عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و روش کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} : مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر که مقدار ان معمولاً کمتر از۱٫ در نظر گرفته می‌شود. : سطح خطا که معمولاً در تحقیقات علوم... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فصل سومروش شناسی پژوهشمقدمهروش پژوهش فرایندی نظاممند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راهحلی برای مسألهای محسوب می‌شود. دستیابی... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آکتین تایو (۲۰۱۰) در پژوهش خود تاثیرات نوآوری های تکنولوژیکی بر امنیت شغلی و بهره وری کارکنان را در سازمان های صنعتی نیجریه... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله مهندسی مجدد فرایندها و مشارکت در تصمیم گیری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} افزایش کارکنان متخصص: کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده نیازمند کارکنان بسیار اموزش دیده و حرفه ای است که بتوانند با این با این... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بهره‌وری در سازمان به استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع مادی موجود اشاره دارد. اگر چه عملکرد به طریقی بهره‌وری را تعیین... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان همکاری اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} اهمیت و نقش فناوری اطلاعات به عنوان عاملی پر قدرت در تغییرات اقتصادی و اجتماعی( فریمن، ۱۹۹۴؛ وینترو تایلر، ۲۰۰۱: ۱-۱۷). باعث... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله تاریخچه فناوری اطلاعات و اهمیت فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ادورادز (۲۰۰۵) فناوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار و نرم افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می دهد، تعریف... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بخش اول؛ مروری بر ادبیات تحقیق فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات(IT)نزدیک به پایان هزاره دوم میلادی، چند رویداد که از اهمیت تاریخی... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله عوامل موثر بر بهره وری و تعاریف فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بررسی موانع پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان هاارائه برنامه های آموزشی و افزایش عملکرد سازمان هانوآوری پژوهشبا توجه به... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمند سازی منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} نمونه زیر مجموعه‌ای از جامعه می‌باشد و در برگیرنده برخی اعضا منتخب جامعه است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). منظور از نمونه... ادامه مطلب | Share it now!