عمومی

مقاله مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی است که بر مبنای مطالعات پیشین، بررسی این تاثیرات... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و تکنولوژی اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فتوحی اردکانی، محمد؛ علم الهدایی، سید محمد علی(۱۳۹۱). بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت خوان(pos)( مطالعه... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و آمار استنباطی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} میانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به ترتیب ۳٫۴۴ و ۰٫۷۲ و چولگی و کشیدگی آن به ترتیب ۰٫۷۱- و ۰٫۳۸ است.... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ۶۰۸/۰۵۶۸/۴۰۰۰/۰برای بررسی تاثیرات متغیرهای فناوری اطلاعات، بهبود فرآیندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری بر بهره‌وری... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} سرمایه گذاری در IT۸۸-۱بهبود فرآیندهای کاری۸۱۶-۹عدم تمرکز در تصمیم گیری۸۲۴-۱۷بهره‌وری سازمانی۸۳۲-۲۵روایی پرسشنامهافراد... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله ویژگی‌های جمعیت شناختی و همبستگی پیرسون

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ۳۲کیفی – ترتیبی۰٫ ۹۵۲با توجه به اینکه آلفا کرونباخ تمامی متغیرها بالاتر از ۷۰/۰ و آلفای کلی پرسشنامه برابر ۰٫ ۹۵۲ است، می... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آکتین تایو (۲۰۱۰) در پژوهش خود تاثیرات نوآوری های تکنولوژیکی بر امنیت شغلی و بهره وری کارکنان را در سازمان های صنعتی نیجریه... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فصل سومروش شناسی پژوهشمقدمهروش پژوهش فرایندی نظاممند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راهحلی برای مسألهای محسوب می‌شود. دستیابی... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و روش کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} : مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر که مقدار ان معمولاً کمتر از۱٫ در نظر گرفته می‌شود. : سطح خطا که معمولاً در تحقیقات علوم... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله تاریخچه فناوری اطلاعات و اهمیت فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ادورادز (۲۰۰۵) فناوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار و نرم افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می دهد، تعریف... ادامه مطلب | Share it now!