عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

نریمانی و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیق خود به مقایسه ی کیفیت زندگی و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد پرداختند. در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی“شاته”و پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی معتادان و غیر معتادان مرد، تفاوت معنا داری وجود دارد. هوش هیجانی و کیفیت زندگی معتادان مرد پایین تر از غیرمعتادان بوده است. همچنین مشخص شد میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی در هر دو گروه بیان شده رابطه ی معنادار وجود دارد.
طل و همکاران(۱۳۹۰)، به ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳلاﻣﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن پرداختند. نتایج نشان داد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ۸/۱۹ درﺻﺪ از آن ﻫﺎ دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳلاﻣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳلاﻣﺖ و اﺑﻌﺎد “رﺷﺪ روﺣﻲ” و “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس” ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ.
گل پرور(۱۳۹۰)، به بررسی راﺑﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳلاﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ پرداخت. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﻜﺴﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗلاش و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ، دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه لازم اﺳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ را ﻳﺎری ﻛﻨﻨﺪ.
مختاری(۱۳۸۹)، به ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳلاﻣﺖ روان در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان پرداختند.این پژوهش ﺑﺎﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳلاﻣﺖ روان و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳـلاﻣﺖ روان و ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد، ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮد. ﻋـلاوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺷﻮاﻫﺪ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
غلامی(۱۳۸۸)، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان پرداختند. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارﺗﻘـﺎ ی ﺑﻬـﺮه وری ﻓـﺮدی و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
حموله(۱۳۸۸)، به بررسی ارﺗﺒﺎط ﺳلاﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ پرداخت. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳلاﻣﺖ روان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار دارد . ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻓﻴﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ۳ ﺣﻴﻄﻪ ی اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘلال در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن داد . ﺣﻴﻄـﻪ ﺳـلاﻣﺖ رواﻧـﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋلاﻳﻢ ﺷـﺒﻪ ﺟـﺴﻤﻲ از ﺳـلاﻣﺖ روا ن همبستگی ﻣﻌﻨـﻲ دارﻧـﺸﺎن داد (P<۰/۰۲) و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘلال در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺳلاﻣﺖ روان ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دارﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ( P<۰/۰۵). ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﺳلاﻣﺖ روان ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ P=0/006 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان و ﻋلاﻳﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎ P=0/025 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﻲدار را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ P=0/03 در ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و درد ﺟﺴﻤﻲ ﺑـﺎ P=0/001 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ، ﻣﻌﻨﻲدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
سجادی و بیگلری(۱۳۸۵)، در مطالعه کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک کیفیت زندگی در کل و در ابعاد فیزیکی، خود مراقبتی، اجتماعی و رضایت از زندگی در سطح خوب و در بعد افسردگی و اضطراب و بعد شناختی در سطح ضعیف به دست آمد.
ﺣﻤﻴﺪی زاده و ﺻﺎﻟﺤﻲ(۱۳۸۳)، ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﺗﻬﺮان، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را در ﻣﻌﻴﺎر درد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳلاﻣﺖ رواﻧﻲ، داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی، ﻧﻴﺮو و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎی روانی عاطفی دانسته اند.
احمدی و ایمان در پیمایشی با عنوان بررسی تأثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانوارهای آنان ،(مورد مطالعه: خانوارهای زندانیان مواد مخدر شهر شیراز که در سال ۱۳۸۲ انجام شد)، کیفیت زندگی خانوارهای زندانیان مواد مخدر شهر شیراز اعم از معتادان، خرده فروشان و قاچاقچیان را در مقایسه با قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده مورد بررسی قرار داده اند. بررسی تأثیر زندانی شدن مجرمان بر امرار معاش خانواده آنان نشان داد که با دستگیر شدن مردان، وضع معاش با مشکل مواجه شده است. همچنین، روابط اجتماعی خانواده زندانیان با دوستان، خویشاوندان، همسایگان، و… به شدت کاهش یافته که این موجب انزوای اجتماعی فرزندان آنان شده است.
نتیجه دیگر تحقیق این است که زندانی شدن سرپرست و انزوای اجتماعی اعضای خانواده و به طور کلی تضعیف بهداشت روانی خانواده، موجب نقل مکان نمودن این خانواده ها به محله های گمنام شده که در آنها زمینه برای ارتکاب رفتار بزهکارانه در فرزندان مناسب تر بوده است.
به علاوه، با زندانی شدن پدر، فرزندان تمایل دارند اوقات فراغت خود را در بیرون از خانه و با گروه های هم سال، آن هم بیشتر با گروههای همسال بزهکار سپری کنند. همچنین، غیبت طولانی مدت پدر موجب کاهش کنترل اجتماعی فرزندان، نافرمانی آنان نسبت به خانواده، مشکلات تحصیلی و عدم فعالیت مناسب در مدرسه می شود.
در نهایت، محققان با استفاده از یافته های فوق نتیجه می گیرند که : با توجه به هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی که خانواده های زندانیان در مدت زمان محکومیت سرپرستشان پرداخت می کنند، مجازات مجرمان مواد مخدر بیش از آن که مجازات خود آن ها باشد مجازات خانواده های آن هاست (احمدی ، ایمان ۱۳۸۵).
غفاری و اونق در پیمایشی با عنوان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سه محله مختلف شهر گنبد کاووس پرداختند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین، نقش و تأثیر متفاوت سرمایه اجتماعی در اشکال سرمایه اجتماعی درون گروهی که خصلت خاص گرایانه دارد، و سرمایه اجتماعی برون گروهی که خصلت عام گرایانه دارد نیز با توجه به کیفیت زندگی در سه محله ی مورد بررسی مشخص گردیده است، به گونه ای که امکانات توسعه ای و کیفیت زندگی، در محله های با سرمایه اجتماعی عام گرایانه بیشتر و برعکس در محله های با سرمایه اجتماعی خاص گرایانه، کمتراست (غفاری و اونق، ۱۳۸۵).
در مطالعه کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک کیفیت زندگی در کل و در ابعاد فیزیکی، خود مراقبتی، اجتماعی و رضایت از زندگی در سطح خوب و در بعد افسردگی و اضطراب و بعد شناختی در سطح ضعیف بدست آمد (سجادی؛ بیگلریان، ۱۳۸۵).
۲-۳ مرور تحقیقات خارجی
کیرچبرگر و همکاران (۲۰۱۲ )، بیان می‌کنند که هر چه سن بیماران بالاتر می رود، بیشتر در معرض بیماریهای مزمن، ناتوانی و اختلالات شناختی قرارمی‌گیرند و میزان بستری شدن در آنان افزایش مییابد. ابتلای همزمان به دو یا چند بیماری در سالمندان بالای ۶۰ سال، تقریبا معادل۶/۵۸%درصد ذکر شده است.
ﺳﯿﻠﻮا و ﻫﻤﮑﺎران(۲۰۰۹)، در پژوهشی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘلا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی، ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘلا ﺑﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺳـﯿﻨﻪ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد.
ﮔﺎرﺳــﻴﺎ، ﮔــﻮﻧﺰاﻟﺲ و ﻣــﺎﻧﺰاﻧﻮ دوﮔﺎن، ﺳﻨﮕﻠﺘﻮن و ﺳﻮﻧﮓ (۲۰۰۷)، ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم داده اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳلاﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮز ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ در آﻳﻨـﺪه ای ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ را ﮔﻮﺷـﺰد ﻧﻤـﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺷـﺪه، ﺳﻄﺢ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی رواﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد را ﻛﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬـﺖ اﻓﺖ ﺳلاﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
آلبو (۲۰۰۷)، در تحقیق خود نشان داد که ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻃﻴﻒ ۰-۶۰، ” ۱۰۰” ﺑﻮدهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ۷% دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ۱۴% ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ۲۱% ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ۳۴% از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎلا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻴﺪول، ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ و ﻫﺲ ﻛﺖ(۲۰۰۵)، ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺳـلاﻣﺘﻲ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎلاﺗﺮ، اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛﻨﺎر آﻣﺪه و ﺑﺎ آن ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻮﻧﺪ.
وار، ﺑـﻮﭼﺮ، راﺑﺮﺗـﺴﻮن و ﻛﺎﻟﻴﻨﺎن(۲۰۰۴)، ﻃﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ اﺷـﺘﻐﺎل، ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﻲ، وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ورﺟﺤـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻮدن در ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﭘﺮ داﺧﺘﻪ و ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن و اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺳـلاﻣﺘﻲ دارای ارﺗﺒــﺎط ﻣﻌﻨــﺎ دار ﻫــﺴﺘﻨﺪ.
پاتریک و همکاران (۲۰۰۲)، با ارائه مدلی نظری، سعی در ساخت و اعتبار یابی مقیاسی درخصوص سنجش کیفیت زندگی جوانان دارند . آنها در تحقیق خود به متغیرهایی چون سن، جنس و نژاد دقت داشته اند. در نهایت آنها به طراحی ابزاری شامل ۲۱ ماده اقدام نمودند که به سنجش کیفیت زندگی نسبت به خود، روابط فردی، محیط زندگی و احساس عمومی کیفیت می پردازد.
سی بلد و همکاران(۲۰۰۱)، در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت خود ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ، آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺳلاﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾـﺪار و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید