تحقیق درمورد امام حسین(ع)، احادیث نبوی، فرهنگ اسلامی، تعلیم و تربیت

ه دوران‌های عربی هیچ‌کس در بلاغت سخن به پایگاه والای علی نرسیده است.‌(جرداق؛ ۱۳۷۳: ۱۷۹) جاحظ که از نویسندگان و ادباء نامدار عرب است، درباره‌ی فصاحت و بلاغت امام علی(ع)چنین آورده... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، حقوق عمومی

محسنی، حسن، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره ۷۹، پاییز ۱۳۹۱٫۲۴٫ منصورآبادی، عباس، «حق تجدید نظر در فرایند دادرسی عادلانه»، مجلۀ اندیشههای حقوقی،... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواهی، اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه

تجدید نظر، رأی مرحله نخستین «اصلاح» شود.۵۳۱ و بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، در رابطه با آرای مراجع اختصاصی اداری «لازم است مرجع تجدید نظر مانند رسیدگی بدوی از ابتدا به دعوا... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عدالت اداری، کرامت انسانی

اینکه به موجب قانون یا مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد». بدیهی است عدم تصریح مستدل بودن در رابطه با هیئتهای هیئت عالی موجب عدم شمول این اصل مهم نسبت به آراء و اقدامات این مرجع نخواهد... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، حقوق دفاعی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی

اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت به عمل میآید و «شاغلین حرفههای پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند».۳۶۵... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، مراجع صالح، دادرسی عادلانه، اجرای عدالت

اصلاح ذات بین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض و خود را تابع و مطیع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند.۲۱۵ ازجا که وظیفۀ قوۀ قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع»۲۱۶ است،... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری، نظم عمومی، شکایت شاکی

میشود (مانند کسر حقوق و مزایا و تنزیل رتبه و مقام و یا انفصال موقت و دائم از شغل). رابعاً، چون ضمانت اجراهای جزایی شدید است، اجرای آن تابع تشریفات ویژهای به نام آیین دادرسی جزایی است... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه، حقوق بشر، دیوان اروپایی

واجد وصف مجرمانه باشد، چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب میشود، محاکم دادگستری و هیئتهای بدوی انتظامی، هر کدام میتوانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند. به رغم این وجوه تشابه، بین... ادامه مطلب | Share it now!