد. همچنین ماهیت روابط خانوادگی که در برگیرندهی عواملی مانند اختلافات والدین،... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، سطح معنادار، اصول اخلاقی، مهارتهای اجتماعی

آمده(۷۴۴/۳۶) و سطح معناداری (۰۰۰/۰=Sig)، این تفاوت در سطح ۹۹ درصد معنادار میباشد. این یافته با نتایج پژوهش احمدی و همکاران (۱۳۸۰) همسو است. با توجه به دادههای به دست آمده یعنی ضریب... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره مهارتهای اجتماعی، سطح معنادار، رفتارهای پرخطر، اوقات فراغت

اجتماعی و ارتباطی متوسطی برخوردار بودند. به علاوه، درصد بالایی از پاسخگویان دارای رفتارهای پرخطر در سطح کم بودهاند و فقط ۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر در سطح زیاد بودهاند. بر اساس... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی، متغیر وابسته، تحلیل مسیر

منفی بر رفتارهای پرخطر بگذارد، چنانچه ضریب بتا برای این متغیر برابر (۱۹۱/۰-(Beta= بوده است. این متغیر نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق مهارت های اجتماعی و ارتباطی نیز برروی رفتارهای... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، متغیر وابسته، رگرسیون، نظارت والدین

آمده(۲۲۶/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع دو متغیر درون معادله شامل(نظارت والدین بر فرزندان و همنشینی با دوستان بزهکار) توانستند حدود ۲۳ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، متغیر وابسته

برابر با (۳۷۵/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۱۴۱/۰= R²) نیز نشان می دهد که در مجموع دو متغیر درون معادله شامل(نظارت والدین بر فرزندان و همنشینی با دوستان بزهکار) توانستند ۱۴ درصد از... ادامه مطلب | Share it now!

No category

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، رگرسیون، مهارتهای اجتماعی

معکوس است، بدین معنی که هرچه خودکنترلی افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد. – فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای همنشینی افتراقی و رفتارهای پرخطر فرضیه اول: بین همنشینی با... ادامه مطلب | Share it now!