عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی و پایان نامه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} لینک برخی از جزییات پایان نامهلینک منلع اصلی انتهای این مطلب درج... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه درباره تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی معلمان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فن معلمی خارج از کلاس درس به رغم نیاز به فنون تعلیم و تربیت جدید با استفاده از فناوری اطلاعات، که باعث می شود معلمان در پاره ای اوقات نقش تسهیل کننده را... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و تکنولوژی اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فتوحی اردکانی، محمد؛ علم الهدایی، سید محمد علی(۱۳۹۱). بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت خوان(pos)( مطالعه... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی است که بر مبنای مطالعات پیشین، بررسی این تاثیرات... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله نظام فناوری اطلاعات و مدیران و کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همانطور که مطرح شد، فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری سازمان نداشته و به صورت غیر مستقیم بر بهره وری موثر است، لذا... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله فرایندهای سازمانی و بهره وری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} **۷۰۲/۰فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات مقدمهپژوهش حاضر به تحلیل تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی در... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ۶۰۸/۰۵۶۸/۴۰۰۰/۰برای بررسی تاثیرات متغیرهای فناوری اطلاعات، بهبود فرآیندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری بر بهره‌وری... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و آمار استنباطی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} میانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به ترتیب ۳٫۴۴ و ۰٫۷۲ و چولگی و کشیدگی آن به ترتیب ۰٫۷۱- و ۰٫۳۸ است.... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله ویژگی‌های جمعیت شناختی و همبستگی پیرسون

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ۳۲کیفی – ترتیبی۰٫ ۹۵۲با توجه به اینکه آلفا کرونباخ تمامی متغیرها بالاتر از ۷۰/۰ و آلفای کلی پرسشنامه برابر ۰٫ ۹۵۲ است، می... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} سرمایه گذاری در IT۸۸-۱بهبود فرآیندهای کاری۸۱۶-۹عدم تمرکز در تصمیم گیری۸۲۴-۱۷بهره‌وری سازمانی۸۳۲-۲۵روایی پرسشنامهافراد... ادامه مطلب | Share it now!