پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد ، ۹۷/۱۹، (%)، ۱۵۸/۰

در پاسخ به تیمارهای هورمونی
منابع تغییرات
درجات آزادی
میانگین مربعات

درصد ریشه زایی
طول ریشه
تیمار
۱۵
**۸۴/۲۶۵۹
**۳۸۸/۱
اشتباه آزمایشی
۳۲
۹۷۱/۰
۱۵۸/۰
ضریب تغییرات (%)

۷۶/۴
۹۷/۱۹
**: نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد می باشد.

مطلب مشابه :  مدارس ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید