عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

۶۰۸/۰
۵۶۸/۴
۰۰۰/۰
برای بررسی تاثیرات متغیرهای فناوری اطلاعات، بهبود فرآیندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری بر بهره‌وری سازمانی از آماره t و سطح معناداری آن (sig) استفاده می‌شود. با توجه به نتایج جدول (۴-۷)، مقدار ضریب به دست آمده برای متغیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ۰۰۶/۰ است که نشاندهنده تاثیرات مستقیم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی است. اما سطح معنی داری این ضریب ۹۷۴/۰ که بالاتر از ۰۵/۰ بوده و نشان می دهد، تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی در سطح اطمینان ۹۵% معنادار نیست. مقدار ضریب مربوط به بهبود فرایندهای کاری ۳۰۵/۰ و معنی داری آن ۰۳۳/۰ است که نشاندهنده تاثیرات معنادار بهبود فرایندهای کاری بر بهره‌وری در سطح اطمینان ۹۵% است. تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که مقدار ضریب تاثیر برآورد شده برای متغیر عدم تمرکز در تصمیم گیری ۶۰۸/۰ و معناداری آن نیز ۰۰۰/۰ است که بیانگر تاثیرات مستقیم و معنادار این متغیر بر بهره‌وری سازمانی در سطح اطمینان ۹۹% است.
به منظور بررسی کلی مدل رگرسیون برآورد شده از آماره F و سطح معناداری آن استفاده می‌شود. با توجه به احتمال به دست آمده برای آماره F که برابر با ۰۰۰/۰ است می‌توان نتیجه گرفت که مدل در سطح اطمینان ۹۹% معنادار است. در مجموع نتایج تحلیل رگرسیونی در مرحله نخست نشان می دهد عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرآیندهای کاری به طور معناداری بهره وری سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند و تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی معنادار نمی باشد. ضریب تعیین مدل رگرسیونی (R2) برابر با ۷۳۲/۰ است و نشان می‌دهد که ۲/۷۳ درصد از تغییرات بهره‌وری به وسیله متغیرهای فناوری اطلاعات، بهبود فرآیندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری توضیح داده می‌شود.
به منظور بررسی تاثیرات غیر مستقیم متغیرهای پژوهش بر بهره‌وری سازمانی مراحل بعدی تحلیل مسیر انجام می‌گردد. با توجه به معناداری ضریب به دست آمده برای متغیر عدم تمرکز در تصمیم گیری، در مرحله دوم ، تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عدم تمرکز در تصمیم گیری بر بهبود فرایندهای کاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مرحله دوم تحلیل مسیر در قالب جدول ۴-۸ نمایش داده شده است.
جدول ۴-۸: مرحله دوم تحلیل مسیر
متغیر وابسته
R2
F
sig
متغیر موثر
بتا
t
sig
بهبود فرایندهای کاری
۷۹۱/۰
۸/۷۱
۰۰۰/۰
فناوری اطلاعات
۶۳۹/۰

دیدگاهتان را بنویسید