عمومی

مقاله مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی است که بر مبنای مطالعات پیشین، بررسی این تاثیرات نیازمند توجه به زیرساخت هایی است که در این مطالعه به نقش بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری در رابطه فناوری اطلاعات و بهره وری توجه شده است. بر همین اساس، در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح و بیان مساله پژوهش، اهداف و اهمیت پژوهش و نیز فرضیههای پژوهش بیان شد. در فصل دوم، مباحث مربوط به فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانی و روابط بین آنها تشریح و به نقش بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری در رابطه فناوری اطلاعات و بهره وری پرداخته شد و در نهایت مروری بر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در راستای اهداف پژوهش صورت گرفت. در فصل سوم ضمن معرفی نوع پژوهش و فرضیههای آن، متغیرها و مدل پژوهش تشریح و در انتها روش ها و آزمون‌های مورد نیاز بیان شد. در فصل چهارم نیز پس از تشریح آماره های توصیفی، به بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. در این فصل پس از مرور مختصری بر اهداف و فرضیههای پژوهش، به بحث پیرامون نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد. در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری سازمانی نداشته و به صورت غیر مستقیم و از مسیر بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری، بهره وری را تحت تاثییر قرار می دهد. پس از بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیههای پژوهش، به محدودیت‌هایی که ممکن است اتکا و تعمیم پذیری نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره شد و در پایان نیز پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش برای تحلیلگران مطرح گردید.
منابع
منابع فارسی
اعتمادی، مهدی. (۱۳۷۹). عوامل موثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت، مجله دانش مدیریت، سال سیزدهم، شماره ۴۹، صص۸۰-۹۸٫
افشه، امیر؛ کیافر، فرهاد و شاعیدی، علی. (۱۳۹۰). بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شماره چهارم، صص. ۲-۱۱٫
بیابانگرد، اسماعیل. (۱۳۸۴). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشردوران.
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۶)؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ تهران: انتشارات سمت.
حبیب پور گتابی،کرم و صفریشالی، رضا. (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: لویه، متفکران.
خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۷). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی؛ تهران؛ مرکز تحقیقات علمی کشور، چاپ دوم.
دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی، آذر، عادل) ۱۳۸۶)؛ روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار اشراقی. چاپ دوم.
رحیمی کیا، امین؛ قدم پور، عزت اله و روشن زاده، فاطمه (۱۳۹۰). بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره‌وری کارکنان شهرداری خرم اباد، مدیریت شهری، شماره۲۷،صص۱۲۴-۹۹٫
سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی. (۱۳۸۰). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، ص۱۶۶
شاکر اردکانی، محمد، رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی در نیروی انتظامی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
شیخ بکلو، سارا؛صرافی زاده، اصغر و تیمورنژاد، کاوه (۱۳۹۱). بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی، مدیریت توسعه و تحول، شماره۹، صص۵۸-۵۳
صرافی زاده، اصغر و علیپور، سمانه (۱۳۸۸). بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره‌وری منابع انسانی، مدیریت توسعه و تحول، شماره۳،صص۲۴-۱۷
طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ فرهنگی، علی اکبر و زرین نگار، محمدجعفر. (۱۳۹۰). بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری، مدیریت دولتی، دوره۳، شماره ۷، صص ۱۱۵-۱۳۰٫
طاهری، شهنام. (۱۳۷۸). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها (مدیریت بهره وی فراگیر)، تهران، نشر فرهنگستان.
علی احمدی، علیرضا. (۱۳۷۸). برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمان ها، تدبیر، سال دهم، شماره ۹۷، صص۳-۱۸
علی احمدی، علیرضا، شمس عراقی، شراگیم. (۱۳۸۲). فناوری اطلاعات و کاربردهای آن، انتشارات تولید دانش، تهران، چاپ اول.
فاریابی، محمد و تجویدی، مینا. (۱۳۹۰). بررسی اثر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی، فصلنامه پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ویژه نامه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، صص۲۷-۳۹٫
فتحی سعید (۱۳۸۳)، بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادراتی، شناسایی اولویتهای بخش صنعت در کشور، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

دیدگاهتان را بنویسید