ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم

ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم در شکل گیری یک رفتار مجرمانه، عوامل زمینه ساز و یا مساعد کننده داخلی مانند: افکار هذیانی، توهمات، ویژگی های شخصیتی، تضاد های روحی و نیز عوامل خارجی... ادامه مطلب | Share it now!

الگوهای شناختی افسردگی  از نظر روانشناسی

درمان روان پویشی افسردگی نظریه روان پویشی در مجموع به جای تاکید بر ضایعاتی که در کوتاه مدت موجب افسردگی می شوند، برآمادگی دراز مدت برای آن تاکید می کند. به همین نحو، درمانهای روان... ادامه مطلب | Share it now!

جایگاه کیفیت محصول ودلایل اهمیت آن در سازمان

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن امروزه مدیران  بزرگ کاملادرک کرده اندکه به منظورکسب توفیق درکاروبقای موسسات خودمی بایست درسطح بالاوجلوترازدیگرشرکت هاوموسسات خدماتی قرارگیرنداین... ادامه مطلب | Share it now!

مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر

رشد هوش معنوی به نظر می­رسد اگر تعاریف هوش معنوی، روش­های مختلف دانستن را در برنگیرند، ناقص هستند. در بررسی اخیر رابرت فورمن، افرادی که دارای سنین مختلفی بودند، معنویت را مفهومی... ادامه مطلب | Share it now!

مفهوم ماهیت خود کنترلی از دیدگاه روانشناختی

ماهیت خود کنترلی مفهوم ماهیت خودکنترلی، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پنداره‎های درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت بود.... ادامه مطلب | Share it now!

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه ا ست که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است. پس از آن مهمترین... ادامه مطلب | Share it now!

ضرورت بررسی پدیده اعتیاد در زنان

روی آورد یکپارچه نفوذ اجتماعی- افزایش توانایی براساس چهارچوب مفهومی این روی آورد، سؤمصرف مواد به وسیله نوجوانان دو دلیل عمده دارد. بدین معنی که که سؤمصرف مواد یا به دلیل از پا در آمدن... ادامه مطلب | Share it now!

دین و نقش آن در هدایت بشر

دین نگرش های کاملاً متفاوت و گوناگون به دین وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که دین یک حالت روحی و درونی است که فقط به تجربه شخصی در می آید. برخی دیگر، دین را صرفاً یک سری از عقاید... ادامه مطلب | Share it now!