آسک

اطراف آن تبدیل به یک آسکوسپور می شود. به بخشی از سیتوپلاسم که صرف تشکیل آسکوسپور می شود، اسپیرپلاسم وبه آن بخش که خارج از اسپورها باقی می ماند اپی پلاسم گفته می شود. اپی پلاسم احتمالا... ادامه مطلب | Share it now!