عمومی

مقاله عوامل موثر بر بهره وری و تعاریف فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

بررسی موانع پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها
ارائه برنامه های آموزشی و افزایش عملکرد سازمان ها
نوآوری پژوهش
با توجه به مطالعات و تحقیق های گذشته بر روی تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان ها این شهر، مشخص شد که پژوهشی جامع که بررسی شده باشد وجود ندارد
همچنین در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
استفاده کنندگان از پژوهش
نتایج این تحقیق می تواند به؛ مدیران، مسئولان، کارکنان و مشاوران کمک نموده تا با اخذ اشنایی با مقوله فناوری اطلاعات(IT) و بهره وری در سازمان عملکرد بهتر و مناسب تری داشته باشند.
کلید واژه ها
سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(Investing in Information Technology):
میزان مخارج و هزینه های صرف شده برای خرید قطعات سخت افزاری و اجزاء نرم افزاری و نیز هزینه های مربوط به آموزش و هزینه های پشتیبانی کامپیوتر را سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات می نامند (فاریابی و تجویدی، ۱۳۹۰).
بهره وری سازمانی (Organizational Productivity):
میزان تولید به ازای مقدار مشخص از نهاده را بهره وری می نامند. بنابراین طبق این تعریف بهره وری زمانی افزایش می یابد که با میزان تولید ثابت از مقدار کمتری نهاده استفاده شود و یا با مقدار ثابت نهاده میزان تولید افزایش یابد (ددریک و همکاران،۲۰۰۳).
فرایندهای کاری (Business Processes):
عملکرد روزانه سازمان را نشان می دهد که از طریق تقاضا برای فروش و تجویز کار و گزارش مالی قابل مشاهده است. این فراینده ها وابسته به فرهنگ سازمان بوده و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آن دارد (اسمیت،۲۰۰۸).
تصمیم گیری غیرمتمرکز (Decentralized Decision Making):
افزایش امکان مشارکت سطوح پایین سازمان در فرایند تصمیم گیری را تصمیم گیری غیر متمرکز می نامند. در این حالت کارکنان دارای قدرت خودهدایتی بیشتری بوده و نظارت مدیر مدیریت بر آنها کاهش می یابد (برین جولسن و برون، ۲۰۰۵ ).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات همان مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی برکامپیوتر و به خصوص کاربردهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر است که توسط آن داده های کاربردی به هر صورت گردآوری می‌شوند. این فناوری بر دانش مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور، ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات تاکید دارد. فناوری اطلاعات رشته ای است که از منابع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده می‌کند و شامل مسائلی است که به گسترش علوم کامپیوتر و تکنولوژی طراحی، توسعه، راه اندازی و اجرای سیستم‌ها و کاربردهای اطلاعاتی مربوط است. در حقیقت فناوری اطلاعات صنعت در حال پیشرفتی است که به شدت جویای بازارهای بزرگ‌تر است تا به این ترتیب سرمایه گذاریهای بزرگ‌تری را جذب و درآمد بیشتری را تولید و مشاغل بیشتری را بوجود آورد.
در این فصل با استفاده از کتب، مجلات، مقالات و سایت‌های مرتبط به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد؛ و با توجه به اهداف پژوهش، در بخش اول مفاهیم، تعاریف فناوری اطلاعات بحث خواهد شد و در قسمت دوم به تشریح بهره وری، عوامل موثر بر بهره وری و رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری پرداخته خواهد شد و در ادامه مروری بر مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه، خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید