پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، ارتکاب جرم، محرومیت نسبی

نزدیک و صمیمی با همسالان مجرم باعث ضعیف شدن ارتباط و پیوند فرد با جامعه و هنجارهای متعارف آن میشود(همان: ۳۰۲). ۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریهی حمایت اجتماعی فرانسیس کالن فرانسیس کالن۳۴۵ در سال ۱۹۹۴... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره کنترل اجتماعی، اجتماعی شدن، روابط اجتماعی، عوامل خطر

نوجوانی فرصت های زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد و شاغل شدن و روابط اجتماعی را کاهش می دهد. افرادی که شرایط نامساعد آن ها افزایش یابد، در معرض خطر قرار می گیرند. ۴- تجربه ها و روابط مثبت... ادامه مطلب | Share it now!