پایان نامه ها و مقالات

پایگاه داده‌ها

سازی می‌شود. میزان شباهت کاربران نیز توسط فرمول زیر محاسبه می‌گردد: که در آن CRu,n به مجموعه بخش‌های corated بین u و n دلالت دارد. این فرمول عددی بین ۱ و ۱- تولید می‌کند که کاربران در موافقت... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

جمع آوری اطلاعات

نیازمندی‌ها که در پروژه‌های نسبتاً کوچک فعالیت داشته‌اند استفاده از نمونه سازی و مدل سازی موجب رفع مشکلات ناشی از ابهام و ناسازگاری در نیازمندی‌ها گردیده و منجر به موفقیت پروژه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

پایگاه داده‌ها

سازی می‌شود. میزان شباهت کاربران نیز توسط فرمول زیر محاسبه می‌گردد: که در آن CRu,n به مجموعه بخش‌های corated بین u و n دلالت دارد. این فرمول عددی بین ۱ و ۱- تولید می‌کند که کاربران در موافقت... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ها و مقالات

جمع آوری اطلاعات

نیازمندی‌ها که در پروژه‌های نسبتاً کوچک فعالیت داشته‌اند استفاده از نمونه سازی و مدل سازی موجب رفع مشکلات ناشی از ابهام و ناسازگاری در نیازمندی‌ها گردیده و منجر به موفقیت پروژه... ادامه مطلب | Share it now!