عمومی

مقاله نظام فناوری اطلاعات و مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه

همانطور که مطرح شد، فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری سازمان نداشته و به صورت غیر مستقیم بر بهره وری موثر است، لذا فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیرات مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی پذیرفته نمی شود. بهبود فرایندهای کاری مستقیما بهره وری سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد علاوه براین میانجیگیر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است و لذا فرضیه دوم پژوهش مبنی بر نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری در تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان پذیرفته می شود. نهایتا عدم تمرکز در تصمیم گیری نیز هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این متغیر میانجیگر رابطه فناوری اطلاعات و بهره وری نیز می باشد بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر نقش میانجی نهایتا عدم تمرکز در تصمیم گیری در تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی پذیرفته می شود.
محمود و مان (۲۰۰۵) یافتند که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تنهایی باعث افزایش در عملکرد و بهره وری نمی شود. و زمانی که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با تغییر در فرایندهای کاری مقارن گردد، تاثیرات به مراتب بالاتری بر بهره وری سازمان نسبت به زمانی که صرفا در فناوری اطلاعات سرمایه گذاری شود، خواهد داشت. علاوه بر این فاریابی و تجویدی (۱۳۹۰) مطالعات خود نشان دادند که فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری نداشته و تنها از طریق بهبود فرایندهای کسب و کار و فرایند تصمیم گیری غیر متمرکز، عملکرد سازمان را ارتقا بخشیده و باعث بهبود بهره وری سازمان می گردد. لذا نتایج این پژوهش با یافته های مطالعات محمود و مان (۲۰۰۵) و فاریابی و تجویدی (۱۳۹۰) همخوانی دارد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای پژوهش حاضر در قالب دو دسته پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش و پیشنهادهای آتی قابل تفکیک است:
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
با توجه به نتایج این پژوهش و یافته های مطالعات پیشین، توصیه می شود که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری فناوری اطلاعات در تعامل با سرمایه گذاری های مکمل در سازمان بررسی و تجزیه و تحلیل شود و از سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن شاخص های عملکردی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آنها پرهیز گردد. زیرا بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند که عدم توجه به سرمایه گذاری های مکمل سازمانی در ارزیابی بهره وری سازمانی به احتمال قوی منجر عدم برآورده شدن انتظارات ناشی از سرمایه گذاری می شود. با توجه نتایج پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
شناسایی وضعیت و ظرفیت موجود نظام فناوری اطلاعات سازمان برای سرمایه گذاری مناسب و بهینه جهت افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان
آموزش کاربران به منظور افزایش مهارت آنها در به کارگیری نظام های موجود و جدید در جهت افزایش بهره وری سازمان
تدوین و اجرای برنامه های کاربردی در زمینه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در سازمان، زیرساخت ها و کاربردها و تغییرات ساختاری در جهت افزایش بهره وری سازمان
فرهنگ سازی بیشتر بین مدیران و کارکنان به منظور استفاده صحیح و بهینه از فناوری اطلاعات
پیشنهاد هایی برای دیگر محققین
با توجه به مصاحبه های اختصاصی که با مدیران مراکز سازمان ها و ادارات انجام شد مطالب ارزشمندی حاصل شد که در قالب پیشنهادهایی برای محققین آینده بیان می‌شود.
بررسی و تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان ها.
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی مدیران در سازمان ها.
به محققان و پژوهشگران آتی پیشنهاد می‌گردد که ابعاد و مدل نظری پژوهش را از طریق سایر ازمون های اماری مورد بررسی مجدد و مقایسه ای قرار دهند. توصیه می‌شود در انجام پژوهش‌های آینده به منظور کسب اطلاعات دقیق تر و معتبرتر علاوه بر پرسشنامه از سایر ابزار گردآوری اطلاعات مانند مصاحبه با مدیران استفاده نمایند. مزایای روش مصاحبه این است که از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
محدودیت‌های پژوهش
همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیتهایی همراه است؛ پژوهش نیز به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش، از این امر مستثنی نیست. در این راستا محدودیتهای پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:
به لحاظ اینکه این پژوهش در دوره زمانی فعلی صورت گرفته است، بنابراین نتایج پژوهش حاضر از قطعیت لازم برای همه دوره‌ها برخوردار نیست و تعمیم آن به سایر دوره‌ها نیازمند دقت نظر است.
وجود فضای محافظه کارانه در بین مدیران که ممکن است پاسخگویی به پرسشنامه‌ها را متأثر ساخته باشد.
برگشت ندادن به موقع و تکمیل نکردن پرسشنامه از سوی مدیران، یکی از عمده‌ترین مشکلاتی بود که باعث طولانی شدن پژوهش حاضر گردید.
خلاصه و جمع بندی پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید