عمومی

منبع پایان نامه درمورد اختلال مصرف مواد

ر به همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل است. در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار نابهنجاری را در خلال فرایند جامعه پذیری و یادگیری... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره پایگاه اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  (کدیور، ۱۳۸۹).عامل ترتیب تولد فرزندان در خانواده :فاصله سنی فرزندان باعث می‌ شود که نه تنها برخورد... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

منبع پایان نامه درمورد سوء مصرف مواد

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  شغلی ، آموزشی و اقتصادی همراه آن.د- عوامل خطرساز خانوادگی مثل: انضباط متناقض والدین ، فقدان صمیمیت... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره تعاملات اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پویاست.از طرفی هویت غیر قابل اشتراک با دیگران است ،به عبارت دیگر این مفهوم پویا و جاری در زمان به... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان-فروش و دانلود پایان نامه کامل

مذهبی معلمان در مدرسه صورت میگیرد.به طور کلی بررسی تحقیقات در حوزه مفهوم خداوند کودکان به نظر می‌ رسد این پژوهش ها در تایید اهمیت نقش والدین در شکل گیری این مفهوم باهم سازگار باشند.... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبایی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  آموزان شده است.با توجه به اینکه بیش از نیمی‌ از دختران نوجوان در زمینه تغذیه وفعالیتهای بدنی ورزش... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره رسانه‌های جمعی

ی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته می‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان می‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم می‌ کنند... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه ارشد درباره مقابله با استرس

تأثیر قرار می دهد. در دهه اخیر، سازه های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می کنند مثل طبقه ( نظام تولید) از بین رفته است. جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت... ادامه مطلب | Share it now!

عمومی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار شهروندی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

زنجان در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به حجم ۲۳۴ نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی گینک(SISRI-24) و رفتار شهروندی سازمانی... ادامه مطلب | Share it now!