عمومی

مقاله زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

آکتین تایو (۲۰۱۰) در پژوهش خود تاثیرات نوآوری های تکنولوژیکی بر امنیت شغلی و بهره وری کارکنان را در سازمان های صنعتی نیجریه مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد که ارتباط معناداری بین نوآوری های تکنولوژیکی و امنیت شغلی و بهره وری کارکنان وجود ندارد. وی با توجه به نتایج پژوهش، سبک مدیریت مشارکتی را پیشنهاد می دهد که در آن کارکنان را در برنامه ریزی و پیاده سازی نوآوری های تکنولوژیکی مشارکت داده و امکان مشارکت در تصمیم گیری را برای آنها فراهم نماید تا از این طریق روابط مدیریت و کارکنان بهبود یافته و بهره وری افزایش یابد.
سبحانی (۲۰۰۸) مدل کاپ داگلاس را به منظور بررسی تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت های ارتباط از راه دور مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان دادکه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با بازده شرکت های ارتباطات از راه دور در ارتباط است. علاوه بر این تجزیه و تحلیل بهره وری نشان می دهد که همبستگی مثبتی بین فناوری اطلاعات، بهره وری عوامل تولید و بهره وری نیروی کار وجود دارد.
محمود و مان (۲۰۰۵) یافتند که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تنهایی باعث افزایش در عملکرد و بهره وری نمی شود. تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده توسط مدیریت باید پیش از تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. یافته های آنها نشان داد زمانی که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با تغییر در فرایندهای کاری مقارن گردد، تاثیرات به مراتب بالاتری بر بهره وری سازمان خواهد داشت نسبت به زمانی که صرفا در فناوری اطلاعات سرمایه گذاری شود.
جورگنسون و همکاران (۲۰۰۳) در مقاله ای تحت عنوان «درس هایی برای تجدید نظر در رشد امریکا» نرخ رشد بهره وری نیروی کار را حدود دو درصد برآورد نمودند و بیان کردند که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری نیروی کار مربوط به سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات است.
جورگنسون و استیرو (۲۰۰۰)در مقاله ای تحت عنوان «بالا بردن سرعت: رشد اقتصادی امریکا در عصر اطلاعات» به بررسی تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باعث افزایش ۳۷/۲ درصدی رشد متوسط بهره وری نیروی کار شده است. اولینر و سیچل (۲۰۰۰) دریافتند که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نسبت به سایر سرمایه گذاری ها تاثیر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارد.
پژوهش‌های داخلی
افشه و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله خود با عنوان «بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی» نقش استفاده از اینترنت و فناوری شبکه داخلی اینترانت و اکسترانت در آموزش بر بهره وری کارکنان را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بررسی های آنها نشان داد که استفاده از هر دو فناوری در ارائه آموزش به کارکنان دانشگاه به میزان زیادی در بهره وری آنها موثر است و دریافتند که هر چقدر آموزش بعد تخصصی تر به لحاظ علمی و حرفه ای به لحاظ روش تدریس و حتی به لحاظ فناوری داشته باشد رابطه بیشتری با بهره وری خواهد داشت.
فاریابی و تجویدی (۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان، نقش فناوری اطلاعات در بهبود بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری نداشته و تنها از طریق بهبود فرایندهای کسب و کار و فرایند تصمیم گیری غیر متمرکز، عملکرد سازمان را ارتقا بخشیده و باعث بهبود بهره وری سازمان می گردد.
دقیقی اصل و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور» با استفاده از مدل کاپ داگلاس، نقش فناوری اطلاعات و راتباطات در ارتقای بهره ور ی نیروی کار بانک ها مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بررسی های آنها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات معناداری بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری داشته و نقش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز حائز اهمیت است.
جمالی زاده زواره (۱۳۸۵) در پایان نامه خود روابط بین هزینه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری را مورد بررسی قرار داد و به این نیتجه رسید که ارتباط مثبت و معناداری بین بهره وری و هزینه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین تولید و هزینه زیرساخت های فناوری اطلاعات یافت شد. در نهایت به این نتیجه رسید که یک درصد افزایش در هزینه زیرساخت های فاوا باعث افزایش بهره وری به میزان ۰۴/۰ درصد خواهد شد.
البدوی و کرامتی (۱۳۸۳) در مطالعه خود، تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که علت اصلی عدم توفیق سازمان ها در افزایش بهره وری ناشی از به کار گیری فناوری اطلاعات، عدم توجه به سرمایه گذاری های سازمانی مکمل در کنار سرمایه گذای در فناوری اطلاعات بوده و لذا مدلی برای نحوه تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای بهره وری سازمان پیشنهاد دادند. آنها در مدل خود، سرمایه گذاری برای تغییر در استراتژی های سازمانی، تغییر شیوه های انجام کار و ارائه محصولات جدید را به عنوان سرمایه گذاری های مکمل فناوری اطلاعات مطرح نموده و نحوه اثر گذاری آنها را تشریح نمودند.
در جدول زیر برخی از نتایج و پژوهش های صورت گرفته شده در زمینه فناوری اطلاعات و بهره وری نشان داده شده است.
جدول ‏۲۱٫ خلاصه ای از پیشینه پژهش های صورت گرفته شده
پژوهش صورت گرفته شده
تعداد نمونه اماری
نتایج تاثیر فناوری بر روی بهره وری
ویل(۱۹۹۲)
۳۳
فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر روی بهره وری داشته است.
لوومن(۱۹۹۴)
۶۰

دیدگاهتان را بنویسید