پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع آداب و رسوم، دوره قاجار، دارالفنون

دارد و با استفاده ازطاق های مرسوم روستایی ونورگیرهای برگرفته ازبادگیرهای کویری طراحی شده است وطرح مارپیچ داخلی آن از الگویی کاملا مدرن پیروی می کند.۱۳۲ این شیوه طراحی هم ادای دینی... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع تناسب اندام، تلفن همراه، روشنفکران

۲۷-۲۹). ۲-۳-۴-طراحی و تولید چندرسانه ای با اینکه تهیه یک چند رسانه ای یک کار گروهی می باشد، معمولا یک شخص در راس قرار گرفته و مسئولیت هماهنگ نمودن و همچنین تقسیم وظایف بین افراد گروه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، سطح معنادار، دانش آموزان متوسطه، دانش آموزان دختر

ه آزادیTمعناداریF .505362.78571.000545.5120.7100.139فرض یکسانی واریانس هایادگیری.۵۰۵۳۶۲٫۷۸۵۷۱.۰۰۰۵۳٫۷۶۲۵٫۵۱۲ فرض عدم یکسانی واریانس ها با توجه به جدول ۴-۷، نتیجه آزمون لوین ۱۳۹/۰ در سطح ۷۱۰/۰... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، دوره متوسطه

آموزان بتوانند استفاده کنند. برای ارزشیابی الکترونیکی از آزمون های الکترونیکی آنلاین و آزمونهای ساخته شده توسط نرم افزار ادوب کاپتیویت استفاده گردید. ۳-۹-۴- انتخاب نمونه آماری ... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد پردازش اطلاعات، دوره متوسطه، بهبود عملکرد، گروه کنترل

فراگیران باید در ساختن دانش درگیر شوند وخودشان دانش را بسازند.ایده ی ساختن گرایی، ناشی از تعهدی است که در اثر چیدمان فراگیران در کلاس حاصل می شود. این تعهد از چیدمانی که اشخاص به صورت... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، دوره متوسطه، دانش آموزان دختر

۴-۲- آمار توصیفی ۷۰۴-۲-۱- توزیع فراوانی و درصد گروه های شرکت کننده در تحقیق ۷۰۴-۲-۲- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳/۹۲... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد ، ۹۷/۱۹، (%)، ۱۵۸/۰

در پاسخ به تیمارهای هورمونیمنابع تغییراتدرجات آزادیمیانگین مربعات درصد ریشه زاییطول ریشهتیمار۱۵ **۸۴/۲۶۵۹ **۳۸۸/۱ اشتباه آزمایشی۳۲ ۹۷۱/۰ ۱۵۸/۰ضریب تغییرات (%) ۷۶/۴ ۹۷/۱۹**:... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد گیاهان دارویی، افغانستان، فیزیولوژی، کشورهای در حال توسعه

فصل اولمقدمه و کلیات۱-۱- گیاهان دارویی۱ از زمانهای قدیم، انسانها از گیاهان به عنوان غذا، طعم دهنده، دارو و کاربردهای دیگر استفاده می کردند. نوشته های باستان از فرهنگ ها و تمدن (مصری،... ادامه مطلب | Share it now!